Hjortdahl P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hjortdahl P

Nylenna M, Hjortdahl P, Aasland OG
30.11.1999
Sammendrag Norske legers tilgang til og bruk av Internett er kartlagt gjennom en postal spørreundersøkelse vinteren 1999. Av et tilfeldig utvalg på 1646 yrkesaktive leger besvarte 1276 (78%) en rekke...
Carlsen T, Bratland SZ, Claudi T, Cooper J, Telje J, Waaler HM, Hjortdahl P
30.11.1999
Sammendrag SATS (Sekretariat for utvikling av allmennmedisinske kvalitetsindikatorer) har utviklet og prøvd ut en ny modell for kvalitetsforbedring i allmennpraksis. Kvalitetsindikatorer ble utformet...
Hjortdahl P, Nylenna M, Aasland OG
30.11.1999
Sammendrag Kombinasjonen av ny informasjonsteknologi og en økende konsumentbevissthet i befolkningen fører til mer krevende pasienter og større utfordringer for legene. Gjennom en...
Hjortdahl P, Berild D
20.08.1999
Korrekt diagnostikk bidrar til optimal behandling Da mer enn 85% av den antibiotika som brukes i Norge forskrives i primærhelsetjenesten, tillegges allmennpraktikeren mye av ansvaret for...
Thormodsen M, Hjortdahl P, Farbrot T, Jacobsen OV, Nenningsland JB, Nielsen BB, Nielsen BB
10.06.1999
Sammendrag Bruksmønsteret for legemidler ved psykiske problemer er i endring. Selektive serotoninreopptakshemmere ble gjort refusjonsberettiget i 1994. Det har vært reist spørsmål om en vesentlig del...
Frihagen F, Hjortdahl P, Kvamme OJ
10.06.1999
Sammendrag God kommunikasjon mellom primærlege og turnuslege i sykehus ved akuttinnleggelser legger grunnlag for riktig behandling og ressursbruk i sykehuset. Målsettingen med undersøkelsen er å...
Frihagen F, Hjortdahl P, Kvamme OJ
10.06.1999
Sammendrag Artikkelen omhandler hvem primærlegen henvender seg til i somatiske sykehus ved akuttinnleggelser. Formålet har vært å finne ut hvem i sykehuset som er hensiktsmessig førstekontakt for...
Åbyholm AS, Hjortdahl P
30.04.1999
Sammendrag Artikkelen presenterer en kvalitativ studie av ryggpasienters erfaringer med helsevesenet og egen lege. 22 pasienter med daglige smerter ble intervjuet. De representerer et strategisk...
Åbyholm AS, Hjortdahl P
30.04.1999
Sammendrag Å leve med daglige smerter over lang tid er en stor belastning som berører mange sider ved livet. Målet for denne undersøkelsen var mer kunnskap om hvordan det oppleves å være en langvarig...
Lindbæk M, Hjortdahl P
20.03.1998
Sammendrag Måling av C-reaktivt protein (CRP) er i løpet av få år blitt en viktig hurtigtest ved utredning av infeksjoner i allmennpraksis. 33 allmennpraktikere i søndre Vestfold registrerte...
Hjortdahl P
20.03.1998
Struktur og ansvarsfordeling i helsetjenesten er i rask endring. Stadig sykere pasienter flyttes utover i systemet, fra sykehusseng til poliklinikk og ut i primærhelsetjenesten...
Brekke M, Hjortdahl P, Thelle DS, Celius EG, Heldal E, Joner G, Kvien TK
10.01.1998
Sammendrag Innbyggernes levekår varierer svært mellom ulike deler av Oslo, og aldersjustert dødelighet viser en parallell variasjon. Vi ønsket å vite mer om variasjoner i sykelighet. Vi valgte derfor...
Kvamme OJ, Mjell J, Hjortdahl P
30.10.1997
Sammendrag Medisinsk kvalitetsnomenklatur er uoversiktlig, både i norsk og internasjonal sammenheng. Begrepene skal skape forståelse av og være et verktøy innen dette nye og viktige arbeidsområdet...
Kvamme OJ, Mjell J, Hjortdahl P
30.10.1997
Sammendrag Leger har i århundrer vært opptatt av å forbedre faglig praksis. De har tradisjonelt vært mindre opptatt av systemforbedringer, og mange har fortsatt den oppfatning at kvalitetsutvikling i...
Kvamme OJ, Hjortdahl P
10.08.1997
Sammendrag Forfattarane tek del i ein europeisk studie som tek føre seg pasientevalueringar av allmennpraksis. Formålet med studien er å utvikla eit valid, reliabelt og brukarvenleg spørjeskjema som...
Pedersen O Brun, PrestegaardK, Hjortdahl P, Holm HA
20.09.1996
Sammendrag Den livslange læringen hos ferdig utdannede leger foregår først og fremst gjennom egne erfaringer og selvstyrte læringsaktiviteter. Tradisjonelle former for undervisning og...
Hjortdahl P
20.08.1996
Sammendrag Struktur og innhold av helsetjenesten vil være i sterk endring i tiden fremover. Generalisten har en berettigelse i dette bildet bare hvis han blir oppfattet som viktig, nyttig og...