Pasienter over 75 år innlagt ved Brannskadeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus 2000–19

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  BAKGRUNN

  BAKGRUNN

  Antallet pasienter over 75 år med brannskader som mottar avansert behandling, inkludert omfattende kirurgi og intensivbehandling, er økende. Vi ønsket å kartlegge behandling og utfall for pasienter over 75 år med brannskader innlagt ved Brannskadeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus. Vi ønsket også å undersøke om skåring av skrøpelighet kan predikere utfallet av behandlingen.

  MATERIALE OG METODE

  MATERIALE OG METODE

  Alle pasienter ≥ 75 år innlagt ved Brannskadeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus i perioden 2000–19 ble inkludert. Skrøpelighetsskår ble beregnet retrospektivt basert på journalopplysninger.

  RESULTATER

  RESULTATER

  Vi inkluderte 101 pasienter (50 kvinner, 51 menn). Antallet innleggelser av eldre med brannskader økte fra gjennomsnittlig 3,3 per år i 2000–14 til 10,2 i perioden 2015–19. Totalt brannskadeareal i prosent av kroppsoverflaten var i median 11 % (spredning 0,9–80 %). 17 pasienter mottok palliativ behandling, og 12 aktivt behandlede pasienter døde i sykehus. Hos 68 av 84 (81 %) aktivt behandlede pasienter ble det utført tangentiell nedskjæring og delhudtransplantasjon. De resterende fikk konservativ behandling (uten kirurgi) med sårstell og dekking med sølvholdige bandasjematerialer. Pasienter som døde i sykehus, hadde signifikant høyere brannskadeareal i prosent av kroppsoverflaten (p < 0,0001) og høyere skrøpelighetsskår (p = 0,003) enn pasienter som overlevde.

  FORTOLKNING

  FORTOLKNING

  I perioden har det vært en tredobling av antallet pasienter over 75 år som årlig behandles ved Brannskadeavdelinga. Mer enn to tredeler av pasientene utskrives i live. Brannskadeutbredelse og skrøpelighetsskår er assosiert med dødelighet og kan være nyttige mål for behandlingstilpasninger.

  Main findings

  HOVEDFUNN

  Av 101 pasienter ≥ 75 år innlagt ved Brannskadeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus i perioden 2000–19 ble 72 skrevet ut i live.

  84 pasienter fikk aktiv behandling, og av disse døde 12 under sykehusoppholdet.

  Brannskadeutbredelse og skrøpelighetsskår var assosiert med dødelighet.

  Artikkel
  Innledning

  Antallet eldre (> 75 år) er økende (1). Eldre personer har en økt risiko for brannskader betinget i funksjonsnedsettelser som svekket motorikk, økt reaksjonstid og endret kognisjon (2–4). Komorbiditet på skadetidspunktet bidrar til høy dødelighet blant eldre med brannskader (5, 6). Aldersbetingede endringer i immunforsvaret disponerer eldre pasienter med brannskader for forsinket sårtilheling og økt risiko for sekundær infeksjon, som igjen gir et mer komplisert sykdomsforløp (7–10).

  Eldre pasienter mottar i økende grad avansert medisinsk behandling, også i intensivenheter. Indikasjon for intensivbehandling, prioriteringskriterier og behandlingsnivå blir ofte diskutert for disse pasientene, da det kan være vanskelig å predikere behandlingsrespons og utfall. Eldre pasienter med brannskader krever lengre behandlingstid enn yngre pasienter, og kun halvparten av pasientene > 75 år kan utskrives til eget hjem etter innleggelse i en brannskadeenhet (8, 11). Skrøpelighetsskåring har vist seg nyttig i vurderingen av kritisk syke eldre pasienter (12), inkludert eldre pasienter med brannskader (13, 14). Gruppering etter funksjonsnivå (15) gir et mer presist bilde av pasientens individuelle sårbarhet enn alder og komorbiditet (16). Nylig har det også vært foreslått en egen skrøpelighetsskåring for brannskader (Burn Frailty Index) spesielt for pasienter > 65 år (17).

