Lettere kommunikasjon med Nav

Miriam Kvanvik Om forfatteren
Artikkel

Nav endrer retningslinjene sine for å bedre og lette kommunikasjonen med leger ved oppfølging av sykmeldte.

I Navs interne retningslinjer tas nå inn følgende som tydeliggjør at Nav bør ta kontakt med sykmelder i forkant av innkallingen til dialogmøte for å finne fram til egnet møtetidspunkt, sted og form. Møtet kan arrangeres slik at sykmelder deltar på telefon, video eller liknende.

Ved vurdering av gyldig grunn til forfall «legges til grunn at sykmelder skal tas med i vurderingen når møter skal berammes, og at møter kan omberammes dersom noe uforutsett skjer».

I nytt innkallingsbrev til dialogmøter legges det inn et obligatorisk fritekstfelt der Navs saksbehandler skal legge inn sin epostadresse og direkte telefonnummer, ev. mobilnummer.

Dialogmøtet skal fungere som en arena for å drøfte arbeidsplassens muligheter for tilrettelegging med utgangspunkt i den sykmeldtes medisinske situasjon. Målet er å finne løsninger på arbeidsplassen som gjør at den sykmeldte kan komme raskt tilbake.

Arbeidsgiver har ansvar for å avholde det første dialogmøtet (dialogmøte 1), mens Nav skal innkalle til dialogmøte 2 og eventuelt dialogmøte 3 ved langtidsfravær.

Anbefalte artikler