Rettelse: Lungeembolisme ved covid-19

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 800.

  I Tidsskriftet nr. 8/2020, s. 800 skal det stå: Grunnet manglende bedring i oksygenering og vedvarende sterkt forhøyet D-dimer til verdier > 10 mg/l FEU.

  På side 801 i figurteksten skal det stå: Stiplet linje indikerer D-dimerverdier > 35,2 mg/l FEU. Videre skal det på samme side stå: Dag 7 steg D-dimerverdiene fra 2,8 til 24 mg/l FEU og Grunnet ny D-dimerstigning fra 16 mg/l FEU til 26 mg/l FEU. I figuren på samme side skal det i p-D-dimer-grafen stå mg/l FEU på y-aksen.

  På side 802 skal det stå: Det forelå ved innkomst respiratorisk alkalose, og D-dimerverdien var 1,9 mg/l FEU. På samme side skal det også stå: Høye D-dimerverdier (> 1,0 mg/l FEU) ved innkomst er i flere studier rapportert å være assosiert med økt risiko for død ved covid-19.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media