Kronisk utmattelsessyndrom og erfaring med Lightning Process

Live Landmark, Rolf Marvin Bøe Lindgren, Børge Sivertsen, Per Magnus, Sven Conradi, Signe Nome Thorvaldsen, Johan Kvalvik Stanghelle Om forfatterne

Årsaken til kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er uavklart og omstridt, og behandlingsmulighetene er begrensede. Mange som har deltatt på kurset Lightning Process har rapportert om positiv effekt. Det bør lede til en randomisert, kontrollert intervensjonsstudie.

Siden 2008 har flere tusen pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati deltatt på kurset Lightning Process (LP) i Norge (1). Kurset er et tre dagers intensivt mentalt treningsprogram med mulighet for oppfølging. Selv om den utløsende årsaken til kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati i hvert enkelt tilfelle er uavklart, antar man at opprettholdelsen og kronifiseringen av symptomene skyldes en stressrespons med forhøyet beredskap og vedvarende aktivering av det sympatiske nervesystemet, drevet av klassiske og operante betingingsmekanismer. Lightning Process bygger på disse stressteoriene.

Hva er Lightning Process?

Lightning Process-kurset er en form for psykoedukasjon med både en teoretisk del og øvelser som deltagerne skal utføre hjemme. Kurset har elementer til felles med kognitiv atferdsterapi, en behandlingsmetode som har vist resultater ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (2). Begge metodene tar utgangspunkt i sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger og har som mål å bryte selvforsterkende og uhensiktsmessige spiraler. Samtidig skiller Lightning Process seg fra kognitiv atferdsterapi på noen punkter: Kurset er lagt opp som et mentalt treningsprogram over tre dager, ledet av en coach med spesifikk Lightning Process-utdanning. Mens man i kognitiv atferdsterapi jobber med innholdet i tankene, vil man i dette kurset mer drøfte hvordan man forholder seg til tankemønstrene (3). Videre oppfordrer man pasientene til å søke opplevelser som gir positive følelser, uten en fastsatt plan, istedenfor å analysere negative tanker og følelser. I tillegg er man svært oppmerksom på betydningen av semantikk – hvordan ord og begreper bidrar til negative tankemønstre.

Forskning

Så langt vi kjenner til, er det gjennomført to vitenskapelige studier av Lightning Process, begge kvalitative. I den ene oppga syv av ni ungdommer stor bedring etter kurset, mens to ikke hadde merket noen effekt (4). I den andre undersøkte man pasientenes erfaringer og fant at høyere skår på forståelse av egen tilstand, tillit til kursleder og positiv kroppslig respons skilte pasienter som oppga positiv erfaring, fra pasienter som oppga ingen eller negativ effekt (5). Begge studiene tyder på at kurset kan være nyttig for noen pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati. I England er det i tillegg utført en pilotstudie med barn/ungdom som skal lede til en randomisert, kontrollert studie (6).

I samarbeid med Godthaab Helse og Rehabilitering gjorde man en telefonisk spørreundersøkelse av alle som hadde deltatt på Lightning Process-kurs i 2008 (7). De fleste rapporterte om bedring av livskvalitet og aktivitetsnivå. Bedringen vedvarte ett år etter kursdeltagelsen, og det ble ikke rapportert om alvorlige bivirkninger. Brukerundersøkelsen er selvsagt bare hypotesedannende, men kan indikere at kurset kan ha en positiv effekt på disse tilstandene.

Behov for mer kunnskap

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati kan være invalidiserende for den enkelte og representerer et betydelig samfunnsproblem. Det er et stort behov for mer forskning på effekten av ulike behandlingsformer. Lightning Process har vist lovende resultater, men vi trenger randomiserte, kontrollerte forsøk. Før resultatet av slike studier foreligger, har man ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne anbefale at Lightning Process blir systematisk brukt i helsetjenesten.

Publisert først på nett.

1

Parker P. An introduction to the Lightning Process: The complete strategy for success. 2. utgave. London: Nipton Publishing, 2007.

2

Price JR, Mitchell E, Tidy E et al. Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue syndrome in adults. Cochrane Database Syst Rev 2008; 3: CD001027. [PubMed]

3

Brosschot JF, Gerin W, Thayer JF. The perseverative cognition hypothesis: a review of worry, prolonged stress-related physiological activation, and health. J Psychosom Res 2006; 60: 113 – 24. [PubMed] [CrossRef]

4

Reme SE, Archer N, Chalder T. Experiences of young people who have undergone the Lightning Process to treat chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis–a qualitative study. Br J Health Psychol 2013; 18: 508 – 25. [PubMed] [CrossRef]

5

Sandaunet A-G, Salamonsen A. CFE-/ME-pasienters ulike erfaringer med Lightning Process. Sykepleien Forskning 2012; 7: 262 – 8. https://sykepleien.no/forskning/2012/10/cfe-me-pasienters-ulike-erfaringer-med-lightning-process (11.2. 2016).