  I denne artikkelen presenteres pasienter ≥ 75 år med brannskader innlagt ved Brannskadeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus i perioden 2000–19. Vi beskriver skadeomfang, skadetyper, komorbiditet på skadetidspunktet, behandlingsforløp og dødelighet. Faktorer som kan predikere overlevelse, og som derfor vil være nyttig for behandlingstilpasninger og prioriteringer, ble undersøkt, med spesiell vekt på betydningen av skadet hudareal og skrøpelighet.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Pasientmateriale

  Pasientmateriale

  Alle pasienter ≥ 75 år innlagt ved Brannskadeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus i perioden 2000–19 ble identifisert gjennom et lokalt kvalitetsregister. Følgende opplysninger var registrert: alder, kjønn, skademekanisme, utbredelse av brannskaden, varighet av ventilasjonsstøtte, antall operative inngrep utført på operasjonsstue (mottaksstell og eskarotomi ble ikke registrert som kirurgiske inngrep), lengde på sykehusopphold og overlevelse til utskrivning. Utbredelse av brannskaden ble angitt som prosentandel av kroppsoverflaten med del- eller og fullhudsskade (total body surface area, TBSA). Pasientenes elektroniske journaler ble gjennomgått retrospektivt, og det ble hentet opplysninger om komorbiditeter (koronarsykdom, hypertensjon, diabetes mellitus, kronisk nyresykdom og perifer karsykdom), bruk av faste medikamenter på skadetidspunktet samt overlevelse til 30 dager og ett år etter utskrivning.

  Skåring av skrøpelighet på klinisk skrøpelighetsskala (Clinical Frailty Scale, CFS) (16) ble utført retrospektivt basert på informasjon i pasientens elektroniske journal. Skåren klassifiserer pasientene i ni grupper basert på funksjonsnivå og evnen til å gjennomføre hverdagslige gjøremål (15). Det foreligger en norsk oversettelse av denne skalaen (18).

  Statistikk

  Statistikk

  Fishers eksakte test ble benyttet for sammenlikning av grupper (død/overlevelse mot brannskadeutbredelse og skrøpelighetsskår) og Spearmans rangkorrelasjonskoeffisientanalyse for å undersøke for sammenhenger (alder mot skrøpelighetsskår). Alle analyser ble gjort i SPSS versjon 26.0 (IBM Corp, Armonk, NY). P-verdier < 0,05 ble tolket som statistisk signifikant.

  Etikk

  Etikk

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Nord vurderte studien til å være et kvalitetsprosjekt utenfor deres mandat og utenfor helseforskningsloven (referansenummer 187713). Personvernombudet i Helse Bergen vurderte prosjektet og godkjente håndtering og lagring av pasientdata (prosjekt-ID 2152).

  Resultater

  Resultater

  Pasientmaterialet

  Pasientmaterialet

  Tabell 1 viser alle de inkluderte pasientenes karakteristika. Hovedparten av pasientene ble skadet i hjemmet eller på sykehjem (84 av 101 pasienter, 83 %). De fleste skadene var flammeskader (58 av 101 pasienter, 57 %), oftest oppstått i forbindelse med matlaging (15 av 58 pasienter, 26 %) eller husbrann (13 av 58 pasienter, 22 %). Vanligste lokalisasjon for brannskaden var lår/legg (55 av 101 pasienter, 54 %), arm/hånd (48 av 101 pasienter, 48 %), framside overkropp (46 av 101 pasienter, 46 %) og bakside overkropp (35 av 101 pasienter, 35 %). Tabell 2 viser sammenhenger mellom prosent brannskadet hudareal og død i sykehus.

  Tabell 1

  Karakteriska for 101 pasienter over 75 år innlagt ved Brannskadeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus 2000–19. Verdier er oppgitt som antall (prosent) eller median (spredning). TBSA = totalt brannskadeareal i prosent av kroppsoverflaten.

  Pasientkarakteristika

  Antall (%) / median (spredning)

  Kjønn, menn/kvinner

  51/50

  Alder år (median, spredning)

  81 (75–96)

  Komorbiditet

  Koronar hjertesykdom

  54 (53 %)

  Hypertensjon

  44 (44 %)

  Diabetes

  20 (20 %)

  Perifer karsykdom

  6 (6 %)

  Kronisk nyresvikt

  5 (5 %)

  Fast medikamentbruk (≥ 1) på skadetidspunktet

  84 (83 %)

  Skrøpelighetsskår

  4,0 (2–8)

  Skadeutbredelse (% TBSA)

  11,0 (0,9–80)

  Skademekanisme

  Flamme

  58 (57 %)

  Skålding

  24 (24 %)

  Kontakt

  8 (8 %)

  Elektrisk

  5 (5 %)

  Annet

  6 (6 %)

  Sykehusopphold i dager1

  17 (0–83)

   

  Kirurgisk behandling1

  68 (81 %)

  Mekanisk ventilasjon2

  16 (29 %)

  Overlevelse

  Utskrevet i live

  72 (71 %)

  30 dager etter utskrivning

  68 (67 %)

  Ett år etter utskrivning

  59 (58 %)

  1Beregnet for aktivt behandlede pasienter (n = 84).

