Rettelse: Fra utryddelse av kopper til øyehelse i Nepal

Torkel Snellingen, Yuddha Dhoj Sapkota, Ottar Torarin Christiansen, Sissel Marie Halden Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1356–9.

I Tidsskriftet nr. 14/2018, s. 1357, skal det stå:

Analysen viste at 1,4 % av de undersøkte hadde alvorlig synssvekkelse, og 0,84 % var blinde.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler