Den første telefonsamtalen ved akuttinnleggelser - sykepleiernes rolle

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen omhandler hvem primærlegen henvender seg til i somatiske sykehus ved akuttinnleggelser. Formålet har vært åfinne ut hvem i sykehuset som er hensiktsmessig førstekontakt for primærlege ved akuttinnleggelser i sykehus medturnuslege i primærvakt.

  Det er samlet inn data fra primærleger og turnusleger ved hjelp av enkeltintervjuer, fokusgruppeintervjuer ogspørreskjema, i sykehusområder hvor det vanligvis er turnuslege i primærvakt på sykehuset.

  Tre firedeler av legene oppgir at primærlegene ved akuttinnleggelser rutinemessig henvender seg direkte per telefontil lege i sykehuset, som regel turnuslege. Den resterende firedel oppgir at primærlegen henvender seg til sykepleier isykehuset, som så formidler beskjeden videre til turnuslegen. Kvaliteten på kommunikasjonen, og respekten mellomprimærleger og turnusleger oppfattes som større der det kommuniseres direkte mellom primærlege og turnuslege.Turnuslegene har her signifikant større forståelse for primærlegenes vurderinger og føler at det er lettere å få godinformasjon om pasientene med denne kommunikasjonsformen.

  Undersøkelsen gir etter vår mening grunn til å anbefale en telefonsamtale mellom primærlege og turnuslege som en delav rutinen ved akuttinnleggelser til sykehus med turnuslege i primærvakt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media