Kronisk utmattelsessyndrom og erfaring med Lightning Process

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Årsaken til kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er uavklart og omstridt, og behandlingsmulighetene er begrensede. Mange som har deltatt på kurset Lightning Process har rapportert om positiv effekt. Det bør lede til en randomisert, kontrollert intervensjonsstudie.

  Siden 2008 har flere tusen pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati deltatt på kurset Lightning Process (LP) i Norge (1). Kurset er et tre dagers intensivt mentalt treningsprogram med mulighet for oppfølging. Selv om den utløsende årsaken til kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati i hvert enkelt tilfelle er uavklart, antar man at opprettholdelsen og kronifiseringen av symptomene skyldes en stressrespons med forhøyet beredskap og vedvarende aktivering av det sympatiske nervesystemet, drevet av klassiske og operante betingingsmekanismer. Lightning Process bygger på disse stressteoriene.

  Hva er Lightning Process?

  Hva er Lightning Process?

  Lightning Process-kurset er en form for psykoedukasjon med både en teoretisk del og øvelser som deltagerne skal utføre hjemme. Kurset har elementer til felles med kognitiv atferdsterapi, en behandlingsmetode som har vist resultater ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (2). Begge metodene tar utgangspunkt i sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger og har som mål å bryte selvforsterkende og uhensiktsmessige spiraler. Samtidig skiller Lightning Process seg fra kognitiv atferdsterapi på noen punkter: Kurset er lagt opp som et mentalt treningsprogram over tre dager, ledet av en coach med spesifikk Lightning Process-utdanning. Mens man i kognitiv atferdsterapi jobber med innholdet i tankene, vil man i dette kurset mer drøfte hvordan man forholder seg til tankemønstrene (3). Videre oppfordrer man pasientene til å søke opplevelser som gir positive følelser, uten en fastsatt plan, istedenfor å analysere negative tanker og følelser. I tillegg er man svært oppmerksom på betydningen av semantikk – hvordan ord og begreper bidrar til negative tankemønstre.

  Forskning

  Forskning

  Så langt vi kjenner til, er det gjennomført to vitenskapelige studier av Lightning Process, begge kvalitative. I den ene oppga syv av ni ungdommer stor bedring etter kurset, mens to ikke hadde merket noen effekt (4). I den andre undersøkte man pasientenes erfaringer og fant at høyere skår på forståelse av egen tilstand, tillit til kursleder og positiv kroppslig respons skilte pasienter som oppga positiv erfaring, fra pasienter som oppga ingen eller negativ effekt (5). Begge studiene tyder på at kurset kan være nyttig for noen pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati. I England er det i tillegg utført en pilotstudie med barn/ungdom som skal lede til en randomisert, kontrollert studie (6).

  I samarbeid med Godthaab Helse og Rehabilitering gjorde man en telefonisk spørreundersøkelse av alle som hadde deltatt på Lightning Process-kurs i 2008 (7). De fleste rapporterte om bedring av livskvalitet og aktivitetsnivå. Bedringen vedvarte ett år etter kursdeltagelsen, og det ble ikke rapportert om alvorlige bivirkninger. Brukerundersøkelsen er selvsagt bare hypotesedannende, men kan indikere at kurset kan ha en positiv effekt på disse tilstandene.

  Behov for mer kunnskap

  Behov for mer kunnskap

  Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati kan være invalidiserende for den enkelte og representerer et betydelig samfunnsproblem. Det er et stort behov for mer forskning på effekten av ulike behandlingsformer. Lightning Process har vist lovende resultater, men vi trenger randomiserte, kontrollerte forsøk. Før resultatet av slike studier foreligger, har man ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne anbefale at Lightning Process blir systematisk brukt i helsetjenesten.

  Publisert først på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media