Medullakompresjon ved metastatisk kreftsykdom

Brenne E, Kaasa S, Falkmer U, Skaanes KO, Husby OS, Myhr G, Nilsen G, Bovim ER, Telhaug R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kreftpasienter med medullakompresjon på grunn av metastatisk kreftsykdom står i fare for å utvikle irreversible nevrologiske utfall med det funksjonstap dette innebærer. Det kliniske bildet starter ofte med ryggsmerter med påfølgende utvikling av nevrologiske utfall. Det er alltid risiko for rask forverring. Mistanke om medullakompresjon ansees som grunn til øyeblikkelig hjelp-innleggelse. Pasientene bør utredes med magnetisk resonanstomografi (MR) hvis mulig. Behandling med glukokortikoider bør startes umiddelbart. Strålebehandling eller kirurgisk behandling er aktuelt for de fleste pasientene og bør startes så raskt som mulig. Hvor god funksjon pasienten oppnår etter behandlingen er avhengig av grad av nevrologiske utfall ved start av behandlingen.

Anbefalte artikler