Rettelse: Lungeembolisme ved covid-19

Anders Tveita, Siv Hestenes, Eirik Robsahm Sporastøyl, Stian Aleksander Pettersen, Bente Lund Neple, Marius Myrstad, Arnljot Tveit, Hege Frøen, Jan Svendsen, Else Johanne Rønning Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 800.

I Tidsskriftet nr. 8/2020, s. 800 skal det stå: Grunnet manglende bedring i oksygenering og vedvarende sterkt forhøyet D-dimer til verdier > 10 mg/l FEU.

På side 801 i figurteksten skal det stå: Stiplet linje indikerer D-dimerverdier > 35,2 mg/l FEU. Videre skal det på samme side stå: Dag 7 steg D-dimerverdiene fra 2,8 til 24 mg/l FEU og Grunnet ny D-dimerstigning fra 16 mg/l FEU til 26 mg/l FEU. I figuren på samme side skal det i p-D-dimer-grafen stå mg/l FEU på y-aksen.

På side 802 skal det stå: Det forelå ved innkomst respiratorisk alkalose, og D-dimerverdien var 1,9 mg/l FEU. På samme side skal det også stå: Høye D-dimerverdier (> 1,0 mg/l FEU) ved innkomst er i flere studier rapportert å være assosiert med økt risiko for død ved covid-19.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler