".. at byde Dem et værdifuldt og underholdende Stof"

Aasland OG, Nylenna M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Tidsskrift for Den norske lægeforening gjennomfører med noen års mellomrom større leserundersøkelser. I alt 1643 lesere (74%), 245 medisinstudenter (62%), 1276 yrkesaktive leger (78%) og 122 pensjonister (66%) besvarte i 1999 et skjema med spørsmål om bruk og tilfredshet med Tidsskriftet.

To av tre hadde lest eller tittet i alle de siste seks utgivelsene. To av tre får sjelden tid til å lese alt de har lyst til, og hver fjerde leser mener at Tidsskriftet utkommer for hyppig. Kliniske oversiktsartikler har størst interesse, og det medisinske fagstoffet leses like mye av alle abonnentgrupper. Kvinnelige lesere er mer interessert i debatt- og nyhetsstoff enn menn, mens mennene leser mer fagforeningsstoff enn kvinner. Ni av ti mener at Tidsskriftet gir verdifull informasjon, og to av fem mener at det burde være mer stoff om jus og etikk.

Tiden som blir brukt på hvert nummer av Tidsskriftet har sunket utover i 1990-årene i tråd med den allmenne reduksjon av nordmenns lesing og den økende konkurranse om legenes tid og oppmerksomhet. De fleste lesere er godt tilfreds med Tidsskriftet slik det er, men i forhold til bladets formelle målsetting mener de at Tidsskriftet kan bli bedre til å stimulere medisinsk forskning og fagutvikling og til å fremme den helsepolitiske debatt. I sin 119. årgang har Tidsskrift for Den norske lægeforening fortsatt en stor og viktig plass i norske legers faglige oppdatering.

Anbefalte artikler