Endring i medisinstudenters karrierepreferanser under første del av studiet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Et årskull norske medisinstudenter ble fulgt gjennom den prekliniske delen av studiet. Vi ville kartlegge utviklingen ipreferanser i forhold til fremtidig karriere.

  Et spørreskjema ble umiddelbart etter studiestart sendt til alle som begynte å studere medisin ved et av de firenorske universitetene høsten 1993, og et nytt våren 1997 da studentene var ferdige med den kliniske delen. 283 av 415studenter (68%) svarte begge gangene. For å analysere sammenhengen mellom forskjellige motivasjonsvariabler ogpreferanser i forhold til spesialitet eller lederstilling ble det gjennom faktoranalyse identifisert fem underliggendevariabler: defensiv, aktiv, helhetlig, karriereorientert og distansert. Videre ble det på grunnlag av en tidligerenorsk publikasjon utarbeidet en indeks der medisinske spesialiteter og grenspesialiteter ble ordnet etter den prestisjede hadde blant leger og annet helspersonell, for å se om spesialitetspreferansene kunne være påvirket av spesialitetensprestisje.

  Det var lav stabilitet i karrierepreferanser på individnivå, men relativt høy stabilitet på aggregert nivå.Interessen for psykiatri, samfunnsmedisin og laboratoriemedisin sank i løpet av observasjonsperioden. Ved halvgåttstudium foretrakk studentene spesialiteter med høyere prestisje. Forskjellene i karriereplaner mellom kvinnelige ogmannlige studenter var svært stabile. Spesialitetsplanene viste et relativt tradisjonelt mønster, der ulikhetene komklarest til syne når det gjaldt stillingsnivå - det var på begge tidspunkter dobbelt så mange menn som ønsket segstilling som sykehuslege med lederansvar.

  Forhold som har betydning for karrierevalg prioriteres ulikt av kvinner og menn, og spesialitetspreferanser ogambisjonsnivå ved halvgått medisinstudium kan relateres til slike forhold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media