Fra valium til lykkepille?

Thormodsen M, Hjortdahl P, Farbrot T, Jacobsen OV, Nenningsland JB, Nielsen BB, Nielsen BB Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Bruksmønsteret for legemidler ved psykiske problemer er i endring. Selektive serotoninreopptakshemmere ble gjort refusjonsberettiget i 1994. Det har vært reist spørsmål om en vesentlig del av benzodiazepinbrukerne ville gå over til disse nye medikamentene siden de i litteraturen ble anbefalt brukt også ved lettere angsttilstander og de ikke hadde benzodiazepinenes risiko for legemiddelavhengighet.

Undersøkelsen gransker endringene i utlevering av benzodiazepinanxiolytika og selektive serotoninreopptakshemmere fra to apotek i Vest-Agder i perioden 1994-97 med et samlet kundegrunnlag på 17800 personer over en fireårsperiode. Vi fulgte også i fire år forskrivningen i disse to legemiddelgruppene hos 1125 apotekkunder som i 1994 hadde fått utlevert benzodiazepinanxiolytika.

Våre data viser at bare 5% av dem som hadde fått benzodiazepinanxiolytika i 1994 og som vi kunne følge gjennom fireårsperioden, gikk over til monoterapi med selektive serotoninreopptakshemmere. 18% kombinerte de to medikamentgruppene og 77% fortsatte sin benzodiazepinbruk som før. Økningen i antall personer som har fått selektive serotoninreopptakshemmere i undersøkelsesperioden, er langt større enn økningen målt i definerte døgndoser (DDD).

Selektive serotoninreopptakshemmer ser ut til å ha hatt liten betydning for benzodiazepinbruken i våre apoteks nedslagsfelter. Våre funn indikerer at det istedenfor en utvikling “fra valium til lykkepille” i årene 1994-97 i mange tilfeller har gått “fra valium til valium & lykkepille”.

Anbefalte artikler