Fraråder å oppheve bestemmelse i folketrygdloven

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen fraråder å oppheve en bestemmelse i folketrygdloven som gir rett til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped og audiopedagog.

  Det har i lang tid vært en ordning der privatpraktiserende logopeder og audiopedagoger har hatt anledning til å skrive regning til folketrygden for undersøkelse og behandling av personer med språk- og taledefekter. Vilkåret for rett til stønad er at pasienten er henvist fra lege, og at behandlingen er av vesentlig betydning for vedkommendes sykdom og funksjonsevne. I 2005 utbetalte folketrygden 59 millioner kroner til privatpraktiserende logopeder og audiopedagoger.

  Bakgrunnen for opphevingsforslaget er at en arbeidsgruppe i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i en rapport i 2001 vurderte det dit hen at språk- og talebehandling kan inngå som en samordnet del av helhetlige rehabiliteringstilbud som forutsetter tverrfaglige og sektorovergripende samhandling mellom forvaltningsnivåer. Gruppen anførte at en slik endring ville skape klarere ansvarsforhold og ansvarserkjennelse i kommuner og fylkeskommuner, bidra til at man ser logopediske og audiopedagogiske tiltak i sammenheng med andre pedagogiske og rehabiliteringsrelevante tiltak, og gi større mulighet for kvalitetssikring av tjenestene.

  Legeforeningen mener at det ikke er tilfredsstillende klarlagt hvordan endringen vil ivareta fremtidig behandlingstilbud og interesser til disse pasientene, og fraråder derfor at bestemmelsen oppheves.

  Når penger overføres til kommunene som del av rammetilskuddet i stedet for at de går som utbetaling over folketrygden er det, etter Legeforeningens syn, fare for at man mister styringen over at pengene faktisk går til den pasientgruppen de er tiltenkt og hittil har vært brukt til. Logopedi/audiopedagogikk er ikke lovpålagte kommunale tjenester, og pasienter med språk- og taledefekter må i mange sammenhenger kunne betraktes som en svakstilt gruppe. Legeforeningen er derfor bekymret for at slike tjenester vil tape i kampen om tilgjengelige økonomiske ressurser i kommunene når valget står mellom disse og styrking/opprettholdelse av kommunale lovpålagte helsetjenester.

  Dersom departementet beslutter å oppheve bestemmelsen, vil Legeforeningen sterkt tilråde at man først sikrer seg at midlene fortsatt kommer tiltenkt pasientgruppe til gode.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=1068728

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media