  2Opplysninger om respiratorbehandlede kun tilgjengelig for perioden 2013–19.

  Tabell 2

  Skadeutbredelse og status ved utskrivning for 101 pasienter over 75 år innlagt ved Brannskadeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus 2000–19. TBSA = totalt brannskadeareal i prosent av kroppsoverflaten.

  Skadeutbredelse
  (% TBSA)

  Utskrevet i live

  Død tross aktiv behandling

  Død etter palliativ behandling

  0–4

  27

  0

  0

  5–9

  15

  1

  0

  10–19

  21

  7

  2

  20–29

  7

  3

  3

  30–49

  2

  1

  9

  ≥ 50

  0

  0

  3

  I den siste femårsperioden (2015–19) var det en tredobling i årlig antall innlagte brannskadde over 75 år sammenliknet med 2000–14 (tabell 3). 59 pasienter (58 %) ble overført fra andre sykehus, 21 på skadedagen, 21 pasienter dagen etter skade og 17 mer enn to dager etter skaden (fire av dem etter 9–10 dager).

  Tabell 3

  Antall pasienter over 75 år innlagt ved Brannskadeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus fordelt på femårsperioder og status ved utskrivning.

  Tidsperiode

  Utskrevet i live

  Død tross aktiv behandling

  Død etter palliativ behandling

  2000–04

  7

  5

  4

  2005–09

  13

  1

  7

  2010–14

  10

  1

  2

  2015–19

  42

  5

  4

  Behandlingsforløp

  Behandlingsforløp

  På grunn av svært utbredte brannskader og/eller alvorlig komorbiditet ble det hos 17 pasienter skiftet til et palliativt behandlingsfokus tidlig etter innleggelse. Blant disse var 13 pasienter som var overflyttet fra andre sykehus. 68 pasienter (81 % av de aktivt behandlede pasienter) krevde kirurgisk behandling på operasjonsstue, oftest med tangentiell nedskjæring og delhudtransplantasjon.

  De fleste pasientene ble operert i løpet av de 2–3 første døgnene etter innleggelsen. 31 av 68 opererte pasienter (46 %) ble operert mer enn én gang, og åtte pasienter gjennomgikk fire operative inngrep. For enkelte pasienter ble behandlingen krevende over lengre tid. 15 operasjoner ble gjort mer enn tre uker etter innleggelsen. 7 av 46 (15 %) aktivt behandlede pasienter som var overflyttet fra andre sykehus, hadde mindre dype skader uten behov for revisjon og hudtransplantasjon.

  Ventilatorbehandling ble registrert for perioden 2013–19. 16 av 56 pasienter (29 %) mottok respiratorbehandling, kun fem pasienter mottok respiratorbehandling > 48 timer. For pasienter som mottok aktiv behandling, var median liggetid i sykehus 17 dager (spredning 0–83) (tabell 1). Pasienter som mottok palliativ behandling, hadde median behandlingstid på ett døgn (spredning 0–4).

  Overlevelse

  Overlevelse

  Nesten en tredel av pasientene (29/101 pasienter, 29 %) døde i sykehus. Skadeomfanget hos pasienter som overlevde, var i median 7 % brannskadet areal. Hos dem som fikk palliativ behandling, var det 40 % brannskadet areal, og alle pasienter som mottok palliativ behandling, døde i sykehus. Pasientene som mottok aktiv behandling, men som likevel døde under innleggelsen, hadde median prosent brannskadet areal på 18 %. Pasientene som døde i sykehus, hadde signifikant større brannskader enn dem som overlevde (p < 0,0001). 59 av 72 pasienter (82 %) som ble utskrevet i live, var fremdeles i live ett år etter utskrivning. Figur 1 viser en oversikt over dødeligheten blant pasientene både under sykehusoppholdet og første år etter utskrivning.

  Komorbiditet og skrøpelighet

  Komorbiditet og skrøpelighet

  73 av 101 pasienter (72 %) hadde komorbiditet på skadetidspunktet (tabell 1).