6

Crawley E, Mills N, Hollingworth W et al. Comparing specialist medical care with specialist medical care plus the Lightning Process for chronic fatigue syndrome or myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): study protocol for a randomised controlled trial (SMILE Trial). Trials 2013; 14: 444. [PubMed] [CrossRef]

7

Aktiv Prosess. Evaluering av deltakelse på Lightning Process kurs. http://livelandmark.no/wp-content/uploads/2011/11/Deltakerevaluering-uten-diagnoser.pdf (7.1. 2016).

Kommentarer

(10)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Athanasia Mowinckel

Siste refererte brukerundersøkelse burde ikke vært tillatt i denne artikkelen. Her refereres det altså til en brukerundersøkelse gjort på alle deltagere av et kurs, uten noen spesifikasjoner angående diagnoser. Dette ville kanskje vært greit foruten om at artikkelen handler om ME/CFS og gir dermed inntrykk av at alle deltagende på undersøkelsen hadde ME/CFS.

Morten Andreas Horn

Landmark og medarbeidere forteller her om erfaringer de og andre har gjort seg med bruk av metoden Lightning Process (LP) ved bl.a. tilstanden CFS/ME. Det gjenstår fortsatt mye før LP kan anses som en behandlingsmetode i medisinsk forstand, bl.a. bør metoden i så fall få en klarere forankring i og avklart relasjon til tradisjonell kognitiv atferdsterapi. Det er mulig det litt "mystiske" rundt metoden bidrar til effekten noen opplever, men det vanskeliggjør ordinær klinisk forskning på den.

Olav Jensen

Skulle Forskningsrådet snu, eller andre velge å støtte en slik studie til tross for at det strider i mot en rekke biomedisinske funn de senere årene (1), og manglende objektiv effekt av kognitiv terapi (2) bør en ta en rekke forhåndsregler som ikke har vært gjort tidligere: Hovedproblemet med studier som er gjort på kognitiv terapi tidligere, inkl. den kjente PACE-studien er mangelen av blinding kombinert med subjektive endepunkt. Denne kombinasjonen er helt elementær for å hindre bias.

Hanne-Live Andersen

Jeg er helt overbevist om at behandlingen av ME syke og bruk av udokumenterte, spekulative metoder som LP i fremtiden vil fremstå som en av den medisinske historiens største skandaler.

Mats Reimer

För ett par år sedan deltog jag som observatör vid en LP-kurs. Mitt intryck är att LP innehåller basala fakta om stressrespons (psychoeducation) och element från kognitiv beteendeterapi. I tillägg hade kursledaren själv haft ME-diagnos, vilket rimligen ökar det förtroende deltagarna känner. Att kursen inte är billig ökar förmodligen också positiva förväntningar, men att en del av pengarna går som royalty till en brittisk kiropraktor känns mindre trevligt. Att undersöka LP i en randomiserad klinisk studie är förstås önskvärt, men det kan vara svårt att hitta en "trovärdig placebo".

Mette Hustad

Det britiske forbrukerombudet, ASA, dømte i 2012 Phil Parker for villedende reklame for Lightning Process (LP). Han hadde reklamert for at LP virker mot bestemte sykdommer og lidelser, bl.a. CFS /ME, disse påstandene ble han pålagt å fjerne. ASA uttalte også at han i forbindelse med LP ikke kan nevne tilstander der man bør søke hjelp fra kvalifisert helsepersonell (1).

Men dette har ikke bremset virksomheten i Norge (LP fins knapt i andre land), muligens er det ikke godt kjent.

Petter A. Kjørstad

At innsatsen legges i det myteomspunnede LP er spesielt og har flere etiske betenkeligheter. Med fleksibilitet går det samtidig an å se behovet for å avklare nærmere hvilke pasienter som faktisk kan ha nytte av dette. I den sammenheng er det ugreit at artikkelforfatterne omhandler «CFS/ME-pasienter» som en homogen gruppe. Det å unnlate å nyansere det åpenbare heterogene aspektet, godt kjent og senest dokumentert ved nevrologisk avdeling på Haukeland, inngir liten tillit (1).

Jørgen Jelstad

Artikkelforfatterne ønsker mer forskning på Lightning Process blant annet ut fra lovende resultater fra en spørreundersøkelse. De omtaler ikke en spørreundersøkelse som viser at metoden også kan føre til forverring (1). Når førsteforfatteren selv selger metoden, kan det være fristende å droppe slike henvisninger. At fagpersonene som er medforfattere ikke vil nyansere, er imidlertid overraskende.

Hanne Egeland

For snart 9 år siden lå jeg dødssyk med ME. Til sommeren er jeg ferdig sykepleier og kan da komme til å møte ME-pasienter i mitt arbeid.

Erik Hjelmås

NAFKAM fullførte analysen av innrapporterte LP-behandlinger i forbindelse med med ME 28. okt 2015 (1) som bør nevnes i denne sammenheng.

Litteratur

Anbefalte artikler