Nye sentre skal gi flere kliniske studier i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Seks NorTrials-sentre for behandlingsforskning er etablert ved universitetssykehusene. Målet er å øke antallet kliniske studier og forbedre pasientbehandlingen.

  Man vet at det går bedre med pasienter som behandles i fagmiljø der det pågår kliniske studier (1). Det skyldes blant annet at aktiviteten rundt klinisk forskning bedrer kvaliteten på pasientbehandlingen. Siden 2000 har antallet kliniske studier i Norge falt, og både pasienter, fagmiljøer og politisk ledelse ønsker å gjøre noe med dette. Nasjonal handlingsplan for kliniske studier, som Helse- og omsorgsdepartementet lanserte i 2021, har som mål at klinisk behandlingsforskning skal integreres i daglig sykehusdrift og pasientbehandling, og at antall studier skal dobles i perioden 2021–25 (2).

  NorTrials

  NorTrials

  NorTrials, et offentlig-privat samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og de som produserer legemidler og medisinsk utstyr, ble etablert i 2022 som ledd i satsingen på klinisk forskning. Regjeringen har gitt oppdraget til de regionale helseforetakene, og NorTrials er organisert gjennom et styre, en koordinerende enhet og seks NorTrials-sentre. Sentrene er lokalisert ved landets universitetssykehus og mottar årlige bidrag over statsbudsjettet til å bygge infrastruktur og nettverk innenfor sine fagområder. Alle sentrene vil ha fokus på å få flere kliniske studier til norske pasienter, både lokalt og nasjonalt, i samarbeid med industrien og pasientorganisasjoner. I tillegg er det en nasjonal fordeling av midler til støttefunksjoner for klinisk behandlingsforskning (tilsvarende 10–15 stillinger). I samarbeid med Innovasjon Norge er det også avsatt midler til å markedsføre Norge som et attraktivt utprøverland.

  Forskningsområder

  Forskningsområder

  NorTrials-sentrene er utvalgt i et samarbeid mellom de regionale helseforetakene og industripartnerne.

  Senteret for fordøyelsessykdommer er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Der har Forskningsgruppe for gastroenterologi og ernæring i en årrekke gjennomført egeninitierte kliniske studier og etablert et nettverk med representasjon i alle helseregionene. Senteret er i tilslutning til endoskopienheten, siden mange studier innen fordøyelsessykdommer innebærer prosedyrer som må utføres der.

  Senteret for hjernehelse er lokalisert ved Haukeland universitetssjukehus og organiseres gjennom Forsknings- og utviklingsavdelingen, Seksjon for forskning og innovasjon og Nevroklinikken ved Neuro-SysMed, Forskningssenter for klinisk behandling. Fokuset vil, som navnet tilsier, være hjernehelse, som inkluderer fagområdene nevrologi, nevrokirurgi, psykiatri og nevropediatri.

  Senteret for inflammasjon er lokalisert ved Stavanger universitetssjukehus. Klinisk immunologisk forskningsgruppe ved sykehuset har i en årrekke samarbeidet multidisiplinært innen forskning på autoimmune og kroniske inflammatoriske sykdommer.

  Senteret for hjerte- og karsykdommer er lokalisert ved Akershus universitetssykehus. NorTrials-senteret vil bli del av et etablert klinisk forskningsmiljø innen kardiologi med bred kompetanse og etablert nettverk nasjonalt og internasjonalt. Senteret vil samarbeide tett med datavarehuset på sykehuset, som muliggjør et verdifullt innblikk i pasientpopulasjonen for rekruttering i kliniske studier.

  Senteret for kreftsykdommer er lokalisert ved Oslo universitetssykehus. Søkelyset vil være på praktisk støtte og rådgivning rundt kliniske studier. Gjennom blant annet IMPRESS-Norway-studien og nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling (MATRIX) er god kontakt med sykehus og industripartnere allerede etablert.

  Senteret for medisinsk utstyr er lokalisert ved Fremtidens operasjonsrom, Forskningsavdelingen, ved St. Olavs hospital. NorTrials senter for medisinsk utstyr vil gjennom nasjonalt samarbeid bidra til koordinering og økt deltagelse fra flere sykehus i studier som involverer medisinsk utstyr i samarbeid med nasjonal og internasjonal industri.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media