Annonse
Annonse
Øyesykdommer
22.11.2016
Da øyelegene i 1920-årene hadde sine møter, drøftet de brillesedler og demonstrerte pasienter. I Tidsskriftet nr. 8/1923 er flere pasienthistorier publisert. Her gjengis en av dem. Tromboserisikoen...
27.09.2016
Vitenskapelig uredelighet er utpekt som et problem for forskningen – det er til hinder for vitenskapelige fremskritt, leder til misbruk av forskningsmidler, kan få følger for pasienter og folkehelse...
21.06.2016
Barn og unge med synshemning er en sammensatt gruppe med stort behov for helsehjelp. Bare et landsdekkende kvalitetsregister kan gi oss oversikt over hvor mange de er og om alle får den hjelpen de...
21.06.2016
Å ha nedsatt syn medfører store utfordringer på mange livsområder – i skolegang, i arbeid og fritid, i familierelasjoner og i samfunnet for øvrig. Hos barn får nedsatt syn ekstra store konsekvenser...
15.03.2016
Hvilke forskningsteknikker vil være viktige det neste tiåret? To nye gjennombrudd muliggjør forskning på levende dyr, og begge benytter seg av et nokså grunnleggende forskningsverktøy – lys. Moderne...
15.12.2015
En mann i 60-årene oppsøkte legevakt grunnet forbigående synstap på venstre øye. De to forutgående ukene hadde han opplevd anfall av et par minutters varighet med dobbeltsyn eller partielle...
25.08.2015
Klasehodepine er svært smertefullt. Typisk for tilstanden er tilbakevendende anfall med strikt ensidig intens smerte bak eller rundt øyet, ledsaget av autonome symptomer i ansiktet på den samme siden...
25.08.2015
En mann i begynnelsen av 20-årene tok kontakt med legevakt grunnet aksillære sår som ikke ville gro. Han hadde i barnealder blitt behandlet for epilepsi, men var ellers frisk. Blodsukker målt ved...
02.06.2015
Posterior kortikal atrofi (posterior cortical atrophy, PCA) er et syndrom som medfører synsproblemer på grunn av nevrodegenerasjon i oksipitale, parietale og oksipito-temporale områder, dvs. de bakre...
09.12.2014
Johan Georg Ræder (1889 – 1956) var første overlege ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus. Han ble verdenskjent for sin beskrivelse av det som er blitt benevnt Ræders syndrom. Da Edvard Munch fikk en...