Chemsex blant menn – en spørreundersøkelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  BAKGRUNN

  BAKGRUNN

  Formålet med undersøkelsen var å kartlegge forekomsten av rusmiddelbruk under sex (chemsex) blant et utvalg av mannlige pasienter ved Olafiaklinikken i Oslo, en poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner. Vi ønsket også å se hvilke variabler innen psykisk helse, seksuelt overførbare infeksjoner og seksualatferd som var assosiert med chemsex for menn som har sex med menn og menn som har sex med kvinner.

  MATERIALE OG METODE

  MATERIALE OG METODE

  Studien var anonym og spørreskjemabasert blant mannlige pasienter ved poliklinikken i perioden 1.7.2016–20.10.2016.

  RESULTATER

  RESULTATER

  Svarprosenten var 96 (1 050 fikk utdelt skjema, 1 013 ble inkludert). Av disse rapporterte 144 (14 %) bruk av chemsex i løpet av det siste året – 87 (17 %) menn som har sex med menn og 57 (12 %) menn som har sex med kvinner. Av de som hadde hatt chemsex, oppga flere menn som har sex med menn hivinfeksjon, at de hadde hatt syfilis, over ti sexpartnere og hadde deltatt på sexfest det siste året. Flere menn som har sex med kvinner oppga psykiske plager.

  FORTOLKNING

  FORTOLKNING

  Det bør utredes nærmere hvordan helsevesenet best kan møte chemsexbrukernes behov. Spesielt er det viktig med informasjon om skadereduksjonstiltak og støtte til de som ønsker å slutte eller redusere bruken av chemsex.

  Main findings

  Hovedbudskap

  Blant et utvalg av mannlige pasienter på Olafiaklinikken hadde 14 % brukt rusmidler under sex (chemsex) i løpet av det siste året – 17 % var menn som har sex med menn og 12 % menn som har sex med kvinner

  Blant dem som hadde hatt chemsex, var det flere menn som har sex med menn som rapporterte om hiv- og syfilisinfeksjon, mer enn ti sexpartnere og deltagelse på sexfest enn menn som har sex med kvinner

  Chemsexbrukere blant menn som har sex med kvinner rapporterte om psykiske plager

  Artikkel
  Innledning

  Fra London og andre storbyer i Europa rapporteres det om bruk av rusmidler under sex (ofte betegnet «chemsex»), særlig blant menn som har sex med menn (1–8). Fra Norge finnes det ingen studier om denne atferden. Vi utførte en spørreundersøkelse om chemsex blant et utvalg mannlige pasienter ved Olafiaklinikken for å undersøke forekomst, forskjeller innen psykisk helse, seksuell helse og seksualatferd som kan være assosiert med chemsex, og om det var forskjell på menn som har sex med menn og menn som har sex med kvinner.

  En vanlig definisjon av chemsex er bruk av metamfetamin, mefedron og/eller gammahydroksybutyrat (GHB)/gammabutyrolakton (GBL) under sex blant menn som har sex med menn (1, 4, 5). Under konsultasjoner ved Olafiaklinikken har både menn som har sex med menn og menn som har sex med kvinner fortalt om bruk av ulike rusmidler som metamfetamin, kokain, ketamin og GHB under sex for å øke totalopplevelsen. Vi valgte derfor også å inkludere ketamin og kokain i vår definisjon av chemsex (3, 6) (tab 1) (9–11). Sexrelatert rusmiddelbruk har vært rapportert blant kvinner (12), men ingen kvinnelige pasienter har fortalt oss om bruk av rusmidler primært under sex. Vi valgte derfor i denne første norske studien å undersøke atferden kun blant menn.

  Tabell 1

  Rusmidler brukt ved chemsex (911)

  Metamfeta­min

  GHB og GBL

  Mefedron

  Kokain

  Ketamin

  Beskrivelse

  Syntetisk sentralstimu­lerende

  Finnes naturlig i kroppen og er et signalstoff i hjernen. Dempende stoff som produseres syntetisk. GBL omdannes til GHB i kroppen

  Syntetisk produsert (fra khatplanten), sentralstimulerende middel som ligner amfetamin

  Sentralstimulerende stoff fra kokablader med intens, men kortvarig rus

  Anestesimiddel brukt i veterinærmedisinen og som generell anestesi ved norske feltsykehus

  Gatenavn

  Tina, Meth, Ice, Glass

  Gina, G, Kork

  Meow meow, M-cat, White Magic

  Kola, Coke

  K, special kei

  Administra­sjon

  Røykes, sniffes, injiseres, settes rektalt

  Svelges flytende

  Sniffes, svelges i papir, piller, injiseres, settes rektalt

  Sniffes, røykes, tygges (kokablader)

  Sniffes, injiseres, tabletter peroralt

  Effekter

  Eufori, økt energi, nedsatt impulskontroll, seksuell stimulering

  Eufori, nedsatt impulskontroll, seksuell stimulering, avslappende effekt

  Eufori, økt energi, nedsatt impulskontroll, seksuell stimulering

  Velvære, økt selvfølelse, økt energi, kan gi økt sexlyst

  Endrede sanseinnntrykk, eufori, smertelindring

  Negative effekter

  Søvnforstyrrelse, hjertebank, økt puls og blodtrykk, nervøsitet

  Bevisstløshet («G-søvn»), sløvhet hukommelsestap, koma og død (lett å overdosere)

  Kvalme, hallusinasjoner, paranoia, engstelse

  Søvnløshet, angst, hyperaktivitet, høy puls, høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyr­relser, irritabilitet, kan gi ereksjonsproblemer ved langvarig bruk

  Hallusinasjoner, dissosiasjon, uro, kvalme, oppkast, bevissthetstap, svekket koordinasjon/motorikk, blæreskade

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Studiepopulasjonen

  Studiepopulasjonen

  Studiepopulasjonen var mannlige pasienter på Olafiaklinikken som hadde hatt sex siste året, var over 16 år og kunne lese engelsk eller norsk. For å sikre at spørreskjemaet var relevant og akseptabelt intervjuet vi flere pasienter på Olafiaklinikken som uoppfordret fortalte om bruk av chemsex.

  Datainnsamling

  Datainnsamling

  I perioden 1.7.2016–20.10.2016 delte vi ut 1 050 spørreskjemaer til frivillige mannlige pasienter som registrerte seg i ekspedisjonen på Olafiaklinikken. De ble bedt om å fylle ut skjemaet anonymt (det tok 5–10 minutter å besvare) og deretter legge det i en låst postkasse på venterommet, uavhengig av om de besvarte det eller ikke.

  Spørreskjemaet

  Spørreskjemaet

  Vi gjennomførte en pilot av spørreskjemaet blant 20 pasienter som ikke var inkludert i denne studien, hvilket medførte enkelte revideringer før endelig versjon forelå. Spørreskjemaet var på fire sider og inneholdt 48 spørsmål se appendiks). Vi benyttet det validerte Hopkins Symptom Check List (HSCL-10) som screeningverktøy for psykiske plager. Det inneholder ti spørsmål om symptomer på depresjon og angst siste to uker ((13).

  Etikk

  Etikk

  Regional etisk komité (REK) vurderte at studien ikke var fremleggingspliktig og at informert samtykke derfor heller ikke var nødvendig. Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus vurderte studien som anonym og ikke fremleggingspliktig.

  Dataanalyse

  Dataanalyse

  I dataanalysen valgte vi å inkludere data fra menn som har sex med både kvinner og menn i kategorien menn som har sex med menn, slik det har blitt gjort i lignende studier (3, 4, 14). Formålet med analysene var å sammenligne to sett grupper: Menn som hadde hatt chemsex versus menn som ikke hadde hatt det, og menn som har sex med menn versus menn som har sex med kvinner. Vi utførte først deskriptive analyser og deretter logistisk regresjonsanalyse. Vi benyttet multivariat logistisk regresjonsanalyse, der 11 variabler inngikk (15). Borsett fra alder (kontinuerlig variabel) er de andre variablene dikotomisert (ja/nei). Følgende variabler inngikk i den multivariable analysen: alder, psykiske plager, hiv, hepatitt C, gonoré, syfilis, klamydia, mer enn ti seksualpartnere, posteksponeringsprofylakse, deltagelse på organisert sexfest og sex kun med kvinner. Statistisk signifikans ble satt til p < 0,05 og vi rundet alle prosenter til nærmeste hele prosent. Analysense er utført i SPSS versjon 23 (IBM SPSS Statistics for Windows, version 24.0 IBM Corp., Armonk, NY, USA).

  Resultater

  Resultater

  Totalt 1 031 skjemaer ble returnert, og vi ekskluderte 18 skjemaer på grunn av manglende utfylling, hvilket gir en svarprosent på 96. 144 (14 %) personer rapporterte chemsex det siste året, med en noe høyere andel blant menn som har sex med menn enn menn som har sex med kvinner (17 % vs. 12 %). Vi fant ingen større forskjeller i sosiodemografiske karakteristika for gruppen som hadde hatt chemsex sammenlignet med dem som ikke hadde hatt chemsex i vårt utvalg (tab 2). I begge gruppene hadde de fleste høyere utdanning, bodde i Oslo, var i jobb og var i gjennomsnitt 33 år. 40 % oppga at de hadde fast partner.

  Tabell 2

  Sosiodemografiske data for mannlige pasienter på Olafiaklinikken som besvarte spørreskjema om chemsex (juli–oktober 2016), totalt og i henhold til bruk av chemsex, n (%). Olafiaklinikken er en drop-in-klinikk for testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner underlagt Oslo universitetssykehus. Respondentene kunne hoppe over spørsmål, derfor er totalen ikke alltid 100 %

  Hatt chemsex
  (n = 144)

  Ikke hatt chemsex
  (n = 857)

  Totalt
  (N = 1 001)

  Alder (gjennomsnitt, standardavvik)

  33,0 (8,0)

  33,2 (9,4)

  33,2 (9,2)

  < 25 år

  15 (10)

  115 (13)

  136 (13)

  25–45 år

  111 (77)

  626 (73)

  746 (74)

  < 45 år

  18 (13)

  116 (14)

  131 (13)

  Botid i Norge

  < 5 år

  9 (6)

  50 (6)

  59 (6)

  5–10 år

  14 (10)

  51 (6)

  65 (6)

  > 10 år

  121 (84)

  761 (89)

  882 (87)

  Bosted

  Oslo

  138 (96)

  784 (91)

  933 (92)

  Annet sted i Norge

  3 (2)

  52 (6)

  56 (6)

  Annet land

  2 (1)

  17 (2)

  19 (2)

  Flyktningstatus: Asylsøker/flyktning

  5 (3)

  14 (2)

  19 (2)

  Utdanningsnivå: Høgskole/universitet

  100 (70)

  647 (75)

  755 (75)

  Arbeidsstatus: I arbeid eller studier

  131 (91)

  794 (93)

  935 (92)

  Sivilstatus: Fast partner

  56 (39)

  334 (39)

  398 (40)

  Selvrapportert seksuell orientering

  Homofil

  74 (51)

  361 (42)

  437 (43)

  Bifil

  12 (8)

  58 (7)

  71 (7)

  Heterofil

  58 (41)

  430 (50)

  495 (49)

  Annet

  0

  4 (0,5)

  4 (0,5)

  Har sex med

  Menn

  74 (51)

  353 (41)

  429 (42)

  Menn og kvinner

  13 (9)

  76 (9)

  89 (9)

  Kvinner

  57 (40)

  422 (49)

  488 (48)

