Sprøyterom må evalueres

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen støtter et forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å forlenge prøveordningen med sprøyterom.

  Legeforeningen ber imidlertid departementet vurdere om det holder med ett år i stedet for to års forlengelse.

  Prøveordningen for å evaluere virkningen av sprøyterom, dvs. lokaler for injeksjon av narkotika, ble etablert i desember 2004. Ordningen gjelder frem til 17.12. 2007. Sprøyterom er ment å være et skadereduserende tiltak som gir brukere mulighet for å injisere heroin i rene omgivelser og under tilsyn av kvalifisert sosial- og helsepersonell. Formålet med prøveordningen er å få et erfaringsgrunnlag for å vurdere effekten av sprøyterom, og om og eventuelt hvordan sprøyterom bør etableres som permanent tjeneste. Ordningen evalueres av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS mener det er nødvendig med minimum to års observasjonstid for å få forsvarlig datagrunnlag. Når departementet likevel foreslår forlenget virketid, er dette begrunnet i at det ikke vil være mulig tidsmessig å vurdere resultatet av evalueringen samt vurdere og eventuelt utarbeide forslag til permanent regulering av tjenesten før loven opphører å virke i desember 2007. Med forlenget virketid, unngår man stans i prøveordningen.

  Legeforeningen støttet i sin tid etableringen av prøveordningen med sprøyterom, og foreningen støtter også forslaget om forlenget virketid for å sikre at man får et forsvarlig datagrunnlag for å evaluere ordningen. På bakgrunn av kostnadene med driften av sprøyterommet, og at prøveordningen allerede har virket i to år, må det imidlertid vurderes om ett års forlenget virketid er tilstrekkelig, mener foreningen. Departementet ønsker å utvide med to år.

  Dersom sprøyterom er ment å bli et permanent, landsdekkende skadereduserende tiltak, vil kostnadene bli betydelige. Det må derfor også legges vekt på å vurdere alternativkostnaden ved tiltak for denne gruppen brukere i evalueringen, mener foreningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media