Felles referanseområder for antiepileptika

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antiepileptika er grunnsteinen i behandlingen av epilepsi og brukes også ved en rekke andre indikasjoner. Serumkonsentrasjonsmåling av antiepileptika har hatt lang tradisjon som hjelpemiddel i behandling av epilepsi i Norge. Det finnes nå nye og oppdaterte nasjonale referanseområder for serumkonsentrasjoner av antiepileptika ved epilepsibehandling.

  I 2016 var det ifølge Reseptregisteret 127 138 brukere av antiepileptika i Norge, det tilsvarer 24 brukere per 1 000 innbyggere (1). Forbruket øker hvert år, og veksten kommer hovedsakelig fra behandling av smerte og psykiske lidelser (2, 3). Bruken av disse midlene til behandling av epilepsi er stabil på et nivå på ca. 7 DDD/1 000 innbyggere/døgn (2).

  På grunn av ugunstige farmakokinetiske egenskaper, uttalt interaksjonsproblematikk og smale terapeutiske vinduer kan serumkonsentrasjonsmåling være et nyttig hjelpemiddel i epilepsibehandlingen (4, 5). Referanseområdene for førstegenerasjons antiepileptika (introdusert til og med 1984) er i dag godt etablert og nokså like over hele verden, med bare få og små forskjeller laboratoriene imellom (5).

  Etter 1984 er det kommet 15 nye antiepileptika på markedet. For noen av dem kan referanseområdene anses som like godt etablert som referanseområdene for første generasjon. For de nyere legemidlene finnes det lite publisert dokumentasjon. Bare unntaksvis foreligger det kliniske data som kan danne grunnlag for å definere referanseområder. Som konsekvens ser man større forskjeller både mellom laboratoriene og i vitenskapelige artikler. For noen av de nyeste antiepileptika finnes det foreløpig ikke preliminære forslag til referanseområder.

  Oppdaterte, felles referanseområder i Norge

  Oppdaterte, felles referanseområder i Norge

  Norsk forening for klinisk farmakologi lanserte i februar 2015 Farmakologiportalen som en felles nasjonal nettportal for farmakologiske og toksikologiske analyser (6, 7). Som en naturlig konsekvens av dette er det ønskelig at laboratoriene som er representert i portalen bruker de samme referanseområdene. Dette muliggjør bedre samarbeid mellom laboratoriene og entydig tilbakemelding til rekvirentene. Felles nasjonale referanseområder er så langt blitt etablert for benzodiazepiner, z-hypnotika, opioider, og antikoagulantia (8–10).

  Arbeidsgruppen for antiepileptika har nylig levert sin rapport til styret i foreningen. Den er basert på eksisterende referanseområder i Norge og en internasjonal konsensusrapport om bruk av terapeutisk legemiddelmonitorering (5) samt oppdatert informasjon fra litteraturen og utenlandske epilepsisentre. Arbeidsgruppen har på denne bakgrunn foretatt en totalvurdering, prioritert etter klinisk evidensgrad. En detaljert beskrivelse av arbeidsmetoden finnes i rapporten (11). Den er godkjent av styret i Norsk forening for klinisk farmakologi. De nye referanseområdene er dermed gjeldende, og oppføringene for de aktuelle substansene i Farmakologiportalen er oppdatert.

  Som andre legemidler brukes antiepileptika ikke bare i monoterapi, men også i kombinasjon med hverandre eller med andre medisiner. Ved etablering av referanseområder ses det imidlertid bort fra mulige farmakodynamiske interaksjoner ved polyterapi. Som ved all legemiddelbehandling må derfor den kliniske vurderingen av pasienten være ledende for behandlingen.

  En oversikt over gamle referanseområder og nye, oppdaterte nasjonale referanseområder finnes i tabell 1 (11). Referanseområdene gjelder prøver som er tatt medikamentfastende, det vil si like før neste ordinære dose og 12-24 timer etter forrige inntak. De fleste referanseområder foreslås videreført, eller bare finjustert. Rutinemessig måles totalkonsentrasjonen, men frie konsentrasjoner av høygradig proteinbundne legemidler kan måles på spesielle indikasjoner.

