Knut Braaten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Braaten

Knut E. Braaten
29.06.2020
Fra 4. juni i år er det full åpenhet om verdioverføringer fra industrien til leger. Det er klart etter at en ny avtale er inngått mellom Legeforeningen og...
Knut E. Braaten
21.10.2019
Legeforeningen fokuserte på behovet for en god primærhelsetjeneste, ulikheter i helse, legemiddelmangel og antibiotikaresistens i forkant av høynivåmøtet om universell...
Knut E. Braaten
08.04.2019
Tirsdag 5. mars var det åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité om sykehusutbyggingen i Oslo. Legeforeningens delegasjon besto av representanter for fagmiljøene...
Knut E. Braaten
06.11.2008
Legeforeningen mener akuttmottak uten fullverdig kirurgisk kompetanse vil gi amputerte lokalsykehus – ikke «robuste», slik Helse Sør-Øst beskriver i sitt forslag til hovedstadsprosessen. Hvis...
Knut E. Braaten
06.11.2008
Legeforeningen håper landets kommuner vet å bruke en betydelig del av inntektsøkningen sin neste år på helse. De eldre vil utgjøre en stadig større del av befolkningen i årene som kommer. Det har...
Knut E. Braaten
06.11.2008
Akademikerprisens første vinner, Reidun Førde, har gjort det til sin oppgave å belyse etiske dilemmaer og vanskelige veivalg – men alltid med et praktisk siktemål. Reidun Førde er den første vinner...
Knut E. Braaten
25.09.2008
Legeforeningen har begynt arbeidet med sin nye statusrapport om utfordringer i spesialisthelsetjenesten. Oppstartmøte for statusrapporten fant sted i Oslo 28.8. Da møttes arbeidsgruppen som i...
Knut E. Braaten
25.09.2008
Legeforeningen må bruke høringsmuligheten til å komme med et grundig og tydelig svar bygget på foreningens samlede faglige kompetanse og kunnskap om helsetjenesten. Terje Bjørn Keyn,...
Knut E. Braaten
25.09.2008
Det var hovedbudskapet da Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) inviterte til debatt om avtalespesialistenes plass i fremtidens helsevesen. Stig Grydland fra Helse Sør-Øst forsikret PSL om...
Knut E. Braaten
25.09.2008
Forskere kan og bør bidra mer for å få forskning høyere opp på den politiske dagsorden, mener Anna Midelfart, leder i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS). Anna Midelfart, som leder...
Knut E. Braaten
25.09.2008
Legeforeningen støtter myndighetenes forslag om å bedre rettsstillingen til barn av pasienter med alvorlige sykdommer eller skader, men understreker at dette må gjøres på en annen måte enn foreslått...
Knut E. Braaten
25.09.2008
Legeforeningen ser behovet for bedre kartlegging av årsaker til plutselig og uforklarlig barnedød, men er kritisk til myndighetenes forslag. Helse- og omsorgsdepartementets forslag, som innebærer...
Knut E. Braaten
04.12.2008
Leger og annet helsepersonell gikk ut i streik ved Lovisenberg Diakonale Sykehus torsdag 6.11. 2008. Nestleder i Akademikerne helse og legepresident Torunn Janbu appellerer til streikende utenfor...
Knut E. Braaten
04.12.2008
De streikende akademikerne ved Lovisenberg Diakonale Sykehus opplever solid støtte fra kolleger, og også fra medisinstudenter. En gruppe medisinstudenter slo seg nylig sammen med de streikende...
Knut E. Braaten
04.12.2008
Allmennmedisinens fremtid og den kommende samhandlingsreformen, var sentrale helsepolitiske temaer på årets primærmedisinske uke i slutten av oktober. Et aktivt lyttende panel. Fra v. Gisle Roksund,...
Knut E. Braaten
23.10.2008
Et likeverdig medisinsk tilbud og tettere samarbeid mellom primærleger og helseforetak var blant temaene på årsmøtet i Møre og Romsdal legeforening i september. – Det er ikke rimelig at...
Knut E. Braaten
18.12.2008
Streiken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ble avsluttet etter at partene kom til enighet i slutten av november. Akademikerne helse og arbeidsgiverforeningen Spekter kom til enighet i morgentimene...
Knut E. Braaten
23.10.2008
Pågangen var stor fra både presse og publikum under urologiuken på Rikshospitalet i september. Stefan Buntrock (t.v.) og Rolf Høgetveit Hagen viser frem prostatamodellen. Foto Lisbet T. Kongsvik Det...
Knut E. Braaten
18.12.2008
Legeforeningens tillitsvalgte har gjort seg mange tanker om omstillingsprogrammet for spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet. Hovedpunktene i det enstemmige vedtaket er bl.a. at ekspertisen på...
Knut E. Braaten
23.10.2008
Endelig følger Helse Nordmøre og Romsdal HF opp Sivilombudsmannens uttalelse om en radiografs rett til å jobbe ved et privat røntgeninstitutt på fritiden. Lars Duvaland er fagsjef i Forhandlings- og...