Nå tilbys privatpraktiserende leger mulighet for bedre pensjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har inngått avtale med Storebrand om ny pensjonsordning for private legevirksomheter – Legeforetakenes pensjonsordning (LP). Pensjoner fra denne ordningen skal ikke medføre fradrag i pensjonen fra SOP.

  Fra v. Hans Kristian Bakke, leder i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, Idar Kreutzer, konsernsjef i Storebrand ASA…
  Fra v. Hans Kristian Bakke, leder i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, Idar Kreutzer, konsernsjef i Storebrand ASA og Terje Vigen, generalsekretær i Legeforeningen, undertegnet avtalen om ny pensjonsordning for private legevirksomheter. Foto Lise B. Johannessen

  For å få skattefradrag for 2008, må avtalen tegnes før 31.12. 2008 og betales innen 31.3. 2009. SOP vil i fremtiden forvalte det innkjøpsfellesskapet som er etablert gjennom inngåelsen av avtalen.

  SOP har, etter oppfordringer fra organisasjonsledd i Legeforeningen og medlemmer, de siste årene arbeidet for å bedre pensjonsytelsene for næringsdrivende leger. Første ledd i dette arbeidet har vært å legge til rette for at næringsdrivende leger kan benytte ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP), uten at utbetalinger fra denne pensjonsordningen skulle føre til avkorting av pensjonen fra SOP.

  Dette tilbudet foreligger nå etter godkjent endring av SOPs vedtekter med virkning fra 1.1. 2008, og at styret i SOP har godkjent et pensjonstilbud fra Storebrand som samordningsfritt med ytelsen fra SOP.

  Det foreliggende tilbudet er et resultat av forhandlinger mellom SOP/Legeforeningen og flere mulige leverandører. Konsulentselskapet Mercer, som er spesialister på pensjonsområdet, har bistått ved fremforhandling av tilbudet.

  Lov om obligatorisk tjenestepensjon åpner for at foretak kan overlate til en innkjøpsordning eller interesseorganisasjon å inngå avtale om en pensjonsordning på sine vegne. Foretaket beholder styringsretten med pensjonsordningen, og står ansvarlig overfor pensjonsleverandøren for innbetaling av tilskudd til pensjonsordningen, mens innkjøpsordningen forhandler betingelser og kollektivt kan flytte avtalen til annen leverandør om det skulle bli aktuelt. Legeforetaket skal inngå en egen avtale med Storebrand, og vil dra nytte av de betingelser som er fremforhandlet av innkjøpsordningen.

  SOPs samordning med pensjoner opptjent i arbeidsforhold

  SOPs samordning med pensjoner opptjent i arbeidsforhold

  SOPs pensjonsytelser samordnes med pensjoner fra Folketrygden og tjenestepensjonsordninger. Samordningen innebærer at for hver krone legen mottar i pensjon fra en tjenestepensjonsordning, får legen en krone mindre fra SOP. Det har derfor vært lite aktuelt for privatpraktiserende leger å inngå avtale om tjenestepensjon som omfatter seg selv. Dette til tross for at de er forpliktet til å ha pensjonsordning for sine ansatte, og det for øvrig er gunstige vilkår for slik pensjonssparing. SOPs vedtekter ble endret fra 1.1. 2008, slik at styret i SOP kan godkjenne samordningsfritak for bestemte kollektive tjenestepensjonsordninger etablert for privat legevirksomhet. Det er ingen endringer mht. samordningen med Folketrygden eller andre tjenestepensjonsordninger.

  Ny pensjonsordning uten samordning med SOP-pensjoner

  Ny pensjonsordning uten samordning med SOP-pensjoner

  SOPs styre har nå godkjent Legeforetakenes pensjonsordning i Storebrand som samordningsfri. Samordningsfritaket gjør denne ordningen unik for privatpraktiserende leger. Det blir den eneste tjenestepensjonsordning leger kan motta pensjon fra uten at SOP-pensjonen blir tilsvarende avkortet.

