Bør innføre foretrukne blodtrykkssenkende legemidler

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er i hovedsak positiv til et forslag fra Statens legemiddelverk om innføring av foretrukne blodtrykkssenkende legemidler.

Forslaget innebærer blant annet at vilkåret om at tiazider skal være førstevalg ved ukomplisert hypertensjon oppheves. Behandlingen blir derved mer i tråd med dagens dokumenterte kunnskap. Det foreslås ikke å fjerne legemidler fra forhåndsgodkjent refusjon, men det innføres spesifikke refusjonsvilkår for enkelte legemidler og legemiddelgrupper.

Behandling av høyt blodtrykk er en viktig del av den allmennmedisinske hverdagen i Norge, og det er utarbeidet mange «guidelines» og retningslinjer i blodtrykksbehandlingen. Behandlingsmålene for anbefalt blodtrykk tenderer til å bli lavere, og populasjonen som etter hvert defineres som behandlingstrengende, øker.

Statens legemiddelverk opplyser at etaten har gjennomført en vurdering av forhåndsgodkjent refusjon for blodtrykkssenkende legemidler som er oppført i refusjonslisten (blåreseptforskriften § 2). Legemiddelverket konkluderer med at det bør innføres foretrukne blodtrykkssenkende legemidler i samsvar med dagens kunnskap. Ved å innføre denne ordningen vil det stilles refusjonsvilkår for å kunne forskrive en del av legemidlene til behandling av hypertensjon. Refusjonsvilkårene gjelder ved oppstart og endring av behandling.

I hovedsak inneholder forslaget begrunnede tiltak for en mer helseøkonomisk rettet refusjonsordning, men Legeforeningen påpeker i sitt høringssvar at dette kommer i tillegg til en rekke arbeidskrevende særordninger som er pålagt allmennlegene, bl.a. krav til søknader om individuell refusjon og et økende antall behandlingsalgoritmer.

Legeforeningen advarer mot merarbeid som vil følge av at det ved innskrenking i refusjonsretten er sannsynlig at flere pasienter vil ønske at det sendes søknad til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) om individuell refusjon. Dette vil medføre en betydelig ressursbruk både hos legen og hos HELFO.

Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/id/156651.0

Anbefalte artikler