Arne Reimers

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Reimers

Andreas Austgulen Westin, Arne Reimers, Olav Spigset
30.10.2018
Choosing appropriate medication doses for pregnant women is a difficult balancing act, as the mother’s need for treatment must be weighed against the risk of fetal harm. The latter is...
Andreas Austgulen Westin, Arne Reimers, Olav Spigset
30.10.2018
Legemiddeldosering til gravide er en vanskelig balansekunst, der mors behov for behandling må veies opp mot risikoen for fosterskadelige effekter. Ofte vektlegges sistnevnte mest, med det resultat at...
Arne Reimers
04.09.2017
Takk til Bernt Engelsen for gode innspill som gir oss anledning til å utdype noen poeng. Svar på de fleste av Engelsens spørsmål finnes i rapporten som ligger ut på farmakologiportalen ( 1 ), og som...
Arne Reimers, Jon Andsnes Berg, Margrete Larsen Burns, Cecilie Johannessen Landmark
14.06.2017
Antiepileptic drugs are the cornerstone of epilepsy treatment and are also used in a range of other indications. Measurement of the serum concentrations of antiepileptic drugs has a long tradition as...
Arne Reimers, Jon Andsnes Berg, Margrete Larsen Burns, Cecilie Johannessen Landmark
26.06.2017
Antiepileptika er grunnsteinen i behandlingen av epilepsi og brukes også ved en rekke andre indikasjoner. Serumkonsentrasjonsmåling av antiepileptika har hatt lang tradisjon som hjelpemiddel i...
Arne Reimers
01.07.2004
Basert på spørreundersøkelser og salgstall av p-piller i Norge i 2002 antar man at 225 000 eller 20 % av fertile norske kvinner (i aldersgruppen 15 – 49 år) bruker p-piller ( 1 , 2 ). Som for andre...
Arne Helland, Ketil Arne Espnes, Arne Reimers, Trond Aamo, Kolbjørn Zahlsen, Tarjei Rygnestad, Olav Spigset
03.01.2008
Ved enkelte kliniske problemstillinger, og særlig ved mistanke om forgiftninger, kan det være ønskelig med rask påvisning av legemidler og/eller rusmidler i en pasientprøve. Tradisjonelt har...
Arne Reimers
04.11.2010
Dette er noen skrekkens eksempler. Men jeg registrerer mye ukorrekt språkbruk, både muntlig og skriftlig. Språkpolitiet i Tidsskriftet er flink til å passe på at forfatterne skriver korrekt norsk...
Arne Hønnås, Arne Reimers, Olav Spigset
01.07.2010
I 2007 ble det i nye norske anbefalinger pekt på at doseringen av digitalispreparater bør være lavere enn det som tidligere ble ansett som riktig ( 1  –  3 ). Det ble også foreslått endringer i...
Arne Reimers
25.02.2010
Avgjørelsen om å erstatte navn som Aker sykehus med «sykehusområdet på Sinsen» og liknende, som ble kommentert på lederplass i Tidsskriftet nr. 2/2010 ( 1 ), minner meg om språkbruken i gamle DDR,...
Roar Dyrkorn, Arne Reimers, Ludvig Johannessen, Olav Spigset
18.03.2011
På landsbasis blir det hvert år analysert hundretusener av urinprøver for å påvise inntak av rusmidler og legemidler med ruspotensial. Hovedandelen av disse prøvene kommer fra sentre for...
Arne Reimers, Karl Otto Nakken, Rasmus Lossius, Eylert Brodtkorb
02.10.2012
Retningslinjene for bruk av legemidler hos personer med førerkort er blitt strengere. For en rekke legemidler, inkludert antiepileptika, er det angitt dosebegrensninger som rammer nesten alle som...