Kort kasuistikk
NO IMAGE
03.07.2020
This case report describes a child with heart failure and incipient multiorgan failure following infection with SARS-CoV-2. This is not COVID-19, but a delayed immune response known as multiorgan...
26.06.2020
Covid-19 kan føre til livstruende sykdom. I påvente av vaksinasjon og dokumentert effektiv behandling utprøves flere alternative behandlinger. Dette er den første publiserte beskrivelsen av en...
25.06.2020
Kasuistikken beskriver et barn med hjertesvikt og truende multiorgansvikt etter infeksjon med sars-CoV-2. Dette er ikke covid-19, men en immunmediert senreaksjon som kalles multiorgan inflammatorisk...
NO IMAGE
25.05.2020
Magnetic resonance imaging is a non-invasive test with a low complication rate even when using contrast agents. Nevertheless, even routine examinations can cause serious complications, as this case...
25.05.2020
Magnetresonansundersøkelse er en ikke-invasiv undersøkelse med lav komplikasjonsrate, også ved bruk av kontrast. Likevel kan selv rutineundersøkelser medføre alvorlige komplikasjoner, slik denne...
NO IMAGE
20.05.2020
A previously healthy man in his late thirties was admitted to hospital after several days of illness with clinical and radiological findings consistent with COVID-19. Nasopharyngeal swabs taken on...
NO IMAGE
13.05.2020
Here we describe pulmonary embolism in three patients at different stages of COVID-19. The development of pulmonary embolism can be easy to overlook if respiratory failure and hypoxemia are...
11.05.2020
En tidligere frisk mann i slutten av 30-årene ble innlagt etter få dagers sykehistorie med kliniske og radiologiske funn forenlig med covid-19. Nasofarynksprøver tatt dag 5 og 7 etter symptomdebut...
06.05.2020
Vi beskriver her lungeembolisme hos tre pasienter i ulike faser av covid-19. Utvikling av lungeembolisme kan lett overses, fordi respirasjonssvikt og hypoksemi kan tilskrives sars-CoV-2-pneumoni...
NO IMAGE
04.05.2020
In most cases, cataract surgery provides a permanent, good visual outcome. However, the artificial intraocular lens may become dislocated after some years. In the following case report, this...