Internett og lege-pasient-forholdet - fra "takk" til "hvorfor?"

Hjortdahl P, Nylenna M, Aasland OG Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kombinasjonen av ny informasjonsteknologi og en økende konsumentbevissthet i befolkningen fører til mer krevende pasienter og større utfordringer for legene.

Gjennom en spørreskjemaundersøkelse har vi kartlagt i hvilken utstrekning legene mener at deres kliniske arbeid preges av kvalitetsbevisste og velinformerte pasienter, og hvordan Internett påvirker kommunikasjonen mellom leger og pasienter. I alt 1276 yrkesaktive leger (78%) besvarte skjemaet.

Et stort flertall av legene mener at stadig bedre informerte pasienter preger deres hverdag. Tre firedeler av norske leger har opplevd at pasienter eller pårørende har medbrakt informasjon de har funnet på Internett. De fleste mener at dette ikke har noen spesiell innvirkning på lege-pasient-forholdet. Noen få mener at det påvirker lege-pasient-forholdet på en negativ måte, mens hver fjerde lege mener det har positive følger.

Hver sjuende lege med Internett-tilknytning mottar pasienthenvendelser via elektronisk post (e-post), men få leger får slike henvendelser ofte.

Så langt synes ikke legene at den nye informasjonsteknologien gir store endringer eller skaper problemer i lege-pasient-forholdet.

Anbefalte artikler