Om helsetjenesten
NO IMAGE
15.12.2005
Helsegevinster ved fysisk aktivitet er veldokumentert, men det finnes lite norsk forskning om helseeffekten av andre kulturelle virkemidler. Dette til tross for at det i de senere år er blitt drevet...
NO IMAGE
15.12.2005
Over 90 % av medisinske ord og begreper er avledet fra gresk eller latin ( 1 ). Basiskunnskaper i latinbasert terminologi er nødvendig for enhver lege for å forstå pasientjournaler og epikriser, og...
NO IMAGE
01.12.2005
Registrering og godkjenning av et legemiddel er en krevende prosess som tar lang tid og forutsetter store randomiserte studier på godt kontrollerte og standardiserte pasientgrupper med hensyn til den...
NO IMAGE
01.12.2005
Som sakkyndig i uførepensjonssaker legger legen viktige premisser for velferdsstatens økonomiske fordeling. Vi analyserer derfor den medisinske sakkyndighetsoppgaven i lys av teori om rettferdig...
NO IMAGE
01.12.2005
Vektøkning hos pasienter med psykiske lidelser er velkjent. Årsaken til vektøkningen er ofte multifaktoriell, der både medikamentell behandling og livsstilsfaktorer spiller inn. Bruk av psykotrope...
NO IMAGE
17.11.2005
For å høyne kompetansen i medisinsk etikk blant helsepersonell, slik at de bedre blir i stand til å identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemer, er det opprettet kliniske etikkomiteer...
17.11.2005
I kjølvannet av sykehusreformen er man blitt mer oppmerksom på forholdet mellom private og offentlige aktører i helsevesenet ( 1 ). Overgangen til foretaksorganiseringen åpner i større grad opp for...
NO IMAGE
17.11.2005
Spesialiteten anestesiologi omfatter narkose, intensivmedisin, smertebehandling og akuttmedisin ( 1 ). Kjernevirksomheten for faget i sykehus er anestesi ved operative inngrep og intensivmedisinsk...
NO IMAGE
03.11.2005
Innsatsstyrt finansiering har økt interessen for morbiditetskoding. Det er godt kjent at feil gjøres når kode for en diagnose eller tilstand skal velges ( 1  –  4 ). Feilene blir lett flere når slike...
NO IMAGE
03.11.2005
De siste 50 år har det fra både politisk og medisinsk hold hyppig vært uttrykt frykt for overetablering av høyspesialiserte medisinske funksjoner. Dette ble indirekte uttrykt i lov om sykehus m.v. av...