Vil innføre nasjonal sykehusplan

Knut E. Braaten, Miriam Kvanvik Om forfatterne
Artikkel

Legeforeningen krever at helsemyndighetene snarest definerer hva lokalsykehus skal være og hvor de skal ligge.

– En nasjonal sykehusplan er nødvendig, sier Torunn Janbu. Foto Marc Cabot

– Kan sykehus som mister akuttfunksjoner fortsatt kalles sykehus, spurte Legeforeningens president Torunn Janbu under landsstyremøtes helsepolitiske debatt.

Legeforeningen mener at regjeringen må gå bort fra Soria Moria 2-formuleringen om at «ingen lokalsykehus skal legges ned». Til tross for at regjeringen vil frede alle lokalsykehus, åpner den opp for at viktige akuttfunksjoner kan fjernes. Samhandlingsreformen legger opp til etablering av lokalmedisinske sentra. Samlet sett fører dette til uklarheter om hvilke funksjoner et sykehus skal ha.

– Manglende definisjon av lokalsykehusfunksjonen skaper utrygghet i befolkningen og for ansatte i helsetjenesten, konstaterte Janbu under debatten. Legeforeningen mener derfor det haster med at helsemyndighetene definerer hva et sykehus skal være.

Forutsigbarhet, kvalitet og breddekompetanse

– En nasjonal sykehusplan er nødvendig for å skape større forutsigbarhet om hvilke tjenester man kan forvente å bli møtt med. En slik plan vil også kunne bidra til å sikre kvalitet og tilgang på nødvendig breddekompetanse, sa Janbu. Hun presiserte at eventuelle nedleggelser ikke må føre til forringelse av det totale helsetilbudet i distriktene. – Flere lokalsykehus vil også måtte styrkes i tiden fremover, sa presidenten

Senterpartiet er fortsatt lokalsykehusenes fremste garantist og motstander av pågående sentraliseringer av akuttkirurgi.

Viktigere å prioritere bedre

– Sentralisering fører ikke nødvendigvis til lavere kostnader, sa Kjersti Toppe (Sp). – Det er viktigere med en bdre prioritering av hva sykehusene skal gjøre og hva de ikke skal gjøre.

Leder i Helse- og omsorgskomiteen Bent Høie (H) støtter Legeforeningen i at det er behov for en mer detaljert nasjonal helseplan som blant annet definerer lokalsykehusenes innhold. – Det har skapt uforutsigbarhet i helsetjenesten at politikerne behandler reformer stykkevis og delt og ikke ser dem i sammenheng, sa han.

Treårige budsjettperioder

Janbu og andre i panelet etterlyste mer forutsigbar økonomi for sykehusene. – Sykehus egner seg ikke for ettårige budsjetter, men trenger treårige budsjettperioder. Det er også behov for bedre samsvar mellom krav/forventninger og økonomiske rammevilkår, understreket hun.

En resolusjon om behovet for en nasjonal sykehusplan ble vedtatt under Legeforeningens landsstyremøte på Soria Moria. Resolusjonen kan leser

Anbefalte artikler