  Basert på opplysninger i pasientenes elektroniske journaler kunne skrøpelighet (16) skåres hos 88 av 101 pasienter (87 %). Figur 2 viser fordelingen av skrøpelighetsskår i pasientmaterialet sammenholdt med død i sykehus. Vi fant ingen signifikant korrelasjon mellom økende alder ut over 75 år og skrøpelighet (Spearmans korrelasjonskoeffisient 0,021; p = 0,843). Median skrøpelighetsskår blant alle pasienter som kunne skåres, var 4 (spredning 2–8). Pasienter som døde, hadde median skrøpelighetsskår på 5 (spredning 2–8), mens overlevende hadde median skrøpelighetsskår på 3 (spredning 2–8) (figur 2). Pasienter som døde i sykehus, hadde signifikant høyere skrøpelighetsskår enn dem som overlevde (p = 0,003). Signifikant flere døde i gruppen med skrøpelighetsskår 4–9 sammenliknet med pasienter med skrøpelighetsskår 1–3 (p = 0,039).

  Diskusjon

  Diskusjon

  I denne artikkelen presenteres 101 pasienter ≥ 75 år som var innlagt ved Brannskadeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus i perioden 2000–19. Median skadeutbredelse var 11 % brannskadet areal (0,9–80 %), 17 pasienter mottok kun palliativ behandling og nesten en tredel av pasientene døde i sykehus. Prosent brannskadet areal og skrøpelighetsskår var assosiert med død.

  Det synes som om eldre pasienter i større grad enn tidligere tilbys avansert behandling, inkludert omfattende kirurgi og intensivbehandling. Vi fant en klar økning i antallet innleggelser av eldre pasienter med brannskader i løpet av perioden. Delvis reflekterer dette at Brannskadeavdelinga i 2015 endret praksis til i større grad å akseptere overflytting av eldre pasienter, også pasienter med mindre utbredte brannskader (4). Ramme 1 viser kriteriene som ligger til grunn for vurdering av overflytting av pasienter til Brannskadeavdelinga. Å vurdere om en eldre pasient med omfattende brannskade vil være tjent med avansert og langvarig behandling ved et nasjonalt behandlingssenter, er utfordrende. Både skadedybde og utbredelse av en brannskade kan være vanskelig å vurdere initialt (19), noe som kan føre til at henvisende instans feilklassifiserer alvorlighetsgraden.

  Ramme 1 Kriterier for henvisning til Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling, Haukeland universitetssjukehus.

  Kriteriene ble revidert i 2015. Behandling av brannskader på lokalsykehus vil være avhengig av lokal kompetanse og erfaring. Dersom lokal kompetanse er tilstrekkelig, spesielt ved plastikkirurgiske avdelinger, vil man kunne anbefale behandling lokalt og/eller regionalt utover kriteriene. % TBSA = totalt brannskadeareal i prosent av kroppsoverflaten.

  • Brannskade > 10 % TBSA hos voksne

  • Brannskade > 5 % TBSA hos barn

  • Fullhudskader (3. grad) > 5 % TBSA

  • Brannskader i spesielle regioner:

   • Hender, ansikt, føtter, genitalia, perineum og over store ledd

   • Skader som omfatter hele sirkumferensen på ekstremiteter eller toraks

  • Brannskader med inhalasjonsskade

  • Elektriske brannskader

  • Kjemiske brannskader

  • Brannskader hos multimorbide

  • Brannskader hos gravide

  • Brannskader med samtidig multitraume

  • Brannskader hos små barn eller gamle/svekkede pasienter

  • Brannskader der man mistenker mishandling/omsorgssvikt

  Pasienter overflyttes i all hovedsak for å motta aktiv behandling. Basert på nye vurderinger av skadedybde og skadeutbredelse ved innleggelsen i Brannskadeavdelinga, pasientens/pårørendes ønske og behandlingsrespons kan det være aktuelt med behandlingsbegrensninger og i enkelte tilfeller overgang til lindrende behandling. Vårt pasientmateriale indikerer at utbredte brannskader (prosent brannskadet areal > 20–25 %), gjerne kombinert med høy skrøpelighetsskår (CFS > 4), var assosiert med dårligere prognose til tross for behandlingsforsøk. Behandlingen av disse pasientene bør diskuteres individuelt med vakthavende brannskadekirurg. Pasienter med brannskader med liten utbredelse, men kritisk anatomisk lokalisasjon i forhold til funksjon, tilrådes overflytting til Brannskadeavdelinga dersom skaden ikke kan håndteres lokalt.

  Median skadeutbredelse i hele pasientmaterialet var 11 % av kroppsoverflaten. Dette samsvarer med andre studier der man har undersøkt eldre med brannskader (20–22). Fire av fem aktivt behandlede pasienter krevde kirurgi, oftest med eksisjon av brannskadet vev og dekning med delhudtransplantat. De fleste pasientene ble operert i løpet av de 2–3 første døgnene etter innleggelse, i samsvar med etablerte internasjonale retningslinjer (23, 24). Omkring halvparten av de opererte pasientene trengte flere operasjoner, og for enkelte pasienter ble behandlingen langvarig. Manglende sårtilheling hos eldre brannskadepasienter kan være forårsaket av en endret immunrespons (9, 10).