  Tilbudet blir organisert som en innkjøpsordning som opptrer på vegne av legeforetakene overfor Storebrand. Ved tilknytning til ordningen blir man med i innkjøpsordningen og får mulighet til skattegunstig pensjonssparing gjennom virksomheten. Samtidig ivaretas foretakets plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

  Samordningsfritaket og muligheten for å samle legene/legeforetakene i ett stort fellesskap, gir denne ordningen et konkurransefortrinn fremfor andre tilbydere av tjenestepensjon. SOP og Legeforeningen anbefaler derfor legene å benytte denne avtalen.

  Skattegunstig pensjonsordning

  Skattegunstig pensjonsordning

  Legeforetakenes pensjonsordning er skattegunstig. Skatten blir redusert med inntil 51 % av premien ved at premien gir skattemessig inntektsfradrag i næringsinntekten. Pensjonsformuen som bygges opp, skal ikke formuesbeskattes. For leger som driver sin virksomhet som personlig næringsdrivende, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift, slik det gjøres for ansatte. Pensjonsutbetalingen skal beskattes som annen pensjonsinntekt, med lav trygdeavgift (i dag 3 %), skatt på alminnelig inntekt og ev. toppskatt dersom pensjonen når toppskattnivå.

  Nærmere om tilbudets innretning

  Nærmere om tilbudets innretning

  Tilbudet omfatter innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for leger og legens ansatte. I ordningen er det lagt opp til tre ulike innskuddsvalg. Dette er:

  1. 2 % av lønn mellom 1 og 12 G (grunnbeløpet i folketrygden som er 70 256 kroner)

  2. 4 % av lønn mellom 1 og 12 G

  3. 5 % av lønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G

  Mange leger driver sin virksomhet i to separate foretak, ett som selvstendig næringsdrivende og ett foretak der de har ansatt hjelpepersonellet. Foretakene etablerer da separate pensjonsordninger. Dersom legen er alene som næringsdrivende eller i enmannsaksjeselskap, er det ikke plikt, men mulighet, til å opprette pensjonsordning. Maksimalt innskudd er da 4 % i henhold til alternativ 1 og 2 over. Foretak med plikt etter lov om obligatorisk innskuddspensjon til å ha tjenestepensjonsordning, skal ha pensjonsordning med pensjonsinnskudd på minst 2 % av lønn over 1 G, men kan maksimalt ha en 5/8 % ordning i henhold til alternativ 3 over.

  Leger som har organisert virksomheten i aksjeselskap eller annen selskapsform og er ansatt i selskapet, må ha en ordning med minst 2 % av lønn i henhold til alternativ 1 over, men kan ha inntil 5/8 % ordning i henhold til alternativ 3 over. Legen må da ha samme innskuddsplan som øvrige ansatte i selskapet.

  Den enkelte leges pensjonskapital forvaltes i utgangspunktet etter en balansert investeringsprofil, med 50 % av pensjonskapitalen i aksjer. Den enkelte kan imidlertid velge en mer forsiktig investeringsprofil med 20 % i aksjer, eller offensiv profil med 80 % i aksjer.

  Tilbudet omfatter i tillegg til alderspensjon en mulighet til å kjøpe risikodekningen forbundet med død og uførhet.

  Fullmakt til fremtidig flytting av pensjonsordningen

  Fullmakt til fremtidig flytting av pensjonsordningen

  Det er nødvendig at SOP fremover i tid har mulighet til å identifisere den pensjon leger får utbetalt fra den aktuelle ordningen, da disse utbetalingene i motsetning til utbetalinger fra eventuelle andre tjenestepensjoner ikke skal samordnes med ytelsene fra SOP. For å sikre dette er det nødvendig at hele porteføljen (for alle legeforetakene) holdes samlet. Det vil derfor være en forutsetning for deltakelse i ordningen at legeforetakene gir SOP fullmakt til å flytte pensjonsordningen om det blir aktuelt. På denne måten vil også SOP sikre legene de gunstigste ordningene og fremtidig samordningsfritak. Om flytting blir aktuelt vil det enkelte legeforetak kunne velge å reservere seg fra å flytte sin ordning sammen med resten av legeforetakene. I så tilfelle vil dette få konsekvenser for samordningsfritaket for den videre opptjeningen.

