Vurdering av egen kunnskap og kompetanse om behandling av smerter

Skauge M, Borchgrevink PC, Kaasa S Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


For å kunne gi en mer målrettet undervisning i forhold til smertebehandling ble det ved Regionsykehuset i Trondheim gjennomført en spørreundersøkelse som omfattet 519 leger og sykepleiere, hvorav 473 svarte. De ble spurt om hvordan de vurderte egen kunnskap om og kompetanse i behandling av ulike typer smerter, herunder kunnskap om bruk av ikke-medikamentelle metoder i smertebehandling. Hvor ofte ble andre fysiske plager, psykososiale og eksistensielle problemer observert hos pasienter med kroniske smerter? Det ble skilt mellom smerter som skyldtes kreft og kroniske smerter med annen grunnlidelse. Legene vurderte å ha best kunnskap i forhold til behandling av nociseptive smerter, 58% svarte her svært bra eller ganske bra. Tilsvarende tall for neurogene smerter var 31%. Kunnskap om behandling av de psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle sidene ved smerte ble av hhv. 27%, 25% og 22% vurdert som svært bra eller ganske bra. Sykepleierne vurderte egen kunnskap og kompetanse som dårligere enn legene i forhold til nociseptive (32%) og neurogene smerter (18%), og bedre i forhold til kunnskap om de psykiske og sosiale sidene ved smerter (hhv. 44% og 36%). Svært mange leger og sykepleiere vurderte sine kunnskaper og ferdigheter som dårlig med hensyn til ikke-medikamentell behandling. Mange (ca. 80%) av legene og sykepleierne svarte at de observerte ganske ofte eller svært ofte depresjon/motløshet hos disse pasientene.

Anbefalte artikler