Kommunikasjon mellom primærleger og turnusleger i sykehus ved akuttinnleggelser

Frihagen F, Hjortdahl P, Kvamme OJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


God kommunikasjon mellom primærlege og turnuslege i sykehus ved akuttinnleggelser legger grunnlag for riktig behandling og ressursbruk i sykehuset. Målsettingen med undersøkelsen er å finne ut hvordan denne kommunikasjonen fungerer ved norske sykehus.

Undersøkelsen er gjennomført i sykehusområder hvor det vanligvis er turnuslege i primærvakt i sykehuset. Det er samlet inn data fra primærleger og turnusleger ved hjelp av enkeltintervjuer, fokusgruppeintervjuer og spørreskjema.

Både primærleger (93%) og turnusleger (84%) mener at primærlegens informasjon er viktig for sykehuset. 89% av primærlegene og 65% av turnuslegene er helt eller delvis enig i generelle påstander om at kommunikasjonen er god. Turnuslegene er noe mindre fornøyd med forholdene rundt akuttinnleggelser enn primærleger. 58% av dem mener at det er mange unødvendige innleggelser og 47% at primærlegene ofte legger inn pasienter for å kvitte seg med et problem de selv skulle ha tatt seg av. Turnuslegene påpeker mangler ved innleggelsesskrivene, som uleselig håndskrift og manglende eller usystematisk informasjon.

Det er et tankekors at en høy andel av turnuslegene oppfatter mange av primærlegenes akuttinnleggelser som unødvendige. Noe av forklaringen kan finnes i turnuslegenes ofte pressede arbeidssituasjon, samt i deres manglende kjennskap til primærhelsetjenesten. Turnuslegene bør være med i fora hvor allmennleger og sykehusleger møtes.

Anbefalte artikler