Vurdering av egen kunnskap og kompetanse om behandling av smerter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  For å kunne gi en mer målrettet undervisning i forhold til smertebehandling ble det ved Regionsykehuset i Trondheimgjennomført en spørreundersøkelse som omfattet 519 leger og sykepleiere, hvorav 473 svarte. De ble spurt om hvordan devurderte egen kunnskap om og kompetanse i behandling av ulike typer smerter, herunder kunnskap om bruk avikke-medikamentelle metoder i smertebehandling. Hvor ofte ble andre fysiske plager, psykososiale og eksistensielleproblemer observert hos pasienter med kroniske smerter? Det ble skilt mellom smerter som skyldtes kreft og kroniskesmerter med annen grunnlidelse. Legene vurderte å ha best kunnskap i forhold til behandling av nociseptive smerter, 58%svarte her svært bra eller ganske bra. Tilsvarende tall for neurogene smerter var 31%. Kunnskap om behandling av depsykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle sidene ved smerte ble av hhv. 27%, 25% og 22% vurdert som svært bra ellerganske bra. Sykepleierne vurderte egen kunnskap og kompetanse som dårligere enn legene i forhold til nociseptive (32%)og neurogene smerter (18%), og bedre i forhold til kunnskap om de psykiske og sosiale sidene ved smerter (hhv. 44% og36%). Svært mange leger og sykepleiere vurderte sine kunnskaper og ferdigheter som dårlig med hensyn tilikke-medikamentell behandling. Mange (ca. 80%) av legene og sykepleierne svarte at de observerte ganske ofte ellersvært ofte depresjon/motløshet hos disse pasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media