Ingrid Høie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Høie

Ingrid Høie
01.03.2007
– Veilederen vil være et nyttig hjelpemiddel både for større virksomheter som sykehus og kommuner, og for mindre virksomheter som legekontor. Det skriver Legeforeningen i et høringssvar til Sosial-...
Ingrid Høie
29.03.2007
Legeforeningen støtter et forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å forlenge prøveordningen med sprøyterom. Legeforeningen ber imidlertid departementet vurdere om det holder med ett år i stedet...
Ingrid M. Høie
17.05.2007
Hele pasientforløpet, fra første kontakt med fastlege til eventuell oppfølging etter sykehusbehandling, må tas med i betraktningen når helsetjenester skal prioriteres. Det er hovedbudskapet i...
Ingrid Høie
19.10.2006
Legeforeningen fraråder å oppheve en bestemmelse i folketrygdloven som gir rett til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped og audiopedagog. Det har i lang...
Ingrid M. Høie
09.03.2006
Mer kompetanse og flere fagfolk er nødvendig hvis tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal bli en troverdig og reell del av spesialisthelsetjenesten. Faksimile av statusrapporten Det mener...
Ingrid Høie
27.04.2006
– Det må mer forskning til før man innfører faste grenser for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol. Det sier Legeforeningen i en høringsuttalelse. En arbeidsgruppe nedsatt av...
Ingrid Høie
14.12.2006
To av tre foreldre til barn under sju år har benyttet fastlege i forbindelse med sykt barn de siste 12 månedene. Tre av ti småbarnsforeldre har oppsøkt legevakt. Dette fremgår av en undersøkelse som...
Ingrid M. Høie
22.06.2006
– Nå må fagre ord om minst én time fysisk aktivitet daglig for alle skolebarn omsettes til handling. Det sier Torunn Janbu, Legeforeningens president i en uttalelse. – Daglig fysisk aktivitet må...
Ingrid M. Høie
22.06.2006
Legeforeningens rapport om lokalsykehusenes fremtidige rolle ble mottatt som en gave fra oven av stortingspolitikere. Helseministeren ble oppfordret til å bruke rapporten som grunnlag for en bredere...
Ingrid M. Høie
22.06.2006
– This is our guy! Med disse ordene gav psykiater Øyvind Watne uttrykk for at han, og psykiatrien, tar ansvar for pasienter med ruslidelser. Legeforeningen høstet rosende ord fra landsmøtedelegatene...
Ingrid M. Høie
08.06.2006
Kvinner vinner terreng i medisinen, men kjønnsfordelingen i spesialitetene er ujevn. Legeforeningen må synliggjøre konsekvenser av skjevhetene og arbeide for kjønnsbalanse. Flere kvinner – nye...
Ingrid M. Høie
24.08.2006
Legeforeningen er positiv til at bioteknologiloven endres slik at det blir tillatt å forske på befruktede egg. I oppfølgingen av Soria Mora-erklæringen foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at...
Ingrid M. Høie
12.08.2004
Et flertall på Stortinget ønsker ikke at fastleger skal kunne tilby rusmiddelmisbrukere legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Legeforeningen får dermed støtte for sitt syn. Før evalueringen av de...
Ingrid M. Høie
07.10.2004
Allmennleger i Skien reagerer kraftig på at de får invitasjon til faglig møte på ark med Sykehuset Telemarks logo, signert en ansatt i et legemiddelfirma. Temaet for møtet som kirurgisk klinikk,...
Ingrid Høie
01.07.2004
– Den gode turnustjeneste er truet. Kvaliteten på turnustjenesten må overvåkes og sikres. Kapasiteten må maksimeres slik at ingen må vente unødig på turnustjeneste, sa Ragnhild Øydna Støen da hun...
Ingrid Høie
01.07.2004
Alment praktiserende lægers forening mener at leger må spille en sentral rolle i arbeidet for å skape god samhandling om den enkelte pasient, og for organiseringen av helsetjenesten. Samhandling fant...
Ingrid Høie
01.07.2004
Fylkesavdelinger snakker sammen. Sentralstyret er i dialog med yrkesforeninger om sammenslåing – og prøver å nytenke om geografi og lokale enheter. Fagråd diskuteres. En skjerpet forsamling fulgte...
Ingrid M. Høie
19.02.2004
Infarktpasienter stumper røyken etter et røykeavvenningsprogram hvor sykepleiere skremmer dem med dødsstatistikk, og skryter av deres motivasjon for å slutte å røyke. Røykeavvenningsprogrammet er...
Ingrid Høie
20.05.2004
Landsstyremøtet setter strategier for å møte et eventuelt legeoverskudd på dagsordenen. Fremskrivninger av legearbeidsmarkedet antyder overskudd av leger i Norge frem mot 2010. Fremskrivninger av...
Ingrid Høie
03.06.2004
Stortingsflertallet stemte imot forslag om bemanningsnorm for leger i sykehjem. – Svært beklagelig, sier Legeforeningens president Hans Kristian Bakke. Til behandlingen av Stortingsmelding nr. 45 (...