  Sammenlignet med ikke-chemsexbrukere rapporterte chemsexbrukere høyere andel av psykiske plager, hiv og hepatitt C, bakterielle seksuelt overførbare infeksjoner, deltagelse i gruppesex og organisert sexfest samt 11 eller flere sexpartnere siste 12 måneder (tab 3). Det var en statistisk signifikant assosiasjon mellom chemsex og hivinfeksjon, rapportert syfilis det siste året, over ti sexpartnere og deltagelse i sexfest siste året, samt psykiske plager de siste to ukene (tab 4). Blant dem som hadde hatt chemsex, var det kun menn som har sex med menn som oppga hivinfeksjon og syfilis siste året. Denne gruppen rapporterte også om flere sexpartnere og at de oftere deltok i gruppesex og organisert sexfest enn menn som har sex med kvinner. Blant de som hadde hatt chemsex, rapporterte menn som har sex med kvinner oftere om psykiske plager, brukte sjeldnere kondom og sjekket seg sjeldnere for hiv sammenlignet med menn som har sex med menn (tab 3).

  Tabell 3

  Selvrapporterte psykiske plager, seksuelt overførbare infeksjoner og seksualvaner for de siste 12 månedene, totalt og i henhold til bruk av chemsex og seksualpartnere, n (%). MSM = menn som har sex med menn, og menn som har sex menn og kvinner, MSK = menn som har sex med kun kvinner

  Variabler

  Chemsex
  (n = 144)

  Ikke chemsex
  (n = 857)

  Totalt
  (N = 1 001)

  MSM
  (n = 87)

  MSK
  (n = 57)

  Psykiske plager: Ja

  18 (21)

  21 (37)

  156 (18)

  195 (19)

  Kondombruk med tilfeldig partner

  Nesten alltid/alltid

  39 (45)

  8 (14)

  399 (47)

  450 (44)

  Noen ganger

  24 (28)

  11 (19)

  134 (16)

  171 (17)

  Nesten aldri/aldri

  21 (24)

  32 (56)

  247 (29)

  308 (30)

  Antall sexpartnere

  1–10

  35 (40)

  40 (70)

  683 (80)

  767 (76)

  ≥ 11

  51 (59)

  17 (28)

  166 (19)

  236 (23)

  Hiv:

  Har hiv

  18 (21)

  0

  26 (3)

  44 (4)

  Har ikke hiv

  66 (76)

  40 (70)

  647 (76)

  761 (75)

  Har ikke testet/vet ikke

  1 (1)

  16 (28)

  156 (18)

  188 (19)

  Hepatitt C

  Ja

  8 (9)

  2 (4)

  14 (2)

  24 (2)

  Nei

  75 (86)

  52 (91)

  797 (93)

  934 (92)

  Ikke testet/vet ikke

  1 (1)

  0

  29 (3)

  31 (3)

  Gonoré: Ja

  22 (25)

  0

  75 (9)

  98 (10)

  Syfilis: Ja

  13 (15)

  0

  16 (2)

  29 (3)

  Klamydia: Ja

  23 (26)

  18 (32)

  107 (13)

  151 (15)

  Deltatt i gruppesex

  Ja

  72 (83)

  16 (28)

  219 (26)

  308 (30)

  Nei

  13 (15)

  40 (70)

  627 (73)

  690 (68)

  Husker ikke

  1 (1)

  1 (2)

  3 (0,5)

  5 (0,5)

  Deltatt på organisert sexfest

  Ja

  40 (46)

  2 (4)

  49 (6)

  93 (9)

  Nei

  46 (53)

  55 (97)

  802 (94)

  912 (90)

  Husker ikke

  0

  0

  2 (0,5)

  2 (0,5)

  Tabell 4

  Sammenligning av chemsexbrukere og ikke-chemsexbrukere, ujusterte og justerte1 oddsratio (OR) med 95 % konfidensintervall (95 % KI). Alle data om seksualatferd og seksuelt overførbare infeksjoner er rapportert for de siste 12 månedene

