Kort kasuistikk
20.07.2021
Diagnostikk av tularemi, på norsk harepest, kan være vanskelig. Denne kasuistikken viser at pulmonal tularemi kan være en aktuell differensialdiagnose til lungekreft ved bildeundersøkelser. En mann i...
06.07.2021
En middelaldrende mann fikk påvist tromboembolisk sykdom bare uker etter gjennomgått covid-19. Omfanget var mer omfattende enn man kunne forventet gitt pasientens risikofaktorer. En mann i 50-årene...
NO IMAGE
28.06.2021
We now have a good understanding of the acute complications of COVID-19, but we know less about possible long-term sequelae. The aim of this case report is to raise awareness of subacute thyroiditis...
28.06.2021
Vår kunnskap om akutte komplikasjoner ved covid-19 har etterhvert blitt god, men vi vet mindre om eventuelle følgetilstander. Med denne kasuistikken ønsker vi å gjøre oppmerksom på subakutt...
28.06.2021
Sommeren 2020 ble en forholdsvis ung mann innlagt på sykehus med alvorlig legionellasykdom. I begynnelsen fant vi ikke årsaken til smitten. Opplysninger som kom frem senere i forløpet, førte...
NO IMAGE
09.06.2021
Acute appendicitis usually begins with diffuse abdominal pain that migrates to the lower right quadrant and is followed by peritonitis. The clinical picture of the patient presented here also...
08.06.2021
Akutt appendisitt starter vanligvis med diffuse magesmerter etterfulgt av smertevandring til nedre høyre kvadrant og utvikling av peritonitt. Hos denne pasienten inkluderte symptombildet ogs...
NO IMAGE
02.06.2021
An acute increase in tryptase levels is a reliable indicator of mast cell activation. Here, we present a case in which acute measurement of tryptase revealed a rare and potentially serious condition...
27.05.2021
Akutt tryptasestigning er diagnostisk for mastcelleaktivering. Vi presenterer her en kasuistikk der tryptase målt ved et akutt anfall påviste en sjelden og potensielt alvorlig tilstand. Kasuistikken...
NO IMAGE
30.04.2021
A young woman had a headache for a few days, before developing a fatal cerebral haemorrhage ten days after vaccination with the ChstraOx1 nCoV-19 vaccine from AstraZeneca. The patient was a female...