Kort rapport
06.01.2020
Flere studier har vist en lavere fødselsrate blant kvinner med epilepsi sammenlignet med kvinner generelt ( 1 , 2 ). Det er holdepunkter for at både epilepsien per se og epilepsibehandlingen kan gi...
09.12.2019
Emergency primary health care units are at their busiest during the Easter and Christmas holidays ( 1 ). It is more difficult to get an appointment with a GP during holiday periods. Also, many...
09.12.2019
De travleste periodene på legevakt er påske- og juleferien ( 1 ). I ferieperioder er det dårligere tilgjengelighet hos fastlegene. Mange pasienter er dessuten bortreist, oppholder seg i andre...
08.10.2019
In 2010, five users’ and interest organisations took the initiative for the ‘Joint Campaign for Drug-Free Treatment Programmes in the Mental Health Services’ ( 1 ), and in 2015 the Ministry of Health...
02.10.2019
Fem bruker- og interesseorganisasjoner tok i 2010 initiativ til «Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester» ( 1 ), og i 2015 påla Helse- og omsorgsdepartementet de...
23.09.2019
Polydrug use is common, and increases the risk of negative health effects ( 1 ). A study that investigated all (N = 194) overdose deaths in Norway in 2012 found an average of 4.9 different drugs per...
23.09.2019
Blandingsmisbruk er vanlig og øker risikoen for negative helseeffekter ( 1 ). En studie som undersøkte alle (N = 194) overdosedødsfallene i Norge i 2012, fant i gjennomsnitt 4,9 forskjellige...
29.08.2019
Working conditions have a significant impact on public health. A Norwegian study has shown that up to 30–40 % of all sickness absence may be attributed to workplace conditions ( 1 ). To obtain a...
27.08.2019
Arbeidsforhold betyr mye for helsen i befolkningen. En norsk studie har vist at så mye som 30–40 % av sykefraværet kan skyldes folks arbeidsforhold ( 1 ). For å få en bedre oversikt over...
24.06.2019
The global climate changes we are witnessing entail consequences for our health. Heat-related morbidity and death are some of these consequences ( 1 ). The association between health condition and...