Jon Andsnes Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Andsnes Berg

Ingrid Anna Teigen, Jon Andsnes Berg, Kristoffer Brodwall
22.02.2021
A child of late preschool age was brought to the hospital due to unexplained changes in his behaviour. The symptoms proved to be temporary, and several possible differential diagnoses were considered...
Ingrid Anna Teigen, Jon Andsnes Berg, Kristoffer Brodwall
22.02.2021
Et barn i sen barnehagealder ble brakt til sykehus grunnet uforklarlig endret adferd. Symptomene var forbigående, og flere mulige differensialdiagnoser ble vurdert. Endelig diagnose ble først...
Trond Trætteberg Serkland, Thomas Pahr, Ingrid Anna Teigen, Jon Andsnes Berg
04.11.2019
Vi takker Jørgen Bramness og Vigdis Vindenes for en velskrevet kommentar til vårt innlegg i Språkspalten, og deres tilslutning til at «medisinsk cannabis» er et problematisk uttrykk. Kommentaren...
Ingrid Anna Teigen, Trond Trætteberg Serkland, Thomas Pahr, Jon Andsnes Berg
23.09.2019
Today, a small but growing number of patients in Norway are prescribed cannabinoids for medical use. Despite the large focus on their potential as medicines, there is limited scientific knowledge...
Ingrid Anna Teigen, Trond Trætteberg Serkland, Thomas Pahr, Jon Andsnes Berg
23.09.2019
I dag får et lite, men økende antall norske pasienter forskrevet cannabinoider til medisinsk bruk. Til tross for stor oppmerksomhet rundt potensialet som legemidler er det begrenset vitenskapelig...
Trond Trætteberg Serkland, Thomas Pahr, Ingrid Anna Teigen, Jon Andsnes Berg
27.08.2019
Uttrykket medisinsk cannabis er mye brukt, men det kan være direkte misvisende. Vi anbefaler en mer presis terminologi. Cannabis sativa. Illustrasjon: Florilegius / NTB Scanpix Cannabisprodukter til...
Tormod Karlsen Bjånes, Jon Andsnes Berg, Arne Helland, Andreas Austgulen Westin
25.02.2019
Testing for drugs of abuse is a complex task, and pitfalls abound. The Norwegian Association of Clinical Pharmacology is now launching a series of educational videos to disseminate fundamental...
Tormod Karlsen Bjånes, Jon Andsnes Berg, Arne Helland, Andreas Austgulen Westin
25.02.2019
Rusmiddeltesting er komplisert, og fallgruvene er mange. Norsk forening for klinisk farmakologi lanserer nå en serie informasjonsvideoer for å formidle grunnleggende kunnskap om temaet. Figur 1...
Arne Reimers, Jon Andsnes Berg, Margrete Larsen Burns, Cecilie Johannessen Landmark
14.06.2017
Antiepileptic drugs are the cornerstone of epilepsy treatment and are also used in a range of other indications. Measurement of the serum concentrations of antiepileptic drugs has a long tradition as...
Arne Reimers, Jon Andsnes Berg, Margrete Larsen Burns, Cecilie Johannessen Landmark
26.06.2017
Antiepileptika er grunnsteinen i behandlingen av epilepsi og brukes også ved en rekke andre indikasjoner. Serumkonsentrasjonsmåling av antiepileptika har hatt lang tradisjon som hjelpemiddel i...
Håkon Lasse Leira, Jon Andsnes Berg, Unni Bratt, Siri Slåstad
21.09.2006
Astma er nå den vanligste arbeidsrelaterte lungesykdommen i den vestlige verden ( 1 , 2 ). I Norge melder leger ca. 200 tilfeller av arbeidsrelatert astma til Arbeidstilsynet hvert år ( 3 ). På...
Jon Andsnes Berg, Håkon Lasse Leira, Unni Bratt, Siri Slåstad
26.02.2009
En ung mann med helårsrhinitt plages gjentatte ganger av akutt dyspné. Han får diagnosen astma, men til tross for behandling med terbutalin og budesonid blir han over tid gradvis verre. Først to år...
Arne Helland, Jon Andsnes Berg, Ingebjørg Gustavsen, Kristin Nordal, Thor Hilberg, Lena Aronsen, Marianne Arnestad, Sigrid Narum
15.03.2016
Opioids, benzodiazepines and Z drugs are important and widely used drugs, but are associated with a risk of misuse, abuse and adverse effects. In some situations, serum concentration measurement may...
Jon Andsnes Berg, Jan Schjøtt
03.05.2016
Norge er blant landene i Europa med færrest blodgivere og har de siste årene vært avhengig av å importere plasmaprodukter. Legemiddelbruk er en årsak til at blodgivere avvises. Vanligvis er...
Arne Helland, Jon Andsnes Berg, Ingebjørg Gustavsen, Kristin Nordal, Thor Hilberg, Lena Aronsen, Marianne Arnestad, Sigrid Narum
15.03.2016
Opioider, benzodiazepiner og z-hypnotika er viktige og mye brukte legemidler, men er forbundet med risiko for feilbruk, misbruk og bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling kan i noen situasjoner være...