Effektiv læring med data fra egen praksis - erfaringer fra SATS-prosjektet

Carlsen T, Bratland SZ, Claudi T, Cooper J, Telje J, Waaler HM, Hjortdahl P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


SATS (Sekretariat for utvikling av allmennmedisinske kvalitetsindikatorer) har utviklet og prøvd ut en ny modell for kvalitetsforbedring i allmennpraksis. Kvalitetsindikatorer ble utformet for fire kliniske områder: diabetes mellitus, sår hals, migrene og bruk av laboratoriet. Allmennleger brukte EDB-journalen til å registrere egen praksis. Registreringene ble gjort før og etter systematisk arbeid med kvalitetsforbedring i kollegagrupper. Resultatene ble sammenliknet og drøftet i gruppene. En “syklus” tok 6-12 måneder. 30 grupper fullførte ett eller flere emner. Legene oppnådde forbedringer av sin kliniske arbeidsprosess. Blant legene som hadde det dårligste utgangspunktet, var forbedringene størst. Deltakernes evaluering indikerer at SATS-metoden vekker interesse og tilfredshet. Metoden bør forenkles før den eventuelt tas i bruk i større omfang.

Anbefalte artikler