SOP – ytelser og kapital

Landsstyremøtet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) utbetalte i 2005 134,3 millioner kroner i ytelser til ordningens medlemmer eller etterlatte. Det utgjør en økning på 8,1 % fra 2005

  Av dette utgjorde 66,2 millioner kroner pensjoner, 7,8 millioner kroner engangsstønad til etterlatte ved medlemmers død og 60,1 millioner kroner avbruddsytelser til leger som var borte fra sin private praksis pga. sykdom, permisjon i forbindelse med nedkomst eller adopsjon eller som pleiepenger ved alvorlig syke barn. I tillegg utbetalte SOP i alt 8,6 millioner kroner i støtte til diverse prosjekter som er definert innenfor ordningens formålsparagraf, herunder bl.a. Legeforeningens Forskningsinstitutt, et pensjonsforberedende seminar, et sykdomsforebyggende tilbud ved Ressurssenteret Villa Sana på Modum Bads nervesanatorium og fylkesvise kollegiale støttegrupper.

  Årlig alderspensjon fra SOP utgjør i 2007 kr 334 620 før fradrag for alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordninger. Til sammenlikning utgjør maksimalt oppnåelig pensjon for lege med full medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning 66 % av 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, dvs. kr 498 105. SOPs bokførte totalkapital var 4 263 millioner kroner per 31.12. 2006. Kapitalen er forvaltet etter de samme regler som gjelder for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser. Investeringsstrategien innebærer at maksimalt 30 % av investeringsporteføljen (kapital eksklusiv eiendomsinvesteringer) kan plasseres i aksjer, herav 25 % i norske og 75 % i utenlandske selskaper. For øvrig er kapitalen plassert i rentebærende papirer. Kapitalforvaltningen ga i 2006 en avkastning på 7 %.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media