Helse og levekår hos eldre generelt og eldre leger spesielt

Gogstad A, Aasland OG Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Eldres helse og levekår i Norden har i økende grad vært et tema, både i større befolkningsundersøkelser og i spesielle prosjekter. Vi gir en oversikt over feltet, basert på aktuell litteratur, og ser til slutt på om eldre leger skiller seg fra befolkningen ellers når det gjelder helse og velvære.

Sykelighet og helseplager er mer utbredt i lavere sosiale lag, også blant eldre, mens høy disponibel inntekt, formue og gode boligforhold gjerne er forbundet med bedre helse. Tidligere betydelige forskjeller i helse og velvære mellom eldre og yngre jevner seg derfor ut som følge av en relativ bedring i de eldres økonomi.

Leger har lavere dødelighet enn de fleste andre yrkesgrupper, og de har god anledning til å fortsette sin yrkesaktivitet utover den vanlige pensjonsalder. Eldre legers subjektive velvære er bedre enn det subjektive velvære i befolkningen ellers. De pensjonerte legene synes å være blant de best stilte pensjonistene i vårt samfunn.

Anbefalte artikler