Internett-bruk blant norske leger

Nylenna M, Hjortdahl P, Aasland OG Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Norske legers tilgang til og bruk av Internett er kartlagt gjennom en postal spørreundersøkelse vinteren 1999. Av et tilfeldig utvalg på 1646 yrkesaktive leger besvarte 1276 (78%) en rekke spørsmål om Internett-bruk og faglig oppdateringsaktivitet.

72% av legene har tilgang til Internett, fordelt på like mange (24%) med tilgang bare privat som bare på arbeid som begge steder. Leger med tilgang både hjemme og på kontoret er de mest aktive nettbrukerne og opplever størst faglig nytte av nettet. Relativt færre allmennpraktikere enn andre leger har Internett-tilgang.

48% av norske leger benytter Internett i medisinsk-faglig sammenheng. Mannlige leger i aldersgruppen 30-49 år er de mest aktive brukerne. Internett-bruken er størst blant leger i vitenskapelige stillinger, mens privatpraktiserende spesialister har den laveste aktiviteten. Andelen aktive Internett-brukere er høyest i helseregionene 3 og 5. Leger som bruker nettet aktivt i faglig sammenheng, har lengre arbeidstid enn de øvrige, de leser mer faglitteratur og har høyere kurs- og kongressdeltakelse.

Internett er foreløpig ikke blitt noen utjevningsfaktor i medisinsk kunnskapsformidling. Tvert imot synes den nye informasjonsteknologien å forsterke forskjellen mellom faglig aktive leger og leger som prioriterer faglig oppdatering lavt.

Anbefalte artikler