  Variabler

  Ujusterte analyser

  Justerte analyser1

  OR

  95 % KI

  P-verdi

  OR

  95 % KI

  P-verdi

  Psykiske plager

  1,9

  1,2–2,8

  0,005

  1,9

  1,2–3,0

  0,012

  Har hiv

  4,6

  2,4–8,6

  < 0,001

  3,1

  1,3–7,6

  0,014

  Har/har hatt hepatitt C

  4,5

  1,9–10,3

  < 0,001

  1,3

  0,4–4,4

  0,664

  Hatt gonoré

  1,9

  1,1–3,1

  0,016

  0,6

  0,3–1,3

  0,236

  Hatt syfilis

  5,2

  2,5–11,1

  < 0,001

  4,9

  1,7–14,0

  0,003

  Hatt klamydia

  2,8

  1,8–4,2

  < 0,001

  1,6

  0,9–2,8

  0,083

  Hatt > 10 sexpartnere

  3,7

  2,6–5,4

  < 0,001

  2,6

  1,6–4,3

  < 0,001

  Brukt posteksponeringsprofylakse

  2,2

  1,1–4,4

  0,022

  1,9

  0,8–4,5

  0,139

  Deltatt på organisert sexfest

  6,8

  4,3–10,8

  0,001

  5,3

  2,9–9,6

  < 0,001

  Har sex kun med kvinner

  0,7

  0,5–1,0

  0,027

  1,5

  0,9–2,4

  0,163

  Alder

  1,0

  1,0–1,0

  0,818

  1,0

  1,0–1,0

  0,279

  1Justert for alle variablene i tabellen (dikotomisert som ja/nei, bortsett fra alder som vi la inn som en kontinuerlig variabel)

  I tabell 5 vises karakteristika ved chemsex samlet samt separat for menn som har sex med menn og menn som har sex med kvinner. 75 % av de 144 personene som hadde hatt chemsex, hadde hatt det mer enn én gang. Flere menn som har sex med menn oppga bruk av GHB/GBL (43 %) og metamfetamin (23 %), mens menn som har sex med kvinner oppga hovedsakelig bruk av kokain (79 %). Nesten halvparten av mennene i utvalget oppga aldri eller nesten aldri bruk av kondom under chemsex. 13 % ønsket å slutte med chemsex.

  Tabell 5

  Detaljer angående bruk av chemsex, totalt og i henhold til seksualpartnere, n (%). Respondentene kunne hoppe over spørsmål, derfor er totalen ikke alltid 100 %. MSM = menn som har sex med menn, og menn som har sex menn og kvinner, MSK = menn som har sex med kun kvinner.

  MSM
  n = 87 (%)

  MSK
  n = 57 (%)

  Total
  N = 144 (%)

  Antall ganger hatt chemsex

  1 gang

  19 (22)

  17 (30)

  36 (25)

  ≥ 2 ganger

  68 (78)

  40 (70)

  108 (75)

  Hvilke stoffer brukt ved chemsex 1

  Kokain

  45 (52)

  45 (79)

  90 (63)

  GHB/GBL

  37 (43)

  4 (7)

  41 (29)

  Metamfetamin

  20 (23)

  4 (7)

  24 (17)

  Ketamin

  9 (10)

  7 (12)

  16 (11)

  Mefedron

  8 (9)

  1 (2)

  9 (6)

  Hvorfor hatt chemsex 1

  Økt nytelse

  57 (66)

  25 (44)

  82 (57)

  Økt spenning

  46 (53)

  21 (37)

  67 (47)

  Økt prestering

  22 (25)

  12 (21)

  34 (24)

  Lav selvfølelse

  5 (6)

  3 (5)

  8 (6)

  Press fra partner

  4 (5)

  1 (2)

  5 (3)

  Annet

  9 (10)

  19 (33)

  28 (19)

  Hvor fant chemsexpartnere 1

  Via internett/app

  49 (56)

  3 (5)

  52 (36)

  Sauna

  6 (7)

  0

  6 (4)

  Sexklubb

  5 (6)

  2 (4)

  7 (5)

  Cruisingsted

  2 (2)

  2 (4)

  4 (3)

  Annet

  26 (30)

  32 (56)

  68 (47)

  Hvor foregikk chemsex 1

  Privat hjem

  68 (78)

  37 (65)

  105 (73)

  Sexfest i privat hjem

  28 (32)

  1 (2)

  29 (20)

  Hotell

  21 (24)

  9 (16)

  30 (21)

  Sauna

  9 (10)

