Medisinsk etikk
25.02.2019
For a number of years, the Council for Medical Ethics has been working on issues pertaining to aesthetic medicine. Here, the Council responds to specific questions from the Norwegian College of...
25.02.2019
Rådet for legeetikk har arbeidet med problemstillinger rundt estetisk medisin i lengre tid. Her svarer rådet på konkrete spørsmål fra Norsk forening for allmennmedisin. I to møter i 2018 behandlet...
03.01.2019
Både helsepersonell og pårørende ønsker at den døende skal ha det så godt som mulig til det siste. Det er tvilsomt om det er grunnlag for å la være å gi væske og ernæring til døende pasienter. I 2013...
11.12.2018
Cases concerning children and adolescents are brought before clinical ethics committees when healthcare personnel find the value choices they face to be particularly challenging. In this article, we...
10.12.2018
Saker som gjelder barn og ungdom bringes inn for klinisk etikk-komiteer fordi helsepersonell opplever at verdivalgene er særskilt krevende. I denne artikkelen beskriver vi erfaringer fra drøftinger...
04.09.2018
New cancer drugs that have a documented effect and market access in Norway, but are still awaiting assessment by the Decision Forum, put oncologists in a difficult situation from an ethical...
04.09.2018
Equal treatment is an absolute requirement in the Code of Ethics for Doctors. How may oncologists and other doctors handle information on commercial treatment options if the requirement of equal...
04.09.2018
A new information dilemma has arisen for doctors in public hospitals: Should they inform cancer patients that costly private treatment options are available? In the public health services,...
03.09.2018
Nye kreftlegemidler som har dokumentert effekt og markedstilgang i Norge, men som venter på vurdering i Beslutningsforum, setter onkologer i utfordrende etiske situasjoner. Kreftbehandling som har...
03.09.2018
Likebehandling er et ufravikelig krav i Etiske regler for leger. Hvordan kan onkologer og andre leger håndtere informasjon om kommersielle behandlingsmuligheter dersom kravet til likebehandling skal...