  Pensjonskapitalbevis

  Pensjonskapitalbevis

  Når et medlem av pensjonsordningen slutter i foretaket eller pensjonsordningen sies opp, utstedes et pensjonskapitalbevis. Dette pensjonskapitalbeviset er en personlig eiendom og en individuell avtale med pensjonsleverandøren. Det er viktig at pensjonskapitalbeviset blir behandlet i tråd med innkjøpsordningens anbefalinger for å sikre det samordningsfritaket man har ervervet rett til mens man har vært inkludert i pensjonsordningen. Pensjonskapitalbeviset bør ikke slås sammen med annen pensjonskapital, da det kan føre til tap av samordningsfrihet med SOP.

  Pensjonskapitalen forvaltes etter samfunnsansvarlige kriterier

  Pensjonskapitalen forvaltes etter samfunnsansvarlige kriterier

  I forhandlingene om ny tjenestepensjonsordning er det lagt stor vekt på en etisk forsvarlig kapitalforvaltning. Det innebærer at både SOPs, Legeforeningens og Storebrands standard for ekskludering av selskaper i porteføljen blir benyttet. Dette gjelder selskap som bryter med hensynet til arbeids- og menneskerettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade, landminer, klasebomber, atomvåpen, tobakk samt de ti dårligste selskaper i høyrisikoindustrier. Storebrand har endret sine etiske retningslinjer for kapitalforvaltningen i hele konsernet som følge av avtalen med SOP og Legeforeningen.

  Hva nå?

  Hva nå?

  Legeforeningen har fra før en avtale med Vital Forsikring om tjenestepensjon for private legeforetak. Den er ikke samordningsfri i forhold til SOP, og vil derfor være mindre aktuell for leger i fremtiden.

  Mange legeforetak har allerede pensjonsordning for sine ansatte. De fleste vil antagelig finne det formålstjenlig å flytte disse avtalene til den nye ordningen i Storebrand, for selv å kunne inngå i ordningen og slik at man har samlet pensjonsavtalene for legen og de ansatte ett sted. Leger som allerede har etablert OTP-ordning for seg selv i Vital Forsikring eller andre selskaper, bør flytte pensjonsordningen til den nye ordningen i Storebrand. Det vil kun gis samordningsfradrag for pensjonskapital oppspart fra 1.1. 2008.

  Foretak som allerede har etablert ordning i Storebrand vil bli kontaktet for å tilknyttes den nye ordningen.

  Ansatte med medlemskap i annen pensjonsordning

  Ansatte med medlemskap i annen pensjonsordning

  En del legeforetak vil ikke ha mulighet til å få de ansatte med over i den nye ordningen i Storebrand. Det gjelder de som har ansatte med rett til medlemskap i annen pensjonsordning, for eksempel sykepleiere med lovpålagt medlemskap i Pensjonsordningen for sykepleiere i KLP, tidligere kommunalt ansatte med medlemskap i Fellesordningen i KLP eller avtale som gir rett til annen ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsordningen må derfor etableres uten disse personene.

  Hvordan etablere egen avtale?

  Hvordan etablere egen avtale?

  For å få tilbud om avtale for deg selv som lege og for dine ansatte kan du kontakte:

  1. Egen tilmeldingsportal på Internett:www.storebrand.no/sop

  2. Telefon: 22 31 55 50

   1. Tast 1 for kjøp av samordningsfri tjenestepensjon

   2. Tast 2 for spørsmål om din etablerte tjenestepensjon

  3. E-post: sop@storebrand.no

  Mer informasjon finner du på www.legeforeningen.no, på www.sop.no, på www.tidsskriftet.no og på www.storebrand.no/sop

  Legene vil også få tilsendt informasjonsmateriell og bli kontaktet av Storebrand.

  All markedsføring overfor legene fra Storebrand sin side er avtalt med Legeforeningen og SOP.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media