Kort rapport
03.08.2020
I 1992 fastsatte Rikstrygdeverket at primærleger skal bruke ICPC (International Classification of Primary Care) for koding av diagnoser på legeregningskort og sykmeldinger. Hensikten var å få et...
NO IMAGE
29.06.2020
The use of benzodiazepines has increased sharply since they were first synthesised in the 1950s, and they have gradually replaced barbiturates and other hypnotic and anti-anxiety drugs ( 1 ). In 2008...
29.06.2020
Bruken av benzodiazepiner har økt kraftig siden de først ble syntetisert i 1950-årene og etter hvert erstattet barbiturater og andre sove- og angstdempende midler ( 1 ). 6 % av den norske...
NO IMAGE
29.06.2020
Gamma-hydroxybutyrate (GHB) and the closely related gamma-butyrolactone (GBL) and 1,4-butanediol (BD) are relatively new intoxicants in Norway. They first appeared in the 1980s ( 1 ). In 2014, 1.7 %...
29.06.2020
Gammahydroksybutyrat (GHB) og de nære slektningene gammabutyrolakton (GBL) og 1,4-butandiol (BD) er forholdsvis nye rusmidler i Norge. De dukket først opp i 1980-årene ( 1 ). I 2014 oppga 1,7 % i...
NO IMAGE
20.05.2020
On 30 January 2020 (week 5), the World Health Organization declared the novel coronavirus outbreak a public health emergency of international concern (PHEIC). On the next day, the Norwegian Ministry...
15.05.2020
30. januar 2020 (uke 5) erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) det internasjonale utbruddet av det nye koronaviruset som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Dagen...
NO IMAGE
14.05.2020
The current pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus was predicted to reach Norway shortly after the outbreak in China ( 1 ). Following the government decision to virtually shut Norway down on 12...
NO IMAGE
04.05.2020
Postoperative pain after caesarean section may be underreported and poorly managed ( 1 ). In a cross-sectional study of postoperative pain in 215 Norwegian hospital patients in 2011, successful pain...
04.05.2020
Postoperativ smerte etter keisersnitt kan være underrapportert og mangelfullt håndtert ( 1 ). I en tverrsnittsundersøkelse av postoperativ smerte hos 215 norske sykehuspasienter fra 2011 ble...