Sykefravær mens man står på venteliste

Petersen H, Hilt B, Kaasa S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det er holdepunkter for å hevde at venting på sykehusbehandling fører til unødvendig sykefravær, men man vet lite om i hvilken grad pasienter som står på venteliste, er sykmeldt for den sykdommen de er henvist for.

I en seksukersperiode fikk 1061 pasienter som møtte til førstegangs poliklinisk undersøkelse/behandling ved et regionsykehus, et spørreskjema vedrørende sykefravær i ventetiden. Undersøkelsen omfattet ikke røntgenavdelingen og ortopedisk avdeling. Svarene fra 901 pasienter fra ti avdelinger kunne bearbeides.

Resultatene varierte betydelig mellom avdelingene. Pasientene hadde i gjennomsnitt ventet 86 dager, med en spredning på 32-226 dager. 26% (8-61%) av pasientene hadde vært sykmeldt i ventetiden pga. den sykdommen de var henvist for, og i gjennomsnitt hadde hver av disse vært sykmeldt i 48 dager (17-89 dager) i denne perioden. Til sammen påviste undersøkelsen ca. 11000 sykefraværsdager i ventetiden. 44% av pasientene som hadde vært sykmeldt, hadde tro på at den undersøkelsen/behandlingen de hadde ventet på, ville bedre deres arbeidsførhet, mens legene var litt mindre optimistiske (36%).

Undersøkelsen viser at en betydelig andel av pasientene på venteliste er sykmeldt, og at sparemulighetene knyttet til en reduksjon av ventetiden kan være betydelige.

Anbefalte artikler