Annonse
Annonse
Medisinsk etikk
07.03.2017
Skal leger omtale enkeltpersoners helse i mediene? I Etiske regler for leger kapittel I, § 11 står følgende: «En lege bør etter sine forutsetninger medvirke til at almenheten og myndigheter får...
03.02.2017
Skal leger omtale enkeltpersoners helse i mediene? I Etiske regler for leger kapittel I, § 11 står følgende: «En lege bør etter sine forutsetninger medvirke til at almenheten og myndigheter får...
23.08.2016
Rådet for legeetikk formulerte i 2015 en ny paragraf om såkalt aktiv dødshjelp, som samme år ble enstemmig vedtatt av Legeforeningens landsstyre. Imidlertid er paragrafen uklar og potensielt...
19.04.2016
Legers rett til å ytre seg fritt er gjenstand for stor offentlig debatt. To saker behandlet i Rådet for legeetikk nyanserer legers forhold til offentligheten. Leger oppfordres til å delta i offentlig...
19.04.2016
Ved trisomi 13 eller 18 er dødeligheten svært høy, både intrauterint og etter fødselen. Det har derfor verken vært vanlig å tilby fosterovervåkning under fødselen eller keisersnitt. Nytten av...
15.03.2016
I møte med enkeltpasienter opplever leger noen ganger at yrkesetikken settes opp mot jusen. Våre etiske regler fastslår at vi skal verne pasientens helse og at vi har et ansvar selv om vi avslår...
12.01.2016
A priori-avståelse fra aktiv behandling av barn født etter 23 – 24 ukers svangerskapsvarighet, noe som til dels praktiseres i Norge, tilfredsstiller ikke de klinisk etiske krav om rettferdighet...
08.09.2015
Daglig bringer mediene nyheter om helse og om risiko for sykdom. Samtidig markedsfører ulike helseaktører tjenester som skaper både behov og forventninger. Dette kan bidra til å fremkalle unødig...
21.04.2015
Rådet for legeetikk får av og til klager vedrørende legens økonomiske krav. I slike saker hevdes det at leger tar seg for godt betalt. For mange legetjenester finnes det fastsatte takster for hva...
13.05.2014
I spørsmål knyttet til surrogati mener Rådet for legeetikk at hensynet til barnets beste står over andre hensyn. I denne artikkelen drøftes hensynet til barnet mot andre hensyn med utgangspunkt i...