  Prognosen til eldre pasienter med brannskader er bedret de siste årene (5), sannsynligvis på grunn av tidlig eksisjon og huddekning (25), utvikling innen intensivmedisin, inkludert ernæring og metabolisme (26), og bedre bandasjematerialer. Brannskadens utbredelse og dybde sammen med pasientens alder er tidligere vist å være avgjørende for prognosen (8, 27). I vårt materiale var en høy prosent brannskadet areal assosiert med død i sykehus. I en nyere studie av 228 pasienter over 65 år med brannskader og median skadeutbredelse på 5 % fant man en dødelighet på 14,9 % (5), mens det i andre pasientmaterialer er beskrevet høyere dødelighet hos pasienter > 60 år med brannskader (20, 28).

  29 av 101 pasienter ≥ 75 år døde (29 %) i sykehus. Blant de 172 pasientene i aldersgruppen 60–74 år behandlet ved Brannskadeavdelinga i samme tidsperiode var dødeligheten 12,8 %, og for aldersgruppen 45–59 år var dødeligheten 7,5 % (egne upubliserte data). De pasientene som ble utskrevet i live, hadde en langtidsoverlevelse samsvarende med andre studier (29). Av pasienter utskrevet i live var 82 % også i live ett år senere (figur 1). Vi har ikke opplysninger om livskvalitet eller funksjonsnivå etter utskrivning fra sykehus.

  Det er motstridende funn vedrørende sammenhengen mellom komorbiditet på skadetidspunktet og overlevelse hos brannskadepasienter (20, 21, 30). Klassifisering av eldre pasienter etter grad av skrøpelighet brukes stadig oftere i klinisk praksis og forskning (18). En pasient som klassifiseres som skrøpelig, har høy risiko for komplikasjoner etter kirurgi, behov for økt omsorgsnivå og større sannsynlighet for død (8, 11, 17). En vurdering av pasientens skrøpelighet gir et mer presist bilde av pasientens sårbarhet enn alder og komorbiditet alene, og kan derfor være et nyttig hjelpemiddel ved kliniske beslutninger. Dette samsvarer med våre data, der vi fant at skrøpelighetsskår var assosiert med død i sykehus. Det er også vist at skrøpelighetsskåring har høy presisjon og liten variasjon mellom personer som gjennomfører skåringen (31, 32). Dataene blir derfor robuste selv om skåringen utføres retrospektivt (32). Behandlingsnivået og behandlingsintensiteten må vurderes for hver enkelt pasient.

  Pasientmaterialet i denne studien er for lite til å fastslå hvor stor del av henholdsvis skadeutbredelse og skrøpelighet som bidrar til dødelighet. Skadeutbredelse og alder bidrar mest når man skal predikere dødelighet blant pasienter med brannskade (27). Nylig fant en forskningsgruppe fra England at skrøpelighetsskår > 3 var en mer sensitiv prediktor for ett års dødelighet enn modifisert Baux-skår, som er basert på skadeutbredelse, alder og eventuell samtidig inhalasjonsskade (33). En kombinasjon av Baux-skår og skrøpelighetsskår forbedret prediksjonen ytterligere både med tanke på sykehus- og ettårsmortalitet i forhold til modifisert Baux-skår alene (33). Skrøpelighetsskåring kan derfor være et viktig verktøy ved vurdering av eldre pasienter med brannskader, også når man skal ta avgjørende kliniske beslutninger.

  Denne retrospektive kohortstudien har noen svakheter. Skadeutbredelsen blant pasientene var ujevnt fordelt: Mange hadde moderat utbredte skader, og kun 15 pasienter hadde 30 % brannskadet areal eller mer (tabell 2). Informasjonen tilgjengelig i elektronisk journalsystem og muligheten for komparentopplysninger varierte, særlig for opplysninger om funksjonsnivå og kognitiv funksjon/demens, som er avgjørende for skrøpelighetsskåring.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Antallet pasienter over 75 år som årlig behandles ved Brannskadeavdelinga er etter 2015 tredoblet, og mer enn to tredeler av pasientene utskrives i live. Stor brannskadeutbredelse og høy skrøpelighetsskår er assosiert med dødelighet og kan være nyttige mål for behandlingstilpasninger.

  Artikkelen bygger på Kaja Arnes og Camilla Rygg Kjørsvik sin hovedoppgave ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

  Artikkelen er fagfellevurdert.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media