Gorm Hoel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gorm Hoel

Gorm Hoel
30.04.2009
Legeforeningen går imot at det skal legges til rette for frivillige/private etableringer av hospice. Utviklingen av helsetilbudet til alvorlig syke og døende skjer i nært samarbeid mellom...
Gorm Hoel
13.08.2009
Det er behov for en styrket kommunehelsetjeneste. Veien dit går gjennom en styrking av faget allmennmedisin og videreutvikling av fastlegeordningen. Faksimile av rapporten Dette er hovedbudskapet i...
Gorm Hoel
27.08.2009
Fastlegen bør kunne legge inn pasienter på institusjoner i kommunehelsetjenesten, foreslår Legeforeningen. Fastleger har i gjennomsnitt en sammenhengende relasjon til sine pasienter på 7,7 år...
Gorm Hoel
19.11.2009
Legeforeningen er positiv til at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å øke avgiftene på tobakksvarer med 5 % i 2010. Arne Refsum. Foto Lise B. Johannessen Legeforeningen har lenge arbeidet for å...
Gorm Hoel
17.06.2010
Legeforeningen mener det er postivt at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett øker bevilgningene til lokale helse- og omsorgstjenster Regjeringen bevilger 40 millioner kroner til tilskuddsordningen...
Gorm Hoel
20.05.2010
Et viktig grunnlag for menneskers helse legges i fostertiden og i tidlig barndom. Helse i tidlig livsfase må tas på alvor! Utsatte barn må identifiseres tidlig slik at nødvendige tiltak kan...
Gorm Hoel
28.01.2010
Legeforeningen støtter et forslag om reduserte maksimaltider for skjenking av alkohol Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i alkoholloven ved at maksimaltider for skjenking av alkohol...
Gorm Hoel
11.02.2010
– Det må satses mer på lindrende behandling i livets sluttfase, mener Legeforeningen. Antallet sykehussenger i palliativ behandling er svært lavt. Illustrasjonsfoto Colourbox Legeforeningen var 12.1...
Gorm Hoel
04.02.2011
Som ledd i arbeidet med å gjennomføre Nasjonal helse- og omsorgsplan har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) igangsatt en nettbasert høring. Fremtidens helsetjeneste skal gi trygghet for alle...
Gorm Hoel
04.03.2011
Legeforeningen er uenig i forslaget om opprettelsen av statlige mottaks- og oppfølgingssentre (MO) som foreslått i Stoltenberg-utvalgets rapport om narkotika. Faksimile av utvalgsrapporten –...
Gorm Hoel
17.06.2011
Legeforeningen vil styrke samarbeidet mellom fastleger og jordmødre. Foreningen etterlyser bedre samhandlingsmodeller i arbeidet med å styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale...
Gorm Hoel
08.04.2011
– Det er overraskende at regjeringen går tilbake på forslaget om at maksimaltider for kommunale og statlige skjenkebevillinger bør innskrenkes med én time. Det sa president Torunn Janbu i en åpen...
Gorm Hoel
03.06.2011
Legeforeningen vil bidra i utviklingen av forebyggende helsearbeid og vier neste års statusrapport til dette temaet. Forebygging står helt sentralt i samhandlingsreformen som skal effektueres 1.1...
Gorm Hoel
29.04.2014
– Et hovedmål med EAT er å utvikle retningslinjer for nasjonal og global mat og matproduksjon med særlig vekt på helse og miljø, sier Legeforeningens president Hege Gjessing. – Det nye med...
Gorm Hoel
01.07.2014
Den første Stockholm Food Forum – EAT – konferansen ble avholdt 26. – 27. mai. Formålet med konferansen er å bedre kunnskapsgrunnlaget for å løse globale og nasjonale utfordringer innen matproduksjon...