Medisinsk etikk
03.09.2018
Likebehandling er et ufravikelig krav i Etiske regler for leger. Hvordan kan onkologer og andre leger håndtere informasjon om kommersielle behandlingsmuligheter dersom kravet til likebehandling skal...
03.09.2018
Det har oppstått et nytt informasjonsdilemma for leger ved offentlige sykehus: Bør de informere kreftpasienter om at det finnes et kostbart privat behandlingstilbud? Prioritering i den offentlige...
06.03.2018
The Norwegian Medical Association and the Medical Ethics Council advise doctors against participating in the age assessment of young asylum seekers. Current methods are insufficiently accurate, and...
05.03.2018
Legeforeningen og Rådet for legeetikk fraråder leger å delta i aldersvurdering av unge asylsøkere. Dagens metoder er for usikre, og det er vanskelig å ivareta prinsippene om frivillighet og informert...
23.01.2018
Many colleagues find themselves in challenging and unpleasant situations following consultations where the role of the doctor has not been clarified adequately. Doctors have different roles – as...
22.01.2018
Mange kolleger havner i krevende og ubehagelige situasjoner i kjølvannet av konsultasjoner der legens rolle ikke har vært tilstrekkelig avklart. Legen har ulike roller – han/hun kan være behandler,...
08.01.2018
Bruk av tvang i form av beltelegging er en alvorlig frihetsberøvelse og autonomikrenkelse. I denne kasuistikken forteller vi om en pasient som ble beltelagt for å få gjennomført livsnødvendig dialyse...
03.10.2017
The encounter between patient and doctor is often characterised by lack of time, and the art of communication can be complex. Sometimes things go wrong. Illustration: iStock The Medical Ethics...
02.10.2017
Møtet mellom pasient og lege er ofte preget av tidsnød, og kommunikasjon er en vanskelig kunst. Av og til skjærer det seg. Illustrasjon: iStock Rådet for legeetikk mottar jevnlig klager fra pasienter...
13.09.2017
The Council for Medical Ethics discourages doctors from accepting to act as ringside doctor for combat sports that permit knockouts or participating in approvals or appeals boards for such events...