SOP – ytelser og kapital i 2008

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) utbetalte i 2008 139 millioner kroner i ytelser til ordningens medlemmer eller etterlatte. Det betyr en økning på 0,9 % fra 2007.

  Av dette utgjorde 62,2 millioner kroner pensjoner, 10,5 millioner kroner engangsstønad til etterlatte ved medlemmers død og 66,3 millioner kroner avbruddsytelser til leger som var borte fra sin private praksis pga. sykdom, permisjon i forbindelse med nedkomst eller adopsjon eller som pleiepenger ved alvorlig syke barn. I tillegg utbetalte SOP i alt 9,7 millioner kroner i støtte til diverse prosjekter som er definert innenfor ordningens formålsparagraf, herunder bl.a. Legeforeningens Forskningsinstitutt, et pensjonsforberedende seminar, et sykdomsforebyggende tilbud ved Ressurssenteret Villa Sana på Modum Bads nervesanatorium og fylkesvise kollegiale støttegrupper.

  Årlig alderspensjon fra SOP utgjør i 2009 kr 353 100 før fradrag for alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordninger. Til sammenlikning utgjør maksimalt oppnåelig pensjon for lege med full medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning 66 % av 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, dvs. kr 556 428. SOPs bokførte totalkapital var 3 850 millioner kroner per 31.12. 2008. Kapitalen er forvaltet etter de samme regler som gjelder for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser. Investeringsstrategien innebærer at maksimalt 30 % av investeringsporteføljen (kapital eksklusiv eiendomsinvesteringer) kan plasseres i aksjer, herav 25 % i norske og 75 % i utenlandske selskaper. For øvrig er kapitalen plassert i rentebærende papirer. Kapitalforvaltningen ga i 2008 en negativ avkastning. Den verdijusterte avkastningen av investert kapital var – 6,75 %.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media