  Tabell 1

  Gamle referanseområder for antiepileptika i Norge og nye, felles referanseområder (11)1. Endringer er markert med kursivert og uthevet skrift

  Antiepileptikum

  Handelsnavn
  (eksempel)

  Innført

  Gammelt referanseområde
  (mikromol/l)

  Nytt referanseområde
  (mikromol/l)

  Brivaracetam2

  Briviact

  2016

  --

  --

  Eslikarbazepin

  Zebinix

  2010

  30-100; 50-140; 10-100; 45-140

  12–100

  Etosuksimid

  Suxinutin

  1955

  300-600

  280-700

  Felbamat

  Taloxa

  1993

  125-250

  125-250

  Fenobarbital

  Fenemal

  1912

  50-130

  50-130

  Fenytoin
  Fritt fenytoin

  Fenantoin

  1938

  40-80
  ca. 10 %

  40-80
  ca. 10 %

  Gabapentin

  Neurontin

  1994

  20-120

  20-120

  Karbamazepin
  Fritt karbamazepin

  Tegretol

  1962

  15-45
  24-33 % (= 4-12,5 mikromol/l)

  15-45
  24-33 % (= 4-12,5 mikromol/l)

  Klobazam
  Desmetylklobazam

  Frisium

  1984

  0,1-1
  1-10

  0,1-1
  1-10

  Klonazepam

  Rivotril

  1973

  60-220 nanomol/l

  40-120 nanomol/l

  Lakosamid

  Vimpat

  2009

  10-40

  10-40

  Lamotrigin

  Lamictal

  1992

  10-50; 10-60

  10-50

  Levetiracetam

  Keppra

  2000

  30-240

  30-240

  Okskarbazepin3

  Trileptal

  1989

  45-140; 50-140

  12-140

  Perampanel2

  Fycompa

  2012

  --

  0,25-2,85

  Pregabalin

  Lyrica

  2004

  10-30

  10-35

  Rufinamid2

  Inovelon

  2007

  20-130

  12-130

  Stiripentol2

  Diacomit

  2008

  --

  15-95

  Sultiam2

  Ospolot

  1960

  --

  5-35

  Topiramat

  Topimax

  1995

  15-60

  6-30

  Valproat
  Fritt valproat

  Orfiril

  1967

  250/300-600/700
  ca. 10 %

  300-700
  ca. 10 %

  Vigabatrin4

  Sabrilex

  1991

  --

  --

  Zonisamid

  Zonegran

  1990

  45-180

  45-180

  1 Ved etablering av referanseområder ses det bort fra mulige farmakodynamiske interaksjoner ved polyterapi. Som ved all legemiddelbehandling må derfor den kliniske vurdering av pasienten være ledende for behandlingen

  2 Analyse er under utvikling og vil om kort tid kunne utføres ved Spesialsykehuset for epilepsi, Oslo universitetssykehus

  3 Referanseområdet gjelder den aktive metabolitten likarbazepin (opprinnelig kalt monohydroksyderivat, MHD)

  4 Vigabatrin er en irreversibel enzymhemmer og det er ikke etablert en direkte sammenheng mellom serumkonsentrasjon og klinisk effekt

  Vi håper at harmoniseringen av referanseområdene for antiepileptika vil bidra til bedre pasientbehandling. Grundig dokumentasjon og forskning på nye antiepileptika i klinisk praksis vil kunne gi sårt tiltrengt kunnskap om farmakokinetisk variasjon når det gjelder klinisk effekt og toleranse, og føre til et enda bedre samarbeid mellom laboratoriene (12, 13).

  Alle forfattere har vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten om de nye referanseområdene. Alle jobber ved laboratorieavdelinger som driver med analysevirksomhet. Ingen av forfatterne har direkte personlig økonomisk vinning av analysevirksomheten.

  Vi takker farmasøyt Jan Borg Rasmussen, leder av klinisk-farmakologisk laboratorium ved Epilepsihospitalet Filadelfia, Dianalund, Danmark, for diskusjoner og gode innspill i prosessen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media