Miriam Kvanvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Miriam Kvanvik

Miriam Kvanvik
28.08.2008
– Dersom sykehus ikke kan etablere breddekompetente vaktteam, så bør de etter vårt syn heller ikke ha akuttfunksjoner. Fagmiljøet må være på plass for å gi befolkningen gode akuttmottak...
Miriam Kvanvik
26.06.2008
– Det er kommunene som er grunnmuren i helsetjenesten, og flere oppgaver kan og bør løses her. Det sa helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad under den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet...
Miriam Kvanvik
11.09.2008
– Forslagene fra Helse Sør-Øst til omstilling av spesialisthelsetjenestetilbudet i hovedstadsområdet vil få store konsekvenser for våre medlemmer i Helse Sør-Øst, og etter hvert også for resten av...
Miriam Kvanvik
10.09.2009
Alle pasienter som kommer til spesialisthelsetjenesten må møtes individuelt med kvalitet og breddekompetanse i tidlig utredning og diagnostikk. Det fremgår av Legeforeningens statusrapport Gode...
Miriam Kvanvik
01.01.2009
Ved legesenteret KvartersAkuten Matteus i Stockholm koordinerer allmennlegene en tverrfaglig virksomhet. – Det er interessant å se hvordan man organiserer allmennlegetjenestene i andre land, sier fra...
Miriam Kvanvik
13.08.2009
– Veksten må skje i kommunehelsetjenesten, sa statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ketil Lindseth. Siv Jensen, Ketil Lindseth og Erna Solberg innledet til debatt. Foto Lisbet T. Kongsvik...
Miriam Kvanvik
13.08.2009
Veien til en bedre spesialisthelsetjeneste går ikke via toppstyrte strukturelle reformer, men må bygges opp nedenfra. Gode pasientmøter må sette premissene for hvordan spesialisthelsetjenesten...
Miriam Kvanvik
03.12.2009
Legeforeningen er kritisk til forslag om ny organisering av nødmeldetjenesten. En interdepartemental arbeidsgruppe har foreslått at det innføres felles nødnummer 112 og felles nødmeldesentraler for...
Miriam Kvanvik
11.02.2010
Representanter for Legeforeningen var nylig på studietur til Sverige for å lære mer om hvordan svenskene har lykkes med å redusere sykefraværet. Trond Egil Hansen var en av deltakerne på studieturen...
Knut E. Braaten, Miriam Kvanvik
01.07.2010
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) tok klar avstand fra å bruke graviditet som grunnlag for oppsigelse og dårlig behandling i sykehus på Legeforeningens landsstyremøte på Soria...
Knut E. Braaten, Miriam Kvanvik
01.07.2010
Legeforeningen krever at helsemyndighetene snarest definerer hva lokalsykehus skal være og hvor de skal ligge. – En nasjonal sykehusplan er nødvendig, sier Torunn Janbu. Foto Marc Cabot – Kan sykehus...
Knut E. Braaten, Miriam Kvanvik
01.07.2010
– Sykehus styres i for stor grad ut fra økonomi og ikke kvalitet. Det er tverrpolitisk enighet om at dette ikke kan fortsette. Kjersti Toppe mener sykehus i for stor grad styres ut fra økonomi og...
Knut E. Braaten, Miriam Kvanvik
01.07.2010
– Faglige veiledere i sykmeldingsarbeid skal ikke knyttes til sanksjoner. Det forsikret arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) på Legeforeningens landsstyremøte. Statsråd Hanne Bjurstrøm håper på et...
Miriam Kvanvik
25.03.2010
Myndighetene og partene i arbeidslivet inngikk 24.2. 2010 ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden 2010 – 13. Arbeidsgiver skal bedre tilretteleggingen for den enkelte...
Knut E. Braaten, Miriam Kvanvik
01.07.2011
Det spørsmålet stilte leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Knut Magne Ellingsen på landsstyremøtets helsepolitiske debatt. Panelet noterer ivrig. Fra v. Knut Magne Ellingsen, Kjersti...
Miriam Kvanvik
07.02.2012
– De faglige vurderingene er utydelige i samhandlingsreformen. Det sa Legeforeningens president Hege Gjessing i sitt foredrag under Regionutvalg Midt-Norges årlige helsepolitiske seminar i desember...
Miriam Kvanvik
27.03.2012
Nav endrer retningslinjene sine for å bedre og lette kommunikasjonen med leger ved oppfølging av sykmeldte. I Navs interne retningslinjer tas nå inn følgende som tydeliggjør at Nav bør ta kontakt med...
Miriam Kvanvik
27.03.2012
– Sykehjemslegene etterlyser robuste og kreative fagmiljøer som ikke bare preges av brannslukking og marginale ressurser. Interimsstyret for Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin: Fra v...
Miriam Kvanvik
24.01.2012
– Hensikten med løsningen er å gi sykmelder et bedre grunnlag for refleksjon og utvikling av egen praksis, noe som er positivt. Det sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen om...
Miriam Kvanvik
22.01.2013
Som ledd i oppfølgingen avIA-avtalen, må leger som har rett til å sykmelde, fra 1.1. 2013 kunne dokumentere god kunnskap om sykmeldingsarbeid. – Legeforeningen er enig i at leger skal ha god...