Einar Espolin Johnson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Espolin Johnson

Einar Espolin Johnson
17.05.2007
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) utbetalte i 2005 134,3 millioner kroner i ytelser til ordningens medlemmer eller etterlatte. Det utgjør en økning på 8,1 % fra 2005 Av dette utgjorde...
Einar Espolin Johnson, Hans Kristian Bakke, Terje Vigen, Ellen Juul Andersen
06.11.2008
Legeforeningen og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har inngått avtale med Storebrand om ny pensjonsordning for private legevirksomheter – Legeforetakenes pensjonsordning (LP)...
Einar Espolin Johnson
28.02.2008
Ved hvert årsskifte reguleres samtlige ytelser i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Nedenfor presenteres oversikten over ytelsene for 2008. Som en del av statsbudsjettet for 2008, vil...
Einar Espolin Johnson
12.02.2009
SOPs alderspensjon reduseres med i gjennomsnitt 6 % fra 2008 til 2009. Kjøpekraften for leger med SOP-pensjon opprettholdes fordi pensjoner fra folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger...
Einar Espolin Johnson
28.05.2009
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) utbetalte i 2008 139 millioner kroner i ytelser til ordningens medlemmer eller etterlatte. Det betyr en økning på 0,9 % fra 2007. Av dette utgjorde 62...
Einar Espolin Johnson
11.05.2006
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) utbetalte i 2005 124,2 millioner kroner i ytelser til ordningens medlemmer eller etterlatte. Av dette utgjorde 63,5 millioner kroner pensjoner, 8,4...
Einar Espolin Johnson
16.11.2006
Det er nå kommet viktige avklaringer om obligatorisk tjenestepensjon. Avklaringene er relevante for leger som har ansatte i egen virksomhet. Det er klart at sykepleiere som omfattes av lov om...
Einar Espolin Johnson
22.06.2006
Legeforeningen har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon med Vital Forsikring. Avtalen innebærer at leger som har arbeidstakere i sin virksomhet kan tegne innskuddspensjonsavtale til vilkår...
Einar Espolin Johnson
17.06.2004
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) yter pensjoner av alle kategorier. De utgjør et supplement til pensjoner fra folketrygden og tjenestepensjonsordninger. SOPs pensjonsytelser, som...
Einar Espolin Johnson, Grethe Veiåker Nilsen
26.08.2004
I motsetning til de fleste andre pensjonsordninger er Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), svært enkelt innrettet. Bruttopensjonen, dvs. samlet pensjon før samordning, er lik for alle...
Einar Espolin Johnson, Grethe Veiåker Nilsen
20.05.2004
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har stor betydning som sosial og økonomisk sikring for svært mange leger. SOP yter bidrag til sykehjelps- og pensjoneringsformål for leger og deres...
Einar Espolin Johnson
06.03.2003
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) dekker skader som faller innenfor lovens virkeområde. Virksomhet som faller utenfor loven må sikres ved egen ansvarsforsikring. Legeforeningens medlemmer oppfordres...
Einar Espolin Johnson
20.01.2002
Fra årsskiftet økes pensjonene i SOP. Det er klart etter at styret i SOP 30. november vedtok å heve lønnstrinns-referansen fra lønnstrinn 60 til 65 i Statens lønnsregulativ. Brutto alderspensjon i...
Einar Espolin Johnson
20.02.2002
Legeforsikringen er også navnet på kontoret som administrerer forsikringstilbudet. Det ble lansert 1.6. 1998. Etter at Legeforsikringen ble etablert, har også andre Akademiker-tilknyttede foreninger...
Einar Espolin Johnson
20.06.2001
Tilpasning til fastlegeordningen skjer fra ordningen iverksettes. For øvrig gjelder tilpasningene spesifisering av organisasjonsmessige vilkår for rett til nevnte ytelser. Disse endringer vil gjelde...
Einar Espolin Johnson
10.01.2001
Ole Bache-Wiig tar i sitt innlegg opp resultatet av en søknad om uførepensjon til folketrygden og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Vi vil av naturlige grunner ikke kommentere Bache-...
Einar Espolin Johnson
30.11.2001
Hva skal vi gjøre med pensjonene? var temaet for årets konferanse. Spørsmålet vil by på særdeles utfordrende politiske prioriteringer i mange år fremover. For leger kan det være verdt å merke seg at...
Einar Espolin Johnson
30.11.2001
I Tilpasning til fastlegeordningen SOP (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger) har tilpasset ytelsene sykehjelp, stønad ved svangerskap/nedkomst og omsorgsstønad ved adopsjon til virkningene av...
Einar Espolin Johnson
20.09.2001
Denne artikkel tar for seg noen hovedtrekk ved de viktigste pensjonsordninger leger er eller kan være omfattet av gjennom sin yrkesutøvelse. I figur 1 vises en skjematisk oversikt over pensjonsnivåer...
Einar Espolin Johnson
06.10.2005
Rett til avbruddsytelser fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ved sykdom, svangerskap og adopsjon betinger at legen driver praksis som selvstendig kurativ virksomhet. Pga. endringer i...