  0

  9 (6)

  Sexklubb

  8 (9)

  0

  8 (6)

  Cruisingsted

  2 (2)

  1 (2)

  3 (2)

  Annet

  1 (1)

  6 (11)

  7 (5)

  Hatt fysiske problemer pga. chemsex

  Nesten aldri/aldri

  67 (77)

  36 (63)

  103 (72)

  Noen ganger

  9 (10)

  4 (7)

  13 (9)

  Nesten alltid/alltid

  4 (5)

  1 (2)

  5 (3)

  Hatt psykisk stress pga. chemsex

  Nesten aldri/aldri

  66 (76)

  34 (60)

  100 (7)

  Noen ganger

  11 (13)

  4 (7)

  15 (10)

  Nesten alltid/alltid

  3 (3)

  2 (4)

  5 (3)

  Brukt kondom under chemsex

  Nesten aldri/aldri

  37 (43)

  30 (53)

  67 (47)

  Noen ganger

  11 (13)

  5 (9)

  16 (11)

  Nesten alltid/alltid

  31 (36)

  7 (12)

  38 (26)

  Hatt seksuell aktivitet under chemsex som har angret på

  Ja

  19 (22)

  8 (14)

  27 (19)

  Nei

  45 (52)

  25 (44)

  70 (49)

  Usikker

  14 (16)

  8 (14)

  22 (15)

  Ønsket å slutte med chemsex

  Ja

  13 (15)

  5 (9)

  18 (13)

  Nei

  37 (43)

  16 (28)

  53 (37)

  Usikker

  28 (32)

  21 (37)

  49 (34)

  1Flere svar var mulig

  Diskusjon

  Diskusjon

  I vårt utvalg rapporterte 14 % om chemsex siste året, og det var liten forskjell mellom andelen blant menn som har sex med menn (17 %) og menn som har sex med kvinner (12 %). Vi fant en signifikant assosiasjon mellom chemsex og psykiske plager, hivinfeksjon og syfilis, over ti sexpartnere og deltagelse i sexfest.

  Studiens styrker og svakheter

  Studiens styrker og svakheter

  Styrken ved studien er den høye svarprosenten (96 %). Årsaken kan være anonym undersøkelse og lang ventetid i poliklinikken (ofte over én time). Personalet i ekspedisjonen som delte ut skjemaene, informerte pasientene om studien og at det var frivillig å delta.

  En svakhet ved studien er at man inkluderte pasientene kun fra én venerologisk poliklinikk i Oslo. Resultatene er derfor ikke direkte overførbare til den generelle mannlige befolkningen. Spørsmålsutformingen vår kunne vært mer spesifikk om hvor ofte pasientene har tatt rusmidler i forbindelse med sex (chemsex). Vi kunne ha spurt om de benyttet rusmiddel primært for å øke utbyttet av den seksuelle aktiviteten, og presisert at det ikke gjaldt det å ha sex tilfeldigvis etter at man hadde inntatt et rusmiddel. En annen svakhet er selvrapporteringen av infeksjoner. Vi spurte ikke om når de sist testet seg for andre seksuelt overførbare infeksjoner enn hiv, og vi vet heller ikke hvor mange som fikk en diagnose ved det aktuelle besøket. Den reelle forekomsten av seksuelt overførbare bakterielle infeksjoner det siste året kan derfor være høyere i utvalget enn det som fremkommer av de selvrapporterte data.

