Regulering av SOPs ytelser for 2009

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  SOPs alderspensjon reduseres med i gjennomsnitt 6 % fra 2008 til 2009. Kjøpekraften for leger med SOP-pensjon opprettholdes fordi pensjoner fra folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger økte med 5,15 %. Den samlede pensjonen øker med 3,28 %.

  Pensjonsytelser

  Pensjonsytelser

  SOPs pensjonsytelser reguleres hvert årsskifte etter at styret har fastsatt nytt pensjonsgrunnlag. Hele kapitalen blir avsatt som forpliktelse, en gjeldspost, i SOPs balanse. Forpliktelsen beregnes av ordningens aktuar. Beregningen går i hovedtrekk ut på å beregne forventet samordningsfradrag for hver enkelt lege. Legeforeningens registrerte opplysninger om hver enkelt leges yrkesaktivitet, samt undersøkelser om legers forflytningsmønster mellom legestillinger foretatt av Legeforeningens forskningsinstitutt ligger til grunn for beregningen. I tillegg legges til grunn standardiserte forutsetninger om lønns- og prisutvikling, diskonteringsrente og endring av grunnbeløpet i folketrygden. Styret i SOP fastsetter følgelig pensjonsgrunnlaget innenfor rammen av den tilgjengelige kapital.

  Pensjonsytelsene alderspensjon, uførepensjon og bruttoberegnet ektefellepensjon samordnes med pensjoner fra folketrygden og tjenestepensjonsordninger, dvs. pensjoner opptjent i arbeidsforhold. Ytelsene ektefellepensjon for ektefeller født etter 1.7. 1950 og barnepensjon samordnes kun med pensjoner fra tjenestepensjonsordninger.

  Etter samordning er gjennomsnittspensjonene i SOP redusert fra 2008 til 2009. Alderspensjonen går ned med i gjennomsnitt 6 %. Fra 2007 til 2008 var nedgangen på gjennomsnittlig 15 %. I tabellen under vises effekten for ordningens alderspensjon.

  Tabell 1  

  Pensjonsgrunnlaget på kr 535 000 i 2009 gir følgende brutto pensjonsytelser (før samordning):

  2009

  2008

  Brutto alderspensjon (66 % av pensjonsgrunnlaget)

  353 100

  341 880

  Brutto uførepensjon (66 % av pensjonsgrunnlaget)

  353 100

  341 880

  Ektefellepensjon – bruttoberegnet (for ektefeller født før 1.7. 1950) (60 % av alderspensjonen)

  211 860

  205 128

  Ektefellepensjon – nettoberegnet (født etter 1.7. 1950) (9 % av pensjonsgrunnlaget)

  48 150

  46 620

  Barnepensjon (10 % av pensjonsgrunnlaget)

  53 500

  51 800

  Tabell 2

  2008

  2009

  endring

  i %

  Brutto alderspensjon

  341 880

  353 100

  11 220

  3,28 %

  Gjennomsnittlig samordningsfradrag

  284 698

  299 373

  14 675

  5,15 %

  Gjennomsnittlig netto alderspensjon fra SOP

  57 182

  53 727

  (3 455)

  –6,04 %

  Ved inngangen til 2009 utgjør gjennomsnittlig alderspensjon fra SOP altså kr 53 727. Til sammenlikning utgjorde pensjonen for fem år siden kr 66 900 i nominelle kroner. Realverdien av dette er i dag kr 73 700. Realverdien av alderspensjonen har de siste fem år følgelig falt med 27,1 %. Realverdien av sykehuslegers maksimalt oppnåelige tjenestepensjon har i samme periode økt med 13,1 %, og utgjør for øyeblikket kr 556 400.

  Til tross for SOPs tilsynelatende betydelige kapital, som per 30.11. 2008 utgjorde ca. 3,9 milliarder kroner, er det ikke økonomisk grunnlag for å regulere opp eller opprettholde pensjonsnivået i SOP.

  SOP har ikke påregnelige inntekter av betydning. Inntektene som bygde opp SOPs kapital falt gradvis bort i årene 1991 – 92 i forbindelse med forhandlingene med staten om normaltariffen. Staten ønsket da å bremse utviklingen av fondene og det gikk først og fremst ut over overføringene til SOP.

  Avbruddsytelser

  Avbruddsytelser

  Maksimalbeløpene for SOPs avbruddsytelser er regulert opp fra 1.1. 2009 som følge av endringen av grunnbeløpet i folketrygden og økningen av konsumprisindeksen.

  Avbruddsytelsene omfatter sykehjelp, fødselsstønad, adopsjonsstønad og pleiepenger/opplæringspenger. Ytelsene inneholder inntektskompensasjon og utgiftskompensasjon til dekning av bortfalt næringsinntekt i forbindelse med fraværet. Både inntektskompensasjonen og utgiftskompensasjonen er i vedtektene bruttodefinerte ytelser. For inntektskompensasjonen ytes 50 % av brutto praksisinntekt (dvs. omsetning i kurativ virksomhet), maksimalt 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, kr 843 072, før fradrag for antatte ytelser fra folketrygden. Utgiftskompensasjonen utgjør 40 % av brutto praksisinntekt før fradrag for opprettholdte inntekter/reduserte utgifter, fra 1.1. 2009 opptil kr 699 400. Maksimalt oppnåelig stønad ved avbrudd i privat praksis utgjør følgelig kr 1 479 244 per år, før det altså gjøres fradrag for andre inntekter.

  Engangsstønad ved død

  Engangsstønad ved død

  Som følge av endringen i grunnbeløpet i folketrygden i mai 2008 er engangsstønad ved død regulert opp med virkning fra 1.1. 2009. Ved full opptjeningstid utgjør ytelsen to ganger folketrygdens grunnbeløp, kr 140 512 dersom legen etterlater seg ektefelle eller barn med pensjonsrett i ordningen. For øvrig ytes 1/2 grunnbeløp, kr 35 128, til legens dødsbo.

  For mer informasjon besøk SOPs hjemmesider www.sop.no.

  Tabell

  Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

  Ordningen ble opprettet 1.2. 1965 etter forhandlinger mellom Legeforeningen og det daværende Sosialdepartementet. Ordningens formål er å bidra til økonomisk sikring av medlemmene og deres familie i forbindelse med arbeidsuførhet, alderdom og død, samt ved fravær fra egen legepraksis i forbindelse med sykdom, fødsel og adopsjon. I tillegg kan det ytes støtte til kollektive sykdomsforebyggende tiltak for medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som er blitt pensjonister.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media