Per Magnus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Magnus

Pål Surén, Alexandra Havdahl, Anne-Siri Øyen, Synnve Schjølberg, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Inger Johanne Landsjøåsen Bakken, Camilla Stoltenberg
08.10.2019
The number of children who are diagnosed with autism spectrum disorder has increased considerably since the 1990s, in Norway as well as in other high-income countries. Using figures from Norwegian...
Pål Surén, Alexandra Havdahl, Anne-Siri Øyen, Synnve Schjølberg, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Inger Johanne Landsjøåsen Bakken, Camilla Stoltenberg
07.10.2019
Antall barn som diagnostiseres med autismespekterforstyrrelser har økt sterkt siden 1990-årene, både i Norge og andre høyinntektsland. Med tall fra norske helseregistre er det anslått at 0,9 % av...
Per Magnus
28.05.2018
Malin Eberhard-Gran Spørreskjema som metode For helsefagene. 64 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Pris NOK 199 ISBN 978-82-15-02940-5 Denne boken henvender seg til alle som arbeider med...
Kjersti Skjold Rønningen, Lars Chr. Stene, Trond Rasmussen, Turid Wetlesen, Per Magnus
20.09.2007
Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av type 1-diabetes, og insidensen øker. Både miljøet og genetiske faktorer bidrar til sykdomsutvikling, men problemet for forebygging er at vi...
Per Magnus
22.06.2006
Foto Michael Marzelli, Index Stock/GV-Press Utviklingen i mors liv er svært viktig for barnets senere helse. Foreldre er opptatt av kosthold, miljøgifter, medikamentbruk og andre miljøfaktorer i...
Per Magnus, Kjell Haug, Wenche Nystad, Rolv Skjærven
22.06.2006
Den norske mor-og-barn-undersøkelsen (MoBa) er en kohortundersøkelse som nå gjennomføres som en nasjonal dugnad. For å finne årsakene til sykdommer ønsket vi å skape en norsk forskningsdatabank med...
Per Magnus
04.12.2003
Mysterud, Iver Mennesket og moderne evolusjonsteori 1253 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 850 ISBN 82-05-30442-4 Denne boken er ment både for fagfolk og den opplyste allmennhet...
Leiv S. Bakketeig, Per Magnus
20.10.2002
En forskningsidé kan oppstå på ulikt vis. Det kan starte med en eller flere kliniske observasjoner, ved erfaringsutveksling med kolleger eller ved assosiasjoner basert på lesning av vitenskapelig...
Wenche Nystad, Anders Skrondal, Per Magnus
30.01.2001
Basert på artikkel publisert i International Journal of Epidemiology (41) Barn i barnehage kan bli eksponert for et innemiljø som påvirker utviklingen av astma. Munir og medarbeidere rapporterte...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Kari Kveim Lie, Synnve Schjølberg, Heidi Aase, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Anne-Siri Øyen, Britt Kveim Svendsen, Kari Modalsli Aaberg, Guro L. Andersen, Camilla Stoltenberg
01.10.2013
Developmental disorders and neurological afflictions are a significant cause of morbidity and reduced ability for children to function ( 1 ) and often require comprehensive follow-up from the...
Per Magnus
21.06.2016
Årsak til sykdom kan sjelden med sikkerhet påvises med epidemiologiske metoder. Men ved hjelp av alternative forskningsdesigner kan man komme et stykke på vei. Hensikten med epidemiologiske studier...
Live Landmark, Rolf Marvin Bøe Lindgren, Børge Sivertsen, Per Magnus, Sven Conradi, Signe Nome Thorvaldsen, Johan Kvalvik Stanghelle
15.03.2016
The cause of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalopathy (CFS/ME) is not well understood and is disputed, and therapeutic options are limited. Many patients who attended the Lightning Process...
Live Landmark, Rolf Marvin Bøe Lindgren, Børge Sivertsen, Per Magnus, Sven Conradi, Signe Nome Thorvaldsen, Johan Kvalvik Stanghelle
15.03.2016
Årsaken til kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er uavklart og omstridt, og behandlingsmulighetene er begrensede. Mange som har deltatt på kurset Lightning Process har...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Kari Kveim Lie, Synnve Schjølberg, Heidi Aase, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Anne-Siri Øyen, Britt Kveim Svendsen, Kari Modalsli Aaberg, Guro L. Andersen, Camilla Stoltenberg
01.10.2013
Utviklingsforstyrrelser og nevrologiske lidelser er en vesentlig årsak til sykelighet og nedsatt funksjonsevne hos barn ( 1 ) og krever ofte omfattende oppfølging fra helsevesen og annet...
Camilla Stoltenberg, Siri Helene Hauge, Marianne A. Riise Bergsaker, Hanne Nøkleby, Per Magnus
11.02.2014
Bjørn Haneberg og medarbeidere tar i sin kronikk i Tidsskriftet nr. 22/2013 opp viktige aspekter ved de rådene som gis om bruk av influensavaksiner ( 1 ). Influensa kan ha alvorlige konsekvenser for...