Fysikalsk medisin og rehabilitering
13.01.2020
Margaretha Dramsdahl Aktivt liv med kronisk helsesvikt Rehabilitering. 234 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 359 ISBN 978-82-450-2294-0 Dette er en lærebok som henvender seg til...
18.11.2019
Det nasjonale systemet for behandling av alvorlig skadde trenger løpende revisjon. Det er tid for den første store gjennomgangen av planen, og nå er det mulighet for å komme...
23.09.2019
Et ryggmargsskaderegister har vist seg å være et nyttig verktøy for å heve kvaliteten av behandlingen for pasienter med ryggmargsskade. Det er ikke mange ryggmargsskadde i Norge, omtrent 120 nye...
19.09.2019
Ryggplager er et helseproblem for den enkelte og for samfunnet. Ingen annen lidelse rammer så mange og fører til mer arbeidsuførhet ( 1 ). Direkte og indirekte kostnader er 13–15 milliarder kroner...
07.08.2019
Muskel- og skjelettplager er i Norge den største enkeltårsaken til at arbeidstakere blir sykmeldt eller faller utenfor arbeidslivet ( 1 , 2 ). For noen fører disse plagene til langvarig sykefravær og...
24.06.2019
Helsedirektoratet anbefaler vurdering av rehabiliteringsbehov hos alle med hjernesvulst. Kartleggingen er imidlertid mangelfull, og en stor andel av pasientene har udekkede, til dels omfattende behov...
08.04.2019
Vi har laget en retningslinje for håndtering av atraumatiske skuldersmerter i primærhelsetjenesten. Vi legger vekt på god kommunikasjon for å skape trygghet, å gjøre enkel klinisk undersøkelse, å...
11.03.2019
Niels Gunnar Juel, Hans Petter Faugli, Tom Clement Ludvigsen Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet 2. utg. 290 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2018. Pris NOK 449 ISBN 978-82-450-2475-3...
25.02.2019
Er arbeidsrettet rehabilitering nødvendigvis bedre jo tidligere det igangsettes? Som forskere og klinikere innen rehabilitering hører vi ofte at de som tilbyr arbeidsrettet...
23.10.2018
Muskelpeptidet apelin virker anabolt på muskelcellene i mus, men produksjonen avtar med alderen. Tverrstripet skjelettmuskulatur, myofibriller. Illustrasjonsfoto: Jose Luis Calvo Martin & Jose...