  Vi fant en signifikant assosiasjon mellom chemsex og hivinfeksjon og syfilis for menn som har sex med menn, mens ingen menn som har sex med kvinner oppga dette. I tidligere studier har man også funnet en assosiasjon mellom bruk av chemsex og seksuelt overførbare infeksjoner, men det er usikkert om chemsex fører til mer seksuelt overførbare infeksjoner eller om de med økt forekomst av infeksjoner har mer chemsex (2–4), (4, 12, 16, 17). Det er betydelig høyere forekomst av hiv og syfilis hos menn som har sex med menn enn blant menn som har sex med kvinner i Norge (18). Risikoen for å møte sexpartnere med syfilis eller udiagnostisert, ubehandlet og dermed smitteførende hiv er derfor sannsynligvis større for menn som har sex med menn. De som hadde hatt chemsex i denne gruppen oppga oftere mer enn ti partnere og deltagelse i organisert sexfest de siste 12 månedene enn menn som har sex med kvinner. Økt sexappetitt og redusert impulskontroll på grunn av visse rusmidler kan senke terskelen for å takke ja til sexfester. Det kan også tenkes at sexfester innebærer deltagelse i en seksualisert «rusmiddelkultur» hvor man oftere tilbys rusmidler. Bruk av chemsexrelaterte rusmidler kan også bidra til at det er lettere å ha sex med flere partnere i løpet av få dager (5, 6, 9). Dette kan føre til rektale og penile erosjoner, hvilket igjen øker risikoen for seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv, når man har sex uten kondom (3, 6, 9).

  Menn som har sex med kvinner brukte hovedsakelig kokain og sjeldnere metamfetamin, mefedron og GHB enn menn som har sex med menn. Kokain gir ikke tilsvarende økt energi til langvarig seksuell aktivitet som metamfetamin og reduserer ikke impulskontroll i samme grad som GHB/GBL og mefedron. I tillegg er risiko for traumer mindre ved vaginal sex. I Norge er det også en generell lavere forekomst av hiv, syfilis og gonoré blant menn som har sex med kvinner enn blant menn som har sex med menn (18, 19). Disse faktorene kan være med på å forklare hvorfor menn som har sex med kvinner og hadde hatt chemsex ikke rapporterte om hiv, syfilis eller gonoré.

  Blant dem som hadde hatt chemsex, hadde menn som har sex med kvinner høyere forekomst av psykiske plager de siste to ukene enn menn som har sex med menn. Vi vet ikke om disse mennene hadde høyere andel av psykiske plager før de startet med chemsex eller om chemsex førte til psykiske plager. Chemsexbrukere har økt risiko for overdose, psykose, hukommelsestap, depresjon og avhengighet (6, 9). Vi fant at menn som har sex med menn i større grad brukte GHB/GBL, som lettere kan føre til overdose enn andre rusmidler, og potensielt til koma og død (6, 9). Kun én person i vårt utvalg hadde vært innlagt på medisinsk avdeling (ingen på psykiatrisk avdeling) grunnet chemsex, men ut ifra et skadereduksjonsperspektiv bør chemsexbrukere informeres om faren for overdose, spesielt ved bruk av GHB/GBL.

  13 % av chemsexbrukerne ønsket å slutte. Per dags dato kan pasienter i Norge henvises til terapeuter innen psykiatri og rus eller informeres om tilbud hos organisasjoner som for eksempel Helseutvalget eller HivNorge. Helsemyndighetene bør utarbeide retningslinjer for hvordan man best kan hjelpe pasienter som opplever bruk av chemsex som et problem, spesielt med tanke på skadereduksjon (20). Rusmiddelbruk er stigmatisert, og rusmidlene som inngikk i vår definisjon av chemsex, er ulovlige. For at pasientene skal tørre å informere om bruk, bør helsearbeidere på Olafiaklinikken og andre lignende behandlingssentre ha en fordomsfri holdning til fenomenet chemsex. Dette kan blant annet gjøres ved å ha oppslag om chemsex på veggen samt ved å spørre pasienter om bruk på en nøytral måte (21).

  Konklusjon

  Konklusjon

  Chemsexbrukere blant menn som har sex med menn bør informeres om mulig økt risiko for seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv, og tilbys regelmessig testing for disse infeksjonene. Helsevesenet bør unngå moralisering og fokusere på informasjon om skadereduksjonstiltak.

  Takk til Jørgen Bramness og Birgitte Freiesleben De Blasio for hjelp med utformingen av spørreskjema og med innspill til studien, Tor Otto Aabø for hjelp med manuell inntasting av data, Victoria Santana Montoto og resten av personalet i ekspedisjonen på Olafia og til alle pasientene som deltok i undersøkelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media