Kommunikasjon mellom primærleger og turnusleger i sykehus ved akuttinnleggelser

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  God kommunikasjon mellom primærlege og turnuslege i sykehus ved akuttinnleggelser legger grunnlag for riktig behandlingog ressursbruk i sykehuset. Målsettingen med undersøkelsen er å finne ut hvordan denne kommunikasjonen fungerer vednorske sykehus.

  Undersøkelsen er gjennomført i sykehusområder hvor det vanligvis er turnuslege i primærvakt i sykehuset. Det ersamlet inn data fra primærleger og turnusleger ved hjelp av enkeltintervjuer, fokusgruppeintervjuer ogspørreskjema.

  Både primærleger (93%) og turnusleger (84%) mener at primærlegens informasjon er viktig for sykehuset. 89% avprimærlegene og 65% av turnuslegene er helt eller delvis enig i generelle påstander om at kommunikasjonen er god.Turnuslegene er noe mindre fornøyd med forholdene rundt akuttinnleggelser enn primærleger. 58% av dem mener at det ermange unødvendige innleggelser og 47% at primærlegene ofte legger inn pasienter for å kvitte seg med et problem de selvskulle ha tatt seg av. Turnuslegene påpeker mangler ved innleggelsesskrivene, som uleselig håndskrift og manglendeeller usystematisk informasjon.

  Det er et tankekors at en høy andel av turnuslegene oppfatter mange av primærlegenes akuttinnleggelser somunødvendige. Noe av forklaringen kan finnes i turnuslegenes ofte pressede arbeidssituasjon, samt i deres manglendekjennskap til primærhelsetjenesten. Turnuslegene bør være med i fora hvor allmennleger og sykehusleger møtes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media