Aasland OG

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aasland OG

Nylenna M, Hjortdahl P, Aasland OG
30.11.1999
Sammendrag Norske legers tilgang til og bruk av Internett er kartlagt gjennom en postal spørreundersøkelse vinteren 1999. Av et tilfeldig utvalg på 1646 yrkesaktive leger besvarte 1276 (78%) en rekke...
Hjortdahl P, Nylenna M, Aasland OG
30.11.1999
Sammendrag Kombinasjonen av ny informasjonsteknologi og en økende konsumentbevissthet i befolkningen fører til mer krevende pasienter og større utfordringer for legene. Gjennom en...
Wiers-Jenssen J, Aasland OG
20.08.1999
Sammendrag Et årskull norske medisinstudenter ble fulgt gjennom den prekliniske delen av studiet. Vi ville kartlegge utviklingen i preferanser i forhold til fremtidig karriere. Et spørreskjema ble...
Aasland OG, Nylenna M
30.06.1999
Sammendrag Tidsskrift for Den norske lægeforening gjennomfører med noen års mellomrom større leserundersøkelser. I alt 1643 lesere (74%), 245 medisinstudenter (62%), 1276 yrkesaktive leger (78%) og...
Aasland OG
30.06.1999
Stadig flere leger er gift med hverandre, og det ser ut til å fungere bra Ifølge Legekårsundersøkelsen har 12% av de mannlige og 38% av de kvinnelige yrkesaktive legene som er gift eller samboende,...
Aasland OG
20.03.1999
Antall personer som får alkoholproblemer er avhengig av hvor mye alkohol de andre drikker I løpet av noen få år har alkohol, og særlig vin, kommet inn i varmen - blitt temperert så å si (1)...
Gogstad A, Aasland OG
30.03.1998
Sammendrag Som ledd i Legekårsundersøkelsen ble det sommeren 1993 gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av de 1 158 medlemmene av Legeforeningen som var registrert som pensjonister. Svarprosenten...
Gogstad A, Aasland OG
10.01.1998
Sammendrag Eldres helse og levekår i Norden har i økende grad vært et tema, både i større befolkningsundersøkelser og i spesielle prosjekter. Vi gir en oversikt over feltet, basert på aktuell...
Landvik T, Aasland OG, Botten G
10.12.1997
Sammendrag I denne undersøkelsen ser vi på i hvilken grad leger med sykehusbasert spesialitet vil anbefale legeyrket til sine barn/barnebarn og hvilke forhold ved arbeidssituasjonen som påvirker en...
Aasland OG
10.12.1997
Moderne medisin er svært kunnskapsintensiv, og informasjonsmengden er for lengst blitt for stor til at den enkelte lege kan væreà jour (1). Som profesjon takler vi dette bl.a. med en økende...
Aasland OG, Javo C, Larsen A
30.11.1997
Sammendrag På bakgrunn av en stadig økende tilstrømning av utenlandske leger til norske sykehus gjorde Overlegeforeningen våren 1997 en kartlegging og opinionsmåling blant avdelingsoverleger og...
Aasland OG, Borchgrevink CF, Fugelli P
30.06.1997
Sammendrag Som en del av en årlig spørreskjemaundersøkelse til et utvalg på 1272 medlemmer av Legeforeningen ble det stilt spørsmål om holdninger til, kunnskaper om og erfaringer med fem...
Førde R, Aasland OG, Nilsen TH
20.03.1997
Sammendrag Denne undersøkelsen presenterer holdninger til abort og aktiv dødshjelp i den norske befolkningen i tidsrommet 1982-95 og sammenlikner disse med holdningene hos et representativt utvalg av...
Førde R, Lie S, Aasland OG
20.03.1997
Sammendrag Et kurs arrangert for og av barneleger i klinisk medisinsk etikk måtte i 1995 avlyses pga. manglende påmelding. På bakgrunn av dette ble et anonymt spørreskjema sendt til alle medlemmene...
Falkum E, Gjerberg E, Hofoss D, Aasland OG
10.03.1997
Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi opplevelse av tidspress i et representativt utvalg av norske leger. Legene ble stilt fire spørsmål om hvor ofte de opplevde at arbeidssituasjonen ble...
Aasland OG
10.03.1997
Sosiologene har vist hvordan legene, etter hvert som de gjennom de siste 20-30 år er blitt utsatt for et økende press mot “deprofesjonalisering”, svarer med å reorganisere seg internt i tre segmenter...
Aasland OG, Nylenna M
30.01.1997
Sammendrag Legene har endret sine røykevaner i større utstrekning enn befolkningen for øvrig. Jo færre leger som røyker, desto mer interessant er det å karakterisere den gruppen som fortsatt røyker...