Den første telefonsamtalen ved akuttinnleggelser - sykepleiernes rolle

Frihagen F, Hjortdahl P, Kvamme OJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen omhandler hvem primærlegen henvender seg til i somatiske sykehus ved akuttinnleggelser. Formålet har vært å finne ut hvem i sykehuset som er hensiktsmessig førstekontakt for primærlege ved akuttinnleggelser i sykehus med turnuslege i primærvakt.

Det er samlet inn data fra primærleger og turnusleger ved hjelp av enkeltintervjuer, fokusgruppeintervjuer og spørreskjema, i sykehusområder hvor det vanligvis er turnuslege i primærvakt på sykehuset.

Tre firedeler av legene oppgir at primærlegene ved akuttinnleggelser rutinemessig henvender seg direkte per telefon til lege i sykehuset, som regel turnuslege. Den resterende firedel oppgir at primærlegen henvender seg til sykepleier i sykehuset, som så formidler beskjeden videre til turnuslegen. Kvaliteten på kommunikasjonen, og respekten mellom primærleger og turnusleger oppfattes som større der det kommuniseres direkte mellom primærlege og turnuslege. Turnuslegene har her signifikant større forståelse for primærlegenes vurderinger og føler at det er lettere å få god informasjon om pasientene med denne kommunikasjonsformen.

Undersøkelsen gir etter vår mening grunn til å anbefale en telefonsamtale mellom primærlege og turnuslege som en del av rutinen ved akuttinnleggelser til sykehus med turnuslege i primærvakt.

Anbefalte artikler