Kjell-Morten Myhr

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell-Morten Myhr

Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
10.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 723–6. I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 724 skal det i tabellhodet i Tabell 1 stå: Reduksjon av attakker i fase III-studier (6) , Administrasjon (6) , Egnet ved...
Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
19.05.2021
High-efficacy therapy from the time of diagnosis substantially improves the prognosis for multiple sclerosis. The national guidelines on MS nevertheless recommend less effective therapy for many...
Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
10.05.2021
Potent behandling fra diagnosetidspunktet bedrer prognosen betydelig ved multippel sklerose. Nasjonal faglig retningslinje anbefaler likevel mindre effektiv behandling for mange pasienter, og må...
Kjell-Morten Myhr, Jorunn Skei, Odd Helge Gilja, Leiv Hove, Nils Erik Gilhus, Per Bakke
08.05.2018
Jarle Tor Rørvik (1954–2018) ble født på Vigra og flyttet i skoleårene til Volda. Som student flyttet han videre til Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 1981. Etter...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Kjell-Morten Myhr, Christine Hanssen Rinaldo
12.12.2017
Progredierende multifokal leukoencefalopati er en sjelden, opportunistisk infeksjonssykdom i hjernen, forårsaket av John Cunningham-virus (JCV). Det finnes ingen effektiv antiviral behandling, og...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Kjell-Morten Myhr, Christine Hanssen Rinaldo
12.12.2017
Progressive multifocal leukoencephalopathy is a rare, opportunistic infection of the central nervous system caused by the John Cunningham virus (JCV). There is no effective antiviral treatment...
Hanne F. Harbo, Sverre Mørk, Christian Vedeler, Kjell-Morten Myhr
06.09.2007
I disse dager etableres et register og en biobank for norske pasienter med multippel sklerose. Biobanken vil inneholde kliniske opplysninger og DNA, serum, spinalvæske og vev fra pasienter med...
Kjell-Morten Myhr, Hanne Flinstad Harbo
09.10.2003
Multippel sklerose rammer i hovedsak unge mennesker og kan føre til tidlig invaliditet, med store konsekvenser for individ og samfunn ( 1 ). Norge regnes for å være et høyfrekvensområde, med 5 – 8...
Rune Midgard, Antonie Giæver Beiske, Elisabeth Gulowsen Celius, Ditlev Jensen, Harald Hovdal, Svein Ivar Mellgren, Kjell-Morten Myhr
15.05.2003
Diagnostikk av multippel sklerose er vesentlig basert på sykehistorie og funn ved klinisk nevrologisk undersøkelse. Supplerende parakliniske undersøkelser er ikke spesifikke for multippel sklerose,...
Kjell-Morten Myhr
10.09.2001
Multippel sklerose (MS) er en inflammatorisk demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet som rammer unge voksne, oftest i en alder av 20 – 40 år. I Norge rammes 250 – 300 nye pasienter hvert år og...
Ole Andreas Hovda, Kjell-Morten Myhr, Jostein Kråkenes, Christian A. Vedeler
10.03.2001
Myksom er en sjelden tumor i hjertet som påvises i ca. 1/2 000 – 1/10 000 tilfeller i autopsimaterialer. Det er den hyppigste primærtumor, og utgjør i post mortem-studier ca. 30 – 50 % av kardiale...
Rune Midgard, Johan H. Seland, Harald Hovdal, Elisabeth Gulowsen Celius, Ketil Eriksen, Ditlev Jensen, Hilde Heger, Svein Ivar Mellgren, Alexandra Wexler, Antonie Giæver Beiske, Kjell-Morten Myhr
17.02.2005
Trukket tilbake Les tilbaketrekkingsbrevet Optikusnevritt er en vanlig tilstand med en insidens på 1 – 5/100 000 per år, hyppigst i aldersgruppen 20 – 49 år, der kvinner affiseres oftere enn menn ( 1...
Rune Midgard, Johan H. Seland, Harald Hovdal, Elisabeth Gulowsen Celius, Ketil Eriksen, Ditlev Jensen, Hilde Heger, Svein Ivar Mellgren, Alexandra Wexler, Antonie Giæver Beiske, Kjell-Morten Myhr
11.08.2005
Tilbaketrekkingsbrev Vi trekker med dette tilbake oversiktsartikkelen Optikusnevritt - diagnose, behandling og oppfølging ( 1 ). Artikkelen ble utarbeidet basert på litteraturgjennomgang, diskusjoner...
Kjell-Morten Myhr
17.02.2005
Studier om forekomsten av multippel sklerose gir et bedre grunnlag for forskning og planlegging av helsetjenester Multippel sklerose debuterer i ung alder og er en av de viktigste årsakene til...
Kjell-Morten Myhr
06.05.2010
Takk til Holmøy og medarbeidere for viktige kommentarer og refleksjoner til artikkelen om medikamentell behandling av multippel sklerose ( 1 ). Indikasjon for natalizumabbehandling ved multippel...
Kjell-Morten Myhr
11.03.2010
Multippel sklerose-attakker med signifikant funksjonssvikt skal behandles med metylprednisolon. Ved gjentatte attakker og ved alvorlig debuterende multippel sklerose er det indikasjon for...
Silje Agnethe Stokke Kvistad, Stig Wergeland, Øivind Torkildsen, Kjell-Morten Myhr, Christian A. Vedeler
15.10.2013
Neuromyelitis optica (NMO) er en demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet som er assosiert med antistoffer mot akvaporin-4. Tilstanden er sjelden, men kan forveksles med multippel sklerose og...
Trygve Holmøy, Kristin Løken-Amsrud, Margitta T. Kampman, Øivind Torkildsen, Kjell-Morten Myhr
27.05.2014
Brustad & Meyer ( 1 ) og Dahl & Thorsby ( 2 ) gjør godt rede for sitt nøkterne syn på måling og vurdering av vitamin D-status. Vi er enige i at en serumkonsentrasjon av 25-hydroksyvitamin D...
Trygve Holmøy, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
09.12.2014
Vi mener Sigbjørn Rogne gir et feilaktig bilde av at norske nevrologer ikke ønsker å tilby cytostatika-behandling med autolog stamcelletransplantasjon (HSCT) til pasienter med multippel sklerose (MS...