Audun Fredriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Audun Fredriksen

Audun Fredriksen
03.05.2007
Legeforeningen går sterkt imot at resepter skal påføres opplysninger om pasientens diagnose. – Det vil medføre en betydelig svekkelse av pasientens personvern når apotekpersonale og andre ved hjelp...
Audun Fredriksen
20.09.2007
Praksiskonsulentordningen bør gjøres obligatorisk ved alle distriktspsykiatriske sentre, mener Legeforeningen. Legeforeningen ønsker obligatorisk praksiskonsulentordning ved alle...
Audun Fredriksen
31.05.2007
Legeforeningen støtter en utvidelse av varslingsplikten ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse. Legeforeningens støtter også forslaget om at Nasjonalt folkehelseinstitutt...
Audun Fredriksen
17.01.2008
Det bør opprettes et nasjonalt organ som får ansvaret for riktig antibiotikabruk i sykehus. Man bør vurdere å øke antallet spesialister i mikrobiologi og infeksjonsmedisin, mener Legeforeningen...
Audun Fredriksen
05.11.2009
Legeforeningen er i hovedsak positiv til et forslag fra Statens legemiddelverk om innføring av foretrukne blodtrykkssenkende legemidler. Forslaget innebærer blant annet at vilkåret om at tiazider...
Audun Fredriksen
27.04.2006
Legeforeningen støtter at dopinglisten som brukes i forhold til straffeloven, gjøres mer lik idrettens dopingliste. Straffeloven omfatter ikke bruk av dopingmidler, men rammer ulovlig tilvirkning,...
Audun Fredriksen, Bjørn Oscar Hoftvedt, Hans Asbjørn Holm, Einar Skoglund
05.01.2006
Utdanning har preget Legeforeningens faglige aktivitet helt fra stiftelsen i 1886. Foreningens medlemmer utfører et betydelig ubetalt arbeid for å vedlikeholde, kvalitetssikre og videreutvikle det...
Audun Fredriksen
26.01.2006
Legeforeningen støtter initiativet til å lage felles, nasjonale løsninger for elektronisk pasientjournal (EPJ). Men den minner direktoratet om at journalen først og fremst er et arbeidsredskap for...
Audun Fredriksen
23.03.2006
– Kvalitet og sikkerhet er viktig for å hindre smittsomme sykdommer når man skal donere, oppbevare eller teste humane celler og vev, mener Legeforeningen. Foreningen støtter i hovedsak et utkast til...
Audun Fredriksen
23.03.2006
Cetirizin og loratadin bør bli foretrukne legemidler for antihistaminer, mener Statens legemiddelverk (SLV). Legeforeningen støtter ikke forslaget. Foreningen mener at det ikke er utredet godt nok om...
Audun Fredriksen
02.12.2004
Legeforeningen ønsker forslaget velkommen, men mener etter en helhetsbetraktning at dokumentet bør bearbeides ytterligere før det kan anses som tjenlig for formålet. – Det gjelder spesielt avsnittene...
Audun Fredriksen
04.11.2004
Legeforeningen er sterkt uenig i at 112 innføres som eneste nødnummer i Norge og vil ikke tilråde en felles nødmeldetjeneste. Det skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til Justisdepartementets...
Audun Fredriksen
07.10.2004
– Det er positivt at myndighetene ønsker å etablere en forskriftsregulering av forholdene omkring medisinske tjenester utenfor sykehus når behov for øyeblikkelig hjelp oppstår. Illustrasjonsfoto Tom...
Audun Fredriksen
07.10.2004
Optikere bør ikke gis anledning til å rekvirere adrenalin for å kunne behandle allergiske reaksjoner. Dette skriver Legeforeningen i et høringssvar til Helsedepartementet.Bakgrunnen er atSosial- og...
Audun Fredriksen, Einar Skoglund
06.11.2003
Oppfølging av nyansatte, faglige nettverk, velorganiserte akuttjenester og støtte fra spesialisthelsetjenesten er viktige tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell i grisgrendte...
Audun Fredriksen
20.01.2002
– Helserådgivning via ordinær e-post er usikker behandling av sensitive opplysninger, mens telefonkonsultasjon etter at kontakt er opprettet over Internett er i orden. Da ivaretas helsemyndighetenes...
Audun Fredriksen
30.01.2001
Georg Rasmussen kommenterer Legeforeningens påpekning av at Stortingets grunnlag for en anslått innsparing på ca. 1 milliard kroner ved den nye ordningen ikke er tilstrekkelig underbygd, spesielt...
Audun Fredriksen
10.02.2001
Forum for intensivmedisin ble stiftet i Oslo 25.11. 2000. Initiativtakerne håper at intensivsykepleiere og anestesileger vil slutte opp om forumet, men understreker at det også er åpent for kirurger...
Nils Smith-Erichsen, Audun Fredriksen
28.02.2001
Intensivmedisin er preget av kompliserte problemstillinger og avanserte behandlingsopplegg, noe som krever høy grad av tverrfaglig samarbeid mellom forskjellige spesialiteter og yrkesgrupper for å...
Audun Fredriksen
28.02.2001
Standard for intensivmedisin – ledelse, ansvar, organisering og utforming m.m. av intensivavsnitt (1), heretter kalt Standard, ble vedtatt av Legeforeningens sentralstyre i november 1997...