Kaasa S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kaasa S

Brenne E, Kaasa S, Falkmer U, Skaanes KO, Husby OS, Myhr G, Nilsen G, Bovim ER, Telhaug R
20.09.1999
Sammendrag Kreftpasienter med medullakompresjon på grunn av metastatisk kreftsykdom står i fare for å utvikle irreversible nevrologiske utfall med det funksjonstap dette innebærer. Det kliniske...
Petersen H, Hilt B, Kaasa S
10.09.1999
Sammendrag Det er holdepunkter for å hevde at venting på sykehusbehandling fører til unødvendig sykefravær, men man vet lite om i hvilken grad pasienter som står på venteliste, er sykmeldt for den...
Torsheim AK, Falkmer U, Kaasa S
20.08.1999
Sammendrag Dehydrering er et hyppig problem hos kreftpasienter med langtkommet sykdom. Mulighetene for rehydrering er flere, men de siste årene har subkutan væsketilførsel fått stadig mer...
Kaasa S, Materstvedt LJ
10.04.1999
Sammendrag Denne artikkelen diskuterer fenomenet håp hos alvorlig syke og døende pasienter. Uvisshet sees som en forutsetning for håp, og frykt beskrives som håpets negative side. Det blir skissert...
Kaasa S, Thoresen L
20.09.1998
Omkring en tredel av alle nye krefttilfeller kan settes i sammenheng med kostholdet (1). Hvilke faktorer i kosten som direkte kan forklare denne årsakssammenhengen er uklart, men det finnes flere...
Skauge M, Borchgrevink PC, Kaasa S
10.02.1998
Sammendrag For å kunne gi en mer målrettet undervisning i forhold til smertebehandling ble det ved Regionsykehuset i Trondheim gjennomført en spørreundersøkelse som omfattet 519 leger og sykepleiere...
Risberg T, Melsom H, Wist E, Kaasa S
30.06.1997
Sammendrag I desember 1992 ble 911 kreftpasienter invitert til å delta i en nasjonal multisenterundersøkelse om bruk av alternativ medisin. I alt 642 pasienter (70,5%) fra landets fem helseregioner...
Kaasa S
20.02.1997
Kaasa S. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 641-2 Pasienter med alvorlig/dødelig sykdom har mange symptomer. Hos kreftpasienter har man i gjentatte studier kunnet påvise at når pasientene har kort tid...
Kaasa S
30.03.1996
Kunnskap og holdninger Kreft vil av de fleste oppleves som en trussel om død. Trolig er ingen annen sykdom så sterkt forbundet med et slikt stigma, og dette fenomenet er observert i ulike kulturer (1...
Skauge M, Borchgrevink PC, Kaasa S
10.02.1996
Prioritering og vurdering Sammendrag I en spørreundersøkelse gjennomført ved Regionsykehuset i Trondheim ble 519 leger og sykepleiere spurt (hvorav 473 svarte) om hvordan smertebehandlingen ble...