Vil ha vern mot kunstig optisk stråling

Audun Fredriksen, Lise B. Johannessen Om forfatterne
Artikkel

– Det er positivt at det erkjennes at helsepersonell er arbeidstakere som utsettes for potensiell helserisiko ved kunstig optisk stråling, mener Legeforeningen.

Medisinsk bruk av optisk stråling reguleres gjennom strålevernforskriften. Illustrasjonsfoto Colourbox

Foreningen støtter i hovedsak et forslag til forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen, utarbeidet av Arbeidstilsynet som ledd i gjennomføring av et EU-direktiv (1). I henhold til Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, skal direktivet være gjennomført i norsk rett innen 27.4. 2010.

Forskriften vil virke utfyllende i forhold til eksisterende lovverk, og den inneholder krav om at arbeidsgiver skal utføre risikovurdering, vurdering og måling av strålenivået, iverksette tiltak for å redusere stråling, samt sørge for opplæring og helsekontroll. Direktivets bestemmelser er minimumskrav. De setter en nedre grense for vern av arbeidstakerne for kunstig optisk stråling og inneholder grenseverdier for eksponering fra kunstige kilder.

Omfatter krav til helseundersøkelse

Bestemmelsene omfatter alle arbeidstakere som har risiko for eksponering mot optisk stråling – uavhengig av type arbeid og yrke. Dette vil etter Legeforeningens syn styrke bruken av risikovurdering som verktøy for å kartlegge arbeidstakernes helsefare. Forslaget omfatter også krav til helseundersøkelse, og det foreslås også at annet kompetent helsepersonell enn lege kan bistå og gi råd under oppfølging av helseundersøkelsen. Annet personell i bedriftshelsetjenesten vil ofte være en ressurs når det gjelder vernetekniske tiltak og risikovurdering, mener Legeforeningen.

Behov for opplæring

Arbeidsgiver er gitt ansvaret for å kartlegge, vurdere og om nødvendig måle og/eller beregne nivåene av den kunstige optiske strålingen som arbeidstakerne kan utsettes for. En stor del av dette arbeidet vil bli utført av bedriftshelsetjenestene. Dette er imidlertid oppgaver som krever høy grad av teknisk kompetanse, og bedriftshelsetjenestene vil ha behov for opplæring ettersom kompetanse på kunstig optisk stråling nok er lite utbredt. Legeforeningen mener derfor at det bør etableres opplæringstilbud innen temaet så snart forskriften trer i kraft.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/159262.0

